Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman'dan sonra Sezai Karakoç

 

http://www.risalehaber.com/images/news/65157.jpg

 

Bediüzzaman'dan sonra, medeniyet krizinin nasýl anlamlandýrýlabileceðini gösterebilen tek düþünür Sezai Karakoç

 

Risale Haber-Haber Merkezi

 

Yeni Þafak yazarý Yusuf Kaplan, Bediüzzaman'dan sonra, sadece Müslümanlarýn deðil, insanlýðýn içine sürüklendiði büyük medeniyet krizinin nasýl anlamlandýrýlabileceðini ve aþýlabileceðini gösterebilen tek düþünür-sanatçýnýn Sezai Karakoç olduðunu söyledi.

 

Medeniyetlerin, kriz zamanlarýnda büyük sanatçý-düþünürleri çýkardýðýný ifade eden Kaplan, "Yaþanan krizin derinlemesine anlaþýlmasý, anlamlandýrýlmasý ve aþýlmasý süreçlerinde bu sanatçý-düþünürler yaratýcý ve kurucu roller oynarlar" dedi.

 

Ýslâm medeniyetinin iki asýrdan bu yana "fetret dönemi" yaþadýðýna dikkat çeken Kaplan, "Ýslâm medeniyeti, yaklaþýk iki asýrdan bu yana epistemolojik ve ontolojik kýrýlma þeklinde tezahür eden, Ýslâm tarihinde ilk kez hem Ýslâm'la, hem de diðer medeniyetlerle iliþkilerimizi simülatifleþtiren, biçimbozumuna uðratan, metamorfoz yaþamamýza yol açan, çift yönlü temassýzlýk olarak tarif ettiðim sarsýcý bir fetret dönemi yaþýyor. Tarihte yaþadýðýmýz birinci medeniyet krizi, 13. yüzyýlda Doðu cephesinde Moðol istilasý ve Haçlý saldýrýlarý sonucunda Baðdat'ýn, Batý cephesinde ise Kurtuba'nýn düþmesiyle vuku bulmuþtu. Bu krizi, fikrî düzlemde Gazalî-Razî geleneðiyle, Ýbn Haldun'un geliþtirdiði güçlü tarih felsefesi ve medeniyet tasavvuruyla; estetik ve rûhî düzlemde, Ýbn Arabî, Konevî, Mevlânâ, Fuzûlî ve Yunus'un geliþtirdikleri muazzam dil ve ruh sýçramasýyla aþtýk ve Ýslâm medeniyeti Selçuklu ve Osmanlý hamleleriyle büyük bir meydan okuma ve atýlým gerçekleþtirdi" þeklinde yazdý.

 

Batý uygarlýðýnýn, modernlikle birlikte geliþtirdiði her þeyi kontrol ve kolonize edici, baþka medeniyetlere hayat hakký tanýmayan saldýrgan meydan okumasýnýn, hem kendisi dýþýndaki bütün medeniyetleri durdurduðunu hem de kendi çöküþünün sonunu hazýrladýðýný vurgulayan Kaplan, yazýsýný þöyle sürdürdü:

 

"Ýþte Bediüzzaman'dan sonra, sadece Müslümanlarýn deðil, insanlýðýn içine sürüklendiði büyük medeniyet krizinin nasýl anlamlandýrýlabileceðini ve aþýlabileceðini gösterebilen tek düþünür-sanatçý Sezai Karakoç'tur. Sezai Karakoç, bütün yönleriyle anlaþýlabilmiþ deðil henüz. Sezai Karakoç'un hem düþünce, hem sanat, hem de hayatýn bütün katmanlarýnda eþzamanlý, bütünlüklü ve derinlikli bir yolculuk yapmasýný mümkün kýlan, gelecek 100 yýlý görerek yaþayan bir kiþilik olmasý, onun bihakkýn ve bütünlüklü olarak anlaþýlabilmesini zorlaþtýrýyor. Hem düþüncesiyle, hem sanatýyla, hem de hayatýyla muhkem bir dünya, muhkem bir gökkubbe, muhkem bir yer ve duruþ inþa edebilmiþ bir sanatçý-düþünürün anlaþýlabilmesi kolay deðil. Ýslâm'ý da, dünyayý da kavrayýþýndaki sahihlik, kuþatýcýlýk ve derinlikle benzersiz bir sanatçý-düþünürdür Sezai Karakoç. Ulaþtýðý peygamberî solukla, Hz. Adem'den bu yana geliþtirilen hem vahyî, hem de kadîm geleneklere derin bir ruh üfleyerek, geleneði diri, canlý, yaþayan bir varlýða dönüþtüren, bütün zamanlarý seferber eden, bütün zamanlarý kendi çocuðu kýlabilen ve bütün zamanlarýn çocuðu olabilen benzersiz bir sanatçý-düþünürdür."

 

Kaplan, Cine-5'in Sezai Karakoç'un bütün yönleriyle anlaþýlmasýna imkân tanýyabilecek birinci sýnýf bir belgesel hazýrladýðýný da hatýrlattýðý yazýsýnda, "Belgesel, 15 Ocak Cuma akþamý Cemal Reþit Rey'de bir galayla izleyicisiyle buluþacak. Ayrýca belgeselde Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül, Dýþiþleri Bakanýmýz Ahmet Davutoðlu gibi çok özel ve önemli açýklamalar ve analizler yapan sürpriz isimler de var. Belgesel, yakýnda sinemada da "görücü"ye çýkacak…Bu belgesel'in, bundan sonra yapýlacak çalýþmalara belgesel sinemada nasýl köklü, yerli ve evrensel bir dil kurulabileceðinin ipuçlarýný gösteren öncü bir çalýþma olduðunu da vurgulamak isterim…" görüþünü dile getirdi.

 

Risale Haber, 04.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...