Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fiziksel engellinin Kur'an azmi

 

http://www.risalehaber.com/images/news/60621.jpg

 

Adý Türkan Güzelses, 18 yaþýnda. Doðum esnasýnda beynine bir süre oksijen gitmediði için yüzde 96 oranýnda bedensel engelli. Anne ve babasýnýn yardýmýyla en fazla 100 metre yürüyebiliyor, sonra uzunca bir zaman dinleniyor

 

Ömer Oruç'un haberi

 

Ömrünün büyük bir bölümü, Ýzmir'in Karabaðlar ilçesi Bozyaka semtindeki evlerinin dört duvarý arasýnda geçiyor. Söylenenleri çok iyi anlýyor, fakat kendisinin konuþmalarý iyi anlaþýlmýyor. Buna raðmen hayata bakýþý, saðlýklý insanlarýnkinden çok daha olumlu. Baþýna gelenlere "Allah'ýn takdiri" diyor. Yapamadýklarýna üzülmek yerine baþarabildiði her þey için mutluluk duyuyor. Dört yýldan beri beþ vakit namazýný ihmal etmiyor. Ramazanda da oruçlarýný tutuyor. Haftanýn belirli günlerinde kendisinden büyük arkadaþlarýyla bir araya gelerek dinî sohbetlere katýlýyor. Þimdilerde ise Kur'ân okumayý öðrenmek için çaba sarf ediyor. Engelliler için hazýrlanan Kur'an'ý büyük bir aþkla okuyor. Bu azmiyle saðlýklý insanlarý kendine hayran býrakýyor.

 

Türkan, doðduðunda Rabia ve Murat Güzelses çifti, Þanlýurfa'da yaþýyormuþ. Þoför olarak çalýþýrken kýzýnýn doðumuyla birlikte hayatlarýnýn deðiþtiðini anlatan baba Murat Güzelses, bebeðin rahatsýzlýðýný 1 yaþýndayken fark edebildiklerini söylüyor. Ondan sonra uzun bir tedavi sürecine girdiklerini belirten Güzelses, "Röntgen filmlerine göre önce kalça çýkýklýðý olduðu söylendi. 1,5 ve 7 yaþlarýnda ameliyat oldu. Bacaklarýnda lif uzatýmý yapýldý. Çare olmadýðýný görünce Ýzmir Yeþilyurt Devlet Hastanesi'ne gittik. Burada yapýlan incelemede, spastik engelli olduðu tespit edildi. Bunun üzerine Ýzmir'e yerleþtik. Þimdi burada, eðitime yönelik tedavileri devam ediyor." þeklinde konuþuyor.

 

Güzelses çiftinin Türkan'dan baþka bir erkek ve bir de kýzlarý var. Murat Güzelses, "Hiçbir baba, çocuklarý arasýnda ayrým yapmaz ama benim için Türkan'ýn yeri baþka. O benim baþýma bir lütuf. Onsuz bir hayatý düþünemiyorum. Bu sebeple Allah'ýma sürekli þükredip dua ediyorum." diyor.

 

Zaman, 04.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...