Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Vavien!

 

Bir süreden beri bazý medya organlarýnda kurumumuz hakkýnda ileri-geri haber ve yorumlara tesadüf edilmektedir; bunlar hakkýnda vaktiyle karargâhýmýz tarafýndan gerekli açýklamalar yapýldýysa da icmâlen tekrarýnda fayda görülmüþtür. Þöyle ki:

14 Nisan 2009 tarihinde Poyrazköy mevkiinde topraktan sebze gibi fýþkýran silahlarýn kurumumuza ait olmadýðýný belirtmiþtik; böyle dememiþiz gibi Haziran'da bu silahlarý üreten MKE, bu malzemenin bize ait olduðunu açýklamýþtýr. Çok ayýp edilmiþtir, bednamlýktýr, nankörlüktür.

 

Adý lâzým olmayan o meþhur davanýn sanýklarýndan birinde ele geçirilen "AKP ve Gülen'i bitirme planý" diye ünlenen belgenin altýnda olduðu ileri sürülen Alb. D.Ç. imzalý belge için bizzat "kâðýt parçasý" nitelemesini yapmýþ olmamýza raðmen, 24.10.2009'da ortaya çýkan bir belgede imzanýn kuru deðil yaþ olduðu anlaþýlmýþtý. Revâ mýdýr, yazýktýr, günahtýr! Sularsýn ýslanýr, ütülersin kurur, nedir yani?

 

Komutaný tarafýndan pimi çekilmiþ bir bombayla eðitim altýna alýnan erin, dört arkadaþýyla ölümüne sebep olan hadiseyi, vaktiyle "kaza" olarak nitelemiþtik, fakat sonradan baþlayan bozguncu yayýnlar sonucunda o teðmen hakkýnda soruþturma açýlmasý yoluna gittik. Ýyi mi oldu, gidenler geri mi geldi; ayýptýr, boþ iþlerdir, yapmayalým bunlarý!..

 

Bugünlerde ise bir mahkeme, karargâhýmýzdan ýsrarla JÝTEM diye bir þey olup olmadýðýný sormaktadýr. E kardeþim, "Yahu karýþtýrmayýn; vardý böyle bir þey ama Nisan 1990 itibarýyla aðýzlarýna biber sürdük, kapattýk" þeklinde bir cevap vermemiþ miydik? Böyle söylememiþiz gibi hâlâ bu þeyin varlýðý ileri sürülüyor. Güyâ varmýþ da biz saklýyormuþuz filan... Arkadaþlar, olsa saklar mýydýk, dükkân sizin... Binaenaleyh güzide basýnýmýza yakýþýyor mu? Müptezelliktir, lüzumsuzluktur, bedhahlýktýr...

 

Þimdi de bizim karargâha ait bir araçta, güyâ bir soruþturma hâkimini tâciz için takip üzerindeyken yakalanan bir kýsým personelimiz hakkýnda "býdý býdý" tarzýnda bir kýsým yayýnlar yapýlmaktadýr. Deðerli basýn mensuplarý... Bu yýlýn ilk günü yaptýðýmýz açýklamada polisin yakaladýðý kiþilerden ikisinin þoför (þoförsüz araç ve bürokratsýz karargâh üzerinde çalýþmalarýmýz devam etmektedir), birinin uzman aþçý, ötekilerin elektrik teknisyeni ve marangoz olduðunu söylemiþtik. Nitekim bunlarý polis yakalamýþ, n'ooldu? Serbest býraktý! Bakýnýz ne hale geldik arkadaþlar, bir aþçý, bir marangoz ve bir elektrikçi þöyle arabaya atlayýp, bir dostâne gezi yapamaz hale gelmiþ bulunmaktadýr. Açýklamalarýmýz bazý odaklar tarafýndan hýzla yalanlanmakta veya karartýlmaktadýr; bu ise asimetrik bir durumdur ve biz bu durumun farkýndayýz.

 

O bakýmdan açýkça ifade ediyorum; bizde aldatmaca olmaz. Bazý tespit ve öngörülerimiz bazý yanlýþ anlaþýlmalara meydan verecek þekilde anlaþýlabilir fakat vatan sevgisi, bu gibi yorum farklarýný kapatabilecek yegâne mâcundur. Kim ki bu açýklamalardan tatmin olmaz ise, vatan sevgisinden þüphe etsin, kendini tedavi ettirsin, tedavi ederiz biz. Bakýnýz son günlerde yaþananlar, kiþi ve toplumu ne hale getirmiþtir, bunlar önemlidir yani.

 

Ne söylüyorsam odur ve doðrudur; beni kimse yanýltamaz, aha da tekrar ediyorum: O silahlar boruydu, o belge kâðýt parçasýydý, o erler aþçý, elektrikçi ve marangozdu; emir ve bilgimiz altýnda bir dolabýn ölçüsünü almaya, sebze halinden pýrasa mübayaasýna ve karargâhtaki bazý elektrik düðmeleri için "vavien" anahtar almaya çýkmýþlardý.

 

Lütfen yani, bu kadarý da fazla yani...

 

Özür: 30 Aralýk tarihli yazýmda "mâlum-ý ilan" þeklinde yazdýðým ibârenin doðrusu "mâlum-ý ilâm" olacaktý. Sizleri yanýlttýðým için özür dilerim, düzeltiyorum.

 

 

Ahmet Turan Alkan, Zaman, 04.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...