Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kuveyt Diyaneti Said Nursi CD'si daðýttý

 

Yeni Asya yazarý Durmaz, Kuveyt Evkaf Bakanlýðýnýn Bediüzzaman CD'sini çoðaltarak daðýttýklarýný söyledi

 

Risale Haber-Haber Merkezi

 

Yeni Asya Gazetesi yazarý Suna Durmaz, Kuveyt Evkaf Bakanlýðýnýn Bediüzzaman CD'sini çoðaltarak daðýttýklarýný söyledi.

 

Kuveyt Evkaf Bakanlýðý'nda (Diyanet Ýþleri) eðitmenlik yapan Fatma el-Kenderi adlý bir bayanýn kendisini arayarak ‘Medeniyetler Buluþmasý’ diye kültürel bir faaliyet düzenleyeceklerini, bu kapsamda Türkiye'yi tanýtmak istediklerini söylediðini ifade eden Durmaz, kendisinin de Bediüzzaman Said Nursi'yi teklif ettiðini belirtti.

 

Suriye'de yapýlmýþ olan “Bediüzzaman Sempozyumu"nda meþhur Arap âlimlerinin Bediüzzaman’ý anlattýðý Arapça CD'yi önerdiðini de açýklayan Durmaz, "Bu haberlere çok sevinen Fatma el-Kenderi 'Çok çok güzel ! Bediüzzaman’ý Arap âlimleri tanýyor olabilirler, ama halk onu tanýmýyor maalesef. Sergide Bediüzzaman’ý ve kitaplarýný tanýtalým. Bakanlýk olarak CD'yi çoðaltýp sergiye gelen ziyaretçilere daðýtalým ne dersin?' dedi" þeklinde yazdý.

 

Türkiye'ye özgü her türlü yiyeceðin de bulunduðu bir stand hazýrladýklarýný anlatan Durmaz, Kuveyt Evkaf Bakanlýðýnýn Bediüzzaman CD'sini çoðaltarak daðýttýklarýný vurguladý. Durmaz yazýsýný þöyle sürdürdü:

 

"Bu arada, Fatma el-Kenderi “Allâme Bediüzzaman Kütüphanesi” diye bir levha astýðý küçük kütüphaneye; Arapça ve Ýngilizce Risâle-i Nurlarý, Bakanlýðýn bastýrmýþ olduðu 500 adet Bediüzzaman CD'sini ve de Üstadýn fotoðrafýný koydu.

 

Sergide Türk standý büyük ilgi gördü. Hatta misafirler arasýnda bulunan Sabah ailesinden bir prenses olan Etvâr el-Sabah “Standýnýza yaklaþamadýk bu ne kalabalýk!” dedi. Standýmýza gelen misafirlere Osmanlýyý, günümüz Türkiye'sini ve Bediüzzaman'ý dilimizin döndüðü kadarýyla anlattýk. Ve Bediüzzaman CD'si hediye ettik. Sergiyi çeken el-Ray televizyonuna da birkaç cümle ile de olsa yine Bediüzzaman'dan bahsettik.

 

"Standýmýza gösterilen ilgi yüzünden çok memnun olan Saðýr ve Dilsizler Okulu Müdürü, standýmýzýn Çarþamba günü de açýk kalmasýný ve 20 Ocakta Evkaf Bakanlýðý'nýn yapacaðý bir günlük kampa ayný þekilde iþtirak etmemizi bizden rica etti. Müdürün bu teklifini memnuniyetle karþýladýk. Çarþamba günü ziyaretçiler daha azdý; ama Bediüzzaman'ý daha teferruatlý bir þekilde anlatma imkânýný bulduk. Kendilerine verdiðimiz bilgileri hayranlýkla dinleyenler “Tüm bu mâlûmatlara binaen þunu söyleyebiliriz: Bediüzzaman bir Müceddiddir” dediler.

 

 

Risale Haber, 03 Ocak 2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...