Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hz. Mevlana'yý anma töreninde bu yýlki sema gösterilerini 42 bin kiþi izledi

 

http://www.risalehaber.com/images/news/64653.jpg

 

Hz. Mevlana'nýn 736. vuslat yýldönümü uluslararasý anma etkinliklerinda bu yýlki sema gösterilerini 42 bin 432 kiþinin izlediði belirtildi.

Aydýn Hýzlýca'nýn Haberi

 

Konya'da, 7-17 Aralýk tarihleri arasýnda düzenlenen Mevlana'nýn 736. vuslat yýldönümü uluslararasý anma etkinliklerinin ardýndan, Konya Valisi Aydýn Nezih Doðan baþkanlýðýnda Dedeman Otel'de deðerlendirme toplantýsý yapýldý.

 

Toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan Konya Valisi Aydýn Nezih Doðan, bu yýlki programlarýn önceki dönemlere göre daha dolu gerçekleþtirildiðini açýkladý. Anma programýnýn, içerik ve katýlým bakýmýndan her yýl daha da zenginleþtiðine vurgu yapan Vali Doðan, Konyalýlarýn, Mevlana'ya sahip çýkýldýðýna tanýklýk ettiklerini ifade etti. Vali, vuslat etkinliklerine katký yapan kurumlara teþekkür etti.

 

Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný Tahir Akyürek de Þeb-i Arus törenlerinin Türkiye'deki en deðerli kültürel etkinlik olduðunu dile getirdi. Akyürek, halk arasýnda zaman zaman vuslat programlarýnýn bir turizm hareketine dönüþtürüldüðü þeklinde eleþtirilerin yapýldýðýna deðindi. Akyürek, þunlarý söyledi:

 

''Bunu, bir belediye baþkaný olarak açýklýkla ifade ediyorum ki vuslat programlarýný turistik bir faaliyet olarak asla düþünmüyorum, düþünmedim. Bundan sonra da düþünmeyeceðiz. Bu, semanýn manasýna ve Mevlana'ya saygýsýzlýk olur. Ayrýca, insanlýðýn, Mevlana'yý tanýmaya ihtiyacý olduðunu düþünüyorum.''

 

Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çýpan da 736. vuslat yýldönümü etkinlikleri ile ilgili bilgi verdi. Gündüz ve akþam seanslarý olmak üzere 16 sema gösterisi icra edildiðine deðinen Çýpan, gösterileri 42 bin 432 kiþinin izlediðini anlattý.

 

Risale Haber, 28.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...