Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

2009 gündemini Cihan farkýyla takip ettiniz

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/71716.jpg

 

Kurulduðu günden bu yana hýzlý, güvenilir ve doðru habercilik anlayýþla saygýn bir yer edinen Cihan Haber Ajansý, 2009'da servise koyduðu haber ve görüntüleriyle fark oluþturdu.

 

Kurulduðu günden bu yana hýzlý, güvenilir ve doðru habercilik anlayýþla saygýn bir yer edinen Cihan Haber Ajansý, 2009'da servise koyduðu haber ve görüntüleriyle fark oluþturdu. Türkiye ve dünyada deneyimli muhabir kadrosuyla, doðru bilgiyi görsel unsurlarýyla müþterilerine en kýsa sürede ulaþtýrmak için gayret eden Cihan, geride býraktýðýmýz yýl içinde haberciliðiyle kendisinden söz ettirmeyi baþardý. Cihan, ilkeli, kaliteli ve hýzlý yayýncýlýk anlayýþýyla yerli ve uluslar arasý medya kurumlarýnýn en çok tercih ettiði bir haber ajansý oldu. Sýcak olaylarda gösterdiði refleks ve gündem oluþturan özel haber çalýþmalarýyla müþterilerinin takdirini kazanan Cihan'ýn 2009'da hafýzalara kazýnan haber ve görüntülerinden bazýlarý þöyle:

 

YEREL SEÇÝM SONUÇLARI

 

Türkiye 2009 yerel seçim sonuçlarýný da Cihan'dan öðrendi. 2002 genel, 2004 yerel ve 2007 genel seçimlerindeki performansý ile dikkat çeken ajansýmýz, 2009'da yerel seçim sonuçlarýný Türkiye ve dünyaya duyuran ilk ajans oldu. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Türkiye'nin gözü kulaðý olan Cihan, ertesi güne kadar sarkan geleneksel seçim gecesi heyecanýný ortadan kaldýrdý. 29 Mart yerel seçimlerinde 24 ulusal kanal, 11 ulusal gazete, 10 yerel televizyon, 19 ulusal internet sitesi, 346 yerel internet sitesi, 3 GSM operatörü ve 10 parti il temsilciliði sonuçlarý Cihan Haber Ajansý'ndan takip etti.

 

MEDYA, POYRAZKÖY'Ü CÝHAN'DAN TAKÝP ETTÝ

 

Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda Beykoz'da Ýstek Vakfý'na ait araziden çýkarýlan silahlar ilk kez Cihan Haber Ajansý tarafýndan televizyonlara ulaþtýrýldý. Gecenin karanlýðýnda geçit vermez ormanlýk alanda kilometrelerce yol giden Nuri Soylu ile Ercan Yýldýz, yaklaþýk 1 hafta boyunca rakiplerini atlatarak özel görüntülere imza attý. Medya, günlerce Cihan'ýn bu baþarýsýný konuþtu.

 

MUHSÝN YAZICIOÐLU'NUN ÖLÜMÜ

 

Kuþkulu helikopter kazasýndan hayatýný kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nun son fotoðraf ve görüntüleri haftalarca televizyonlarda Cihan imzasýyla yayýnlandý.

 

DURSUN ÇÝÇEK GÖRÜNTÜSÜ

 

Hakkýnda tutuklama kararý verildikten sonra serbest býrakýlan Albay Dursun Çiçek, gazetecilere görünmeden adliyeden ayrýldý. Cihan ekibinin ýsrarlý takibi sonucu Dursun Çiçek, trafik ýþýklarýnda Cihan kamerasýna yakalandý. Aylardýr televizyonlarda tekrar tekrar yayýnlanan bu görüntü, hafýzalarda unutulmaz bir yer edindi.

 

BEDRETTÝN DALAN CÝHAN'A YAKALANDI

 

Ergenekon davasýnýn firari sanýðý Turhan Çömez'in ardýndan Cihan'ýn yurtdýþýnda görüntülediði Ergenekon baðlantýlý bir baþka önemli isim Bedrettin Dalan oldu. Aylardýr yurtdýþýnda dolaþan Dalan'ýn görüntülerini kimse çekememiþti. Ergenekon davasýnýn firari zanlýsý Dalan, Hollanda'nýn baþkenti Amsterdam'da ilk kez Cihan kameralarýna yakalandý. Haber yazýlý ve görsel medyada geniþ yer buldu.

 

GAFFAR OKKAN SUÝKASTINDA SIR PERDESÝ ARALANDI

 

TSK eski tercümaný ve bir dönemin kara kutularýndan Yýldýrým Beðler, Norveç'te Cihan'a konuþtu. Beðler'in açýklamalarý, Türkiye'nin yoðun gündemi arasýndan sýyrýlarak büyük yanký uyandýrdý. Habur'daki toplu mezarlarýn yerini ilk kez gösteren Beðler'in iki önemli iddiasý baþlýklara þöyle yansýdý: "Gaffar Okkan'ý Özel Kuvvetler öldürdü", "PKK elebaþýlarý Karayýlan ve Bayýk gibi birçok ismi yakaladýk; ancak emir gelince býraktýk."

 

BÝTLÝS VE AYDIN'IN GÖRÜNTÜLERÝ, 16 YIL SONRA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

 

Uçaðýnýn düþmesi sonucu þehit olan eski Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Eþref Bitlis'in 1992 yýlýnda Fransa'ya yaptýðý resmi ziyaretine iliþkin görüntüler, ölümünün 16. yýlýnda ajansýmýz tarafýndan yayýna verildi. Bitlis ve yine suikasta kurban giden Tuðgeneral Bahtiyar Aydýn'ýn birlikte görüldüðü görüntüler, yazýlý ve görsel medyada uzun süre konuþuldu.

 

KOPAN PARMAÐINI DÝKTÝRMEK ÝÇÝN 5 HASTANE DOLAÞTI

 

Ýstanbul Sultangazi'de, çatýdan düþerek parmaðý kopan ve 5 hastaneye gitmesine raðmen kopan parmaðý dikilemeyen 12 yaþýndaki Doðan Ay'ýn dramýný Cihan gündeme taþýdý. Haber üzerine Saðlýk Bakanlýðý, Doðan Ay'ýn götürüldüðü hastanelere ceza verdi.

 

COLÝN KAZIM'IN KAZASINI SPOR KAMUOYU CÝHAN'DAN ÖÐRENDÝ

 

Fenerbahçeli futbolcu Colin Kazým'ýn kaza yapmasý, spor camiasýnda uzun süre konuþuldu. Kazým'ýn kaza yaptýðý ve hastaneye kaldýrýldýðý bilgisini, Fenerbahçe Kulübü ve spor medyasý Cihan'dan öðrendi.

 

JÝTEM'ÝN MAAÞ BORDROSU

 

PKK ve JÝTEM itirafçýsý Abdülkadir Aygan'ýn Ýsveç'te Cihan'a verdiði uzun röportaj günlerce konuþuldu. Aygan'ýn "JÝTEM" yazýlý maaþ bordrosu da ilk kez Cihan tarafýndan yayýnlandý. Böylece, yalanlanan bu teþkilat hakkýnda tarihe önemli bir kayýt düþülmüþ oldu.

 

BAKÜ SALDIRISINI AZERBAYCAN BÝLE CÝHAN'DAN ÝZLEDÝ

 

Bakü'de Nisan ayýnda Devlet Petrol Akademisi'ne düzenlenen saldýrýyý bütün dünya Cihan kameralarýndan takip etti. 12 kiþinin katledildiði saldýrýda Cihan tarafýndan çekilen görüntüler baþta Türkiye olmak üzere dünya televizyonlarý tarafýndan kullanýldý. Görüntüyü kullananlar arasýnda Azerbaycan'dan bile birçok kanal vardý.

 

SRÝ LANKA'DA SADECE CÝHAN VARDI

 

Cihan, Sri Lanka'da Mevlid Kandili'nde meydan gelen kanlý intihar saldýrýsýndaki patlama anýný Türkiye ekranlarýna taþýyan tek ajans oldu. Cihan, Sri Lanka devletinin Tamil gerillalarý ile mücadelesini yakýndan takip etti. Savaþýn sona ermesinin ardýndan savaþ bölgelerine giren ilk Türk basýn kuruluþu oldu.

 

DÜNYANIN EN YAÞLI ÝNSANI, DÜNYADA ÝLK KEZ CÝHAN'DA

 

Cihan haber ajansýnýn yurtdýþýndan ekranlara taþýdýðý bir yaþam hikâyesi, hem Türkiye hem de dünya televizyonlarýnda geniþ yer buldu. Özbekistan'da yaþayan ve dünyanýn en yaþlý insaný olarak kayýtlara geçen 1880 doðumlu Tutý Yusupova, uzun uðraþlar sonrasýnda Cihan tarafýndan görüntülendi.

 

ÖCALAN'IN 33 ER ÝTÝRAFI

 

Ýsveç'te yaþayan Kürt aydýn Kemal Burkay'ýn Cihan'a verdiði özel röportajlar, demokratik açýlým sürecinde gündem belirledi. PKK'nýn þimdiye kadar silah býrakmamasýnýn sebebinin "derin devlet" olduðunu söyleyen Burkay'ýn Stockholm'de dile getirdiði çok ciddi bir iddiasý daha vardý: "Öcalan bana, 'Bingöl'de 33 eri biz öldürmedik, saldýrýyý üstlenmek zorunda kaldýk' dedi."

 

UYGUR OLAYLARI VE 'SEMBOL KADIN'

 

Uzakdoðu'da 2009'a damgasýný vuran olaylardan biri de Çin'in Sincan bölgesinde patlak veren ve Han Çinlisi-Uygur çatýþmasýna dönüþen þiddet olaylarý oldu. Bölgede yaþanan geliþmeleri yerinde takip eden Cihan, çatýþmalar sýrasýnda Urumçi olaylarýnýn simgesi olan Uygur kadýn Tursun Gül'e de ulaþmayý baþararak önemli bir röportaja imza attý.

 

AHMET TÜRK'ÜN ASKER OÐLU

 

Ahmet Türk, partisi Anayasa Mahkemesi tarafýndan kapatýldýktan bir gün sonra oðlunu askere gönderdi. Türkiye, oðul Ejder Türk'ün askere gidiþ anýný muhabirimiz Yasin Saðlýk'ýn görüntülerinden izledi.

 

BÜLENT ARINÇ'A SUÝKAST ÝDDÝASI

 

Türkiye 2009 yýlýnýn son günlerini Bülent Arýnç'a suikast giriþimi haberleriyle geçirdi. Arýnç'ýn evinin yakýnýn gözaltýna alýnan subaylarla ilgili ilk görüntüler Cihan kameramaný Baþak Ekinci tarafýndan ekranlara taþýndý.

 

CÝNDORUK MENDERES'ÝN AVUKATI DEÐÝLMÝÞ

 

Emrullah Bayrak, Aydýn Menderes ile yaptýðý görüþmede Hüsamettin Cindoruk'un hiçbir zaman Adnan Menderes'e avukatlýk yapmadýðýný ortaya çýkardý. Aydýn Menderes'in þu ifadeleri tarihe not düþtü: 'Cindoruk, hiçbir zaman babamýn avukatlýðýný yapmadý. Aileden birinin dahi avukatlýðýný üstlenmemiþtir. Menderes'in avukatý olarak tanýtýldýðýnda sessiz kalmýþ, böyle tanýtýlmasýnda piþkince bir memnuniyet içerisinde gözükmüþtür.'

 

50 BÝN ÝÞÇÝ BEBEK BEÞÝKTE YAKALANDI

 

Sosyal Güvenlik Kurumu kayýtlarýna göre onlar sigortalý iþçi olarak çalýþýyor görünüyordu. Ama iþçi bebekler, muhabirimiz Hasan Bozkurt'a beþikte yatarken yakalandý.

 

ALTTAN ALTA OHAL'Ý PÝÞÝRÝYORLAR

 

Sokaða dökülen karanlýk eller, günlerce dükkan ve arabalarý ateþe verdi, polise taþ ve molotof attý. Giderek týrmanan gerilim sýrasýnda silah kullananlar da oldu. Bu kritik sürecin adýný Ankara'dan Emrullah Bayrak'ýn yaptýðý Sedat Laçiner haberi koydu: OHAL'i alttan alta piþiriyorlar.

 

250 BÝN KÝÞÝ DOMUZ GRÝBÝNÝ YENDÝ

 

2009'un ikinci yarýsýnda gazete ve televizyonlar neredeyse her gün domuz gribinden ölenlerin haberini yayýnladý. Hasan Bozkurt ise konuya tersten yaklaþarak domuz gribinden kurtulanlarý haberleþtirdi. Yüreklere su serpen haberimize göre 250 bin kiþi domuz gribini yenmiþti. Saðlýk Bakaný Recep Akdað haberimizden bir hafta sonra Meclis'te 400 bin kiþinin domuz gribini yendiðini açýkladý.

 

ÇÝLLER'ÝN EVRAKLARI YAKILDI

 

Eski baþbakanlardan Tansu Çiller'e ait çok sayýda evrak Ankara'da yakýlmýþ olarak bulundu. Türkiye bu olayý Cihan kameramaný Yalçýn Kaya'nýn çektiði görüntülerden izledi. Eski DYP Milletvekili Salih Çelen, daha sonra Tansu Çiller dönemine ait belgelerin yakýlmasýný kendisinin istediðini açýkladý.

 

GÜMRÜÐE TAKILAN TERMAL KAMERALAR

 

Domuz gribinin dünyada hýzla yayýldýðý dönemde virüsün Türkiye'ye giriþini önlemek için havaalanlarýna alýnan termal kameralarýn gümrükte bekletildiðini muhabirimiz Hasan Bozkurt yazdý. Ardýndan Saðlýk Bakanlýðý ve Gümrük Müsteþarlýðý yazýlý açýklama yaptý ve termal kameralar bürokrasiden geçti.

 

GÖLBAÞI'NDA LAV SÝLAHI

 

Ergenekon operasyonu kapsamýnda Ýbrahim Þahin'in krokileriyle yapýlan kazýlarda lav silahý bulunduðunu Seza Ataman Türkiye'ye duyurdu. Televizyonlar, konuyla ilgili son dakika haberini Cihan'dan aldý.

 

HÜKÜMET-ÝÞÇÝ ANLAÞMASINI CÝHAN DUYURDU

 

Anlaþmazlýkla sonuçlanan ve Türk-Ýþ'in 1 günlük eylemiyle devam eden iþçi-hükümet maaþ pazarlýðýnýn tatlýya baðlandýðýný muhabirimiz Hasan Bozkurt duyurdu. Cihan'ýn sitesine düþen anlaþma haberinin ardýndan televizyon kanallarý son dakika girdi.

 

BÝLGE KÖYÜNDE KATLÝAM ÖNCESÝ BÝRLÝKTE EÐLENCE

 

Mardin'in Mazýdaðý ilçesine baðlý Bilge köyünde büyük bir katliamý yaþandý. 44 kiþinin can verdiði olayla ilgili en taze görüntüleri abonelerine ulaþtýran Cihan, katliam zanlýlarý ve kurbanlarýnýn düðünde birlikte eðlendiklerini gösteren görüntüleri yayýnlayarak olaya farklý bir boyut kazandýrdý.

 

BAÞBAKAN'IN KARNINA YUMRUK

 

Trabzon'un Araklý ilçesinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a sevgi gösterisinde bulunmak isteyen bir kiþi, yanlýþlýkla Erdoðan'ýn karýn boþluðuna yumruk attý. Türkiye, olay anýný Hasan Demir'in çektiði görüntülerle izledi.

 

CEYLAN'IN DRAMI

 

Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde baðlý bir mezrada yaþayan 14 yaþýndaki çoban kýz Ceylan Önkol, patlama sonucu hayatýný kaybetti. Cihan muhabiri Ahmet Dengeþik olay yerinin sýcak görüntülerini çekmeyi baþaran tek haberci oldu.

 

ARDA TURAN'IN KONUÞULAN DEMECÝ

 

Arda Turan, Cihan muhabiri Ahmet Tekin'e Galatasaray'ýn baþarýsýzlýðý tartýþýlýrken çok önemli açýklamalar yaptý. Arda, gidip gitmeyeceði tartýþýlan hocasý Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'a sahip çýktý. "Bülent Korkmaz suçlu deðil, tek suçlu biz futbolcularýz." þeklindeki açýklama günlerce spor basýnýna malzeme oldu.

 

RÝJKAARD'IN ÝLK AÇIKLAMASINI CÝHAN YAYINLADI

 

Galatasaray'a 2 yýllýk imza atan Hollandalý çalýþtýrýcý Frank Rijkaard, ilk röportajýný Cihan Haber Ajansý'na yaptý.

 

KANOUTE: BÝRGÜN TÜRKÝYE'YE GELEBÝLÝRÝM

 

Ýspanya liginde oynayan Frederic Kanoute, Tük futboluyla ilgili deðerlendirmelerini muhabirimiz Barboros Burus'a yaptý.

 

CÝHAN, 31.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...