Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Türk-Ýslam faþizmi'

 

Son zamanlarda Ýsmet Özel'in söylediklerinden bir 'Türk-Ýslam faþizmi' çýkar mý? Çalýþýrlar çýkarmaya, ama sanmam. Bugün, ne Ýsmet Özel'i, ne de söylediklerini ciddiye alan anlamlý bir kalabalýk var. Hýrçýnlýðý da zaten bundan.

Irkçý ve zenofobik nefret konuþmalarýný tartýþmak bile abes. 'Alevilik ilkelliktir', 'Aleviler haçlý kalýntýsýdýr', 'Bütün Kürtler asimile olmalýdýr', 'Bizim demokrat olmak gibi bir derdimiz yok, vatan tehlikededir' sözlerinin benzerlerini ancak Hollanda'nýn ýrkçý siyasetçisi Wilders söyleyebilir. 'Üstün insan' iddiasý ise tam Nazilik...

 

Dün, Ýslami intelijansiyanýn kutup yýldýzý olan þair, bugün yalnýz ve marjinal. Deðiþimi ýskalamýþ Kemalistler gibi tek çareyi faþizmde buluyor; Kürtleri asimile edelim, Alevileri Sünnileþtirelim... Her yazýsýnda, konuþmasýnda derin hikmetler arayan 'taþralý gençler'i deðiþime, çeþitliliðe, bilgiye, hayata, özgürlüðe kaptýran bir 'davanýn büyük aðabeyi' aslýnda son konuþmalarýyla 'entelektüel intihar'a teþebbüs ediyor.

 

Ýsmet Özel'in bugün durduðu yer yine de 'anlamsýz' deðil; o ve ulusalcý fikirleri bir turnusol kâðýdý, bir mizan cetveli. Ýslami kesimlerin neye inanmasý, nasýl olmasý ve ne yapmasý gerektiðini öfkeyle anlatýrken, tam da bu kesimlerin kendi istediði yerde olmadýklarýný, farklýlaþtýklarýný ifade etmiþ oluyor. Ýyi ki de öyle...

 

Ýsmet Özel'in ardýndan Ýslami kesimlerin bugünkü duruþlarýný ve düþüncelerini hatýrlamak insana ferahlýk veriyor. Ya, Ýslami kesimler Ýsmet Özel'in yansýttýðý zihniyet düzeyinde olsalardý? Demokrasi mücadelesine katýlan, toplumlararasý ve dinlerarasý 'diyalog'u önemseyen, Dersim katliamý için aðlaþan, dünyayla bütünleþen bir Ýslami kesim Ýsmet Özel'in çok önünde.

 

Biliyorum, bunlar acýtýcý. Açýkçasý beni de acýtýyor Ýsmet Özel dinlemek. Onun Müslüm Gündüz'ler, Ali Kalkancý'lar durumuna düþmesini görmek hakikaten acý verici. Ýsmet Özel'i 'söz konusu olan vatansa gerisi teferruattýr' kývamýnda bulmak nasýl acýtmaz? Demokratlaþan, farklýlýklara saygý gösteren, çoðulculuðu benimseyen, dünyaya açýlan, barýþa çalýþan Ýslami kesimleri ne anlayabilmiþ Ýsmet Özel ne de içine sindirebilmiþ. O, 'tehlikenin farkýnda mýsýnýz?' sancaðýnýn altýnda yeni bir cemaat toplamakla, ulusalcý kanada 'Türk-Ýslam faþizmi' aþýsý yapmakla meþgul.

 

Kim bilir, belki de dün etrafýný çevreleyen, þiirlerini dillerinden düþürmeyen, yazdýklarýnda hikmet arayanlarýn bugün davayý terk ettiklerini düþünüyordur. Ama onlar 'dava'yý deðil, Türk-Ýslam faþizmine doðru evrilen Ýsmet Özel'i terk ettiler.

 

Dahasý, herkesin 'dava'sýný meþru ve doðal gören bir 'müþterek dava'nýn varlýðýný da gördüler. Ýslamcýnýn, sosyalistin, liberalin, devlet aygýtýný yedeðine alarak bütün Türkiye'yi kendine benzetme cehdinin Kemalizm'den daha özgür bir rejim getirmeyeceðini bilmeyen kalmadý. Artýk 'dava', etnik, dinsel veya ideolojik her kesimin kendileri kalarak, barýþ içinde bir arada yaþamasýný mümkün kýlacak ortak bir zemin yaratma davasý. Yani herkesin 'ötekileri' 'meþru' ve 'doðal' gördüðü bir toplum ve siyasal mimari... Ýster Kemalizm olsun, ister sosyalizm, liberalizm veya Ýslamizm 'tek bir doðruyu' þiddet yoluyla herkese dayatmanýn 'dava'yla falan meþrulaþtýrýlmasý nafile artýk. Zaten mevcut siyasal ve düþünsel mücadele, hâlâ böyle bir noktada duranlarla, ki temelde Kemalist bunlar, çoðulluðu meþru ve normal görüp, onu garanti altýna alacak siyasal ve kurumsal reform talep edenler arasýnda.

 

Ýsmet Özel'in bu mücadelede safý Hürriyet'in Kemalist þairinin yaný. Yine de aralarýnda bir fark var; Ýslami kesimlerde Ýsmet Özel'in dediklerinin ne toplumsal, ne siyasal, ne de ideolojik bir karþýlýðý var. Ona adeta 'köyün delisi' muamelesi yapýlýyor. Ama Hürriyet'in þairi, Kemalistlerin zihniyet dünyasýný ve siyasal tutumlarýný basbayaðý temsil ediyor. Sorunlarýmýzý 'o þair'in de kendi çevresinde 'kötü bir þaka' olarak görüldüðü gün daha kolay çözeceðiz. Yani biraz da Kemalistler dönüþmeli Ýslami kesimlere bakýp.

 

Ihsan Dagi, Zaman, 05.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...