Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman Sergisi Almanlarý da þaþýrttý

 

http://www.risalehaber.com/images/news/65152.jpg

 

 

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatý ve Risale-i Nur un doðuþ ve neþir yýllarýnýn anlatýldýðý sergi Almanlarý bile þaþýrtan bir ilgiyle karþýlandý. Duisburg DÝTÝB merkez camiinde 25 Aralýk Cuma günü açýlan sergi Avrupa’nýn farklý ülkelerinden ve Almanya’nýn çeþitli þehirlerinden akýn akýn gelen binlerce ziyaretçi tarafýndan gezilmeye devam ediyor.

 

Serginin alabildiðine sadeliðine karþýlýk hergün bini aþkýn kiþi tarafýndan ziyaret edilmesini þaþýrtýcý bulan ziyaretçiler, Türklerin sanat ve sergiye karþý ilgisizliðinin de bir önyargý olduðunun bu sergi ile ortaya çýktýðýný, damarý bulunca ilginin de kendinden oluþtuðunu ifade ettiler. Serginin gerçekleþtiði küçük salonda oluþan manevi hava ve sergiyi bizzat anlatan görevlilerin anlattýðý ilginç anekdotlar ise sadece Türkleri deðil Almanlarý da etkiliyor.

 

Sergiyi düzenleyen Barla Platformu Koordinatörü Said Yüce, Duisburg DÝTÝB merkez camiinde gerçekleþtirilen serginin Avrupa’da bir ilk olduðunu belirterek “Çaðýmýzýn büyük mütefekkiri Bediüzzaman, insanlýðýn ebedi hayatýnýn kurtuluþu için talebeleriyle birlikte destansý bir mücadele vermiþ. Böyle bir hayatý ve onun yazmýþ olduðu Risale-i Nur Külliyatýnýn yayýnlanma macerasýnýn Avrupa’da da ziyaretçilerin istifadesine sunulmasý Avrupa’da yaþayan müslüman topluluklarý için de büyük sevinç kaynaðý oldu” diye konuþtu.

 

Bediüzzaman’ýn sadece müslümanlarýn deðil diðer din mensuplarýnýn da ortak bir deðeri olduðunu ifade eden Yüce, Risale-i Nurlarda yazýlan reçetelerin çaðýmýzýn maddi ve manevi bütün hastalýklarýna ve problemlerine çözümler ürettiðini vurgulayarak, sergiye gösterilen ilgiyi þöyle deðerlendirdi :

 

“Bediüzzaman’ýn hayatýndan 1927-1944 yýllarý arasý Barla, Isparta, Eskiþehir, Kastamonu ve Denizli’deki sürgün ve hapis hayatýnýn konu alýndýðý sergide ziyaretçiler, bu dönemlerdeki Bediüzzaman ve talebelerinin Risale-i Nurlarý yazarken ve çoðaltýrken yaþadýklarý zorluklarý, baþlarýndan geçen olaylarý yakýndan görme þansý elde ettiler.

 

Almanya’nýn çeþitli bölgelerinden gelen binlerce ziyaretçinin yanýnda Fransa , Avusturya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler bu serginin kendi ülkelerinde de açýlmasý için ýsrarlý taleplerde bulundular. Bu yýl 1927-1944 Barla ve Kastamonu yýllarýný ele aldýk inþaallah önümüzdeki yýl Bediüzzaman’ýn hayatýnýn Emirdað dönemini ve Afyon hapishanesinde geçirdiði yýllarý ve vefatýna kadar olan dönemi kapsayan “Emirdað Yýllarý” sergisini açacaðýz. Mayýs 2010 da Ýstanbul’da açacaðýmýz sergiyi inþaallah Almanya’ya getirmeyi de düþünüyoruz.”

 

"Duisburg’da açýlan Bediüzzaman sergisine gösterilen yoðun ilgi bizleri de çok sevindirdi. Ziyaretçilerin sergiyi gezerken çok duygulandýklarýný, göz yaþlarýný tutamadýklarýný gördük. Hatýra defterlerine çok güzel mesajlar, dualar yazdýlar. Özellikle hanýmlar öðrenciler Bediüzzaman ve talebelerinin hayatlarýndan çok etkilendiler. Tabii Bediüzzaman ve talebeleri bütün bu sýkýntýlarý neden çekmiþ?. Tabii ki insanlýðýn imanýný ve ebedi hayatlarýnýn kurtulmasý için hayatlarýný bu uðurda feda etmiþler. Nitekim Risale-i Nurlar bugün dünyanýn her tarafýnda milyonlarca insan tarafýndan okunuyor ve nicelerin imanlarýnýn kurtulmasýna vesile oluyor. Barla Platformunun faaliyetleri ve gelecek sergilerle ilgili bilgileri okuyucular ve ziyaretçiler www. barlaplatformu.com adresinden takip edebilirler.

 

Zaman, 03.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...