Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman Almanya’nýn misafiri

 

http://www.risalehaber.com/images/news/65098.jpg

 

Barla Platformu’nun organizasyonuyla, Almanya’daki Duisburg-Merkez Camii’nde sergilenen “Barla ve Kastamonu Yýllarý Sergisi”ni ziyaret imkaný bulduk.

 

Kýsa bir süre önce ibadete açýlmýþ bulunan bu mübarek mekanýn þaþýrtan güzelliðinden bahsetmeden geçemeyeceðim. Avrupa’daki ve hatta ülkemizdeki birçok caminin aksine Duisburg Merkez Camii, en baþta uyumlu ve oranlý estetiðiyle ilk görüþte alýyor gözleri... Ýnsaný, hasret kaldýðý bir mekanda ve ummadýðý bir anda karþýsýna çýkacak olan kardeþi gibi, ‘tanýdýk ve bizden’ bir endamla selamlýyor. Caminin içi ise, dýþýndaki güzelliðini gölgede býrakýyor adeta. Ferah ve ulvî havasý; halýsýndan çinilerine, avizesinden kubbelerine ve güzel cemaatine kadar, “Maþaallah; iþte, budur!” dedirtiyor insana. Yol arkadaþým Veli Eroðlu Bey ve kumandanlýðýmýzý üstlenmiþ olan oðlum Ömer Halil ile birlikte, içinde bulunduðumuz mekânýn tattýrdýðý bu gibi hislerle Ýkindi Namazýný kýlýyoruz.

 

Namazdan sonra sabýrsýzlýkla Caminin alt katýndaki sergiye iniyoruz hemen. Ne olduðunu anlamadan, nezaketli ve konusuna hakim rehberimizin izahlarýna muhatap buluyoruz kendimizi. Her hatýranýn önünde aldýðýmýz izahat, serginin düzenleniþ amacýna dair takdirlerimizi daha da arttýrýyor. Ayrýca, sevindiren yoðunluðuna raðmen; baylara ve bayanlara ayrý rehberler eþliðinde geziliyor sergi. Organizasyon gerçekten baþarýlý...

 

Hulusi Aðabey, Santral Sabri, Hafýz Ali, Mübarek Süleyman, Tahirî Aðabey gibi ve daha nice kahramanlara ait çeþitli hatýra ve izahlar... Ve Üstad Hazretlerinin hayatýnýn bu kesitine dair hatýralar, eserler, tablolar, teksir makinasý vs... Bütün bunlar, çekilen sýkýntýlarýn ve kazanýlan ecirlerin tahminine sevk ediyor bizleri...

 

Rehberimizin: “Onlar bu derece sýkýntý ve meþakkatlerle, serden geçerek yapmýþlar bu hizmetleri, ama bizler þimdi rahat ve lüks koltuklarýmýzda ancak 3-5 sayfa okuyoruz” gibi þeyler söyleyince, dudaklarýmdan gayr-ý ihtiyarî: “Ona bile üþeniyoruz ya...” sözleri dökülüyor! Mesuliyetimizi düþünüyorum: Okumak, okumak, okumak... Ve anlamak, anlatmak... “Rahat koltuklarýmýza raðmen” okumak... Ve “Okumazsam hainim, 3-5 sayfa da olsa okuyorum!” diyebilmek...

 

Üstadýmýzýn nurlu ve bereketli hayatýný birazcýk da olsa anlamayla alakalý bir faaliyette bulunabilmiþ olmanýn ümidiyle, Nur Kahramanlarýn nurlu hizmetlerine dair hatýralara ve onlarýn nurlu ziyaretçilerine veda ediyoruz.

 

Rabbimiz, bu mübarek caminin yapýmýnda ve hizmetinde halisane emeði geçen herkesin bu hizmetlerini kabul eylesin, emeklerini misliyle mükafatlandýrsýn, amin. Ve bu serginin düzenlenerek buralara kadar getirilmesine vesîle olan herkesi de iki cihanda mesrur eylesin, amin...

 

Henüz görmeyenlere, hem Duisburg Merkez Camiini, hem de 03 Ocak tarihine dek açýk olacak olan bu sergiyi görmelerini özellikle tavsiye ediyorum.

 

 

Mustafa Kurt, Risale Haber, 01.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...