Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

M. Alanson umrede nasýl aðladýðýný anlattý

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/71706.jpg

 

Mazhar Alanson, gittiði ilk Umre ziyaretinde Medine'de teravih namazý sýrasýnda okunan duada Peygamberimiz Hz. Muhammed'i düþünürken nasýl aðladýðýný anlattý:

 

Sanatçý Mazhar Alanson, hayatý, þiirleri, þarký sözleri ve bestelerini, "Mazhar Olmak' isimli bir kitapta topladý. Sanatçýnýn el yazýsýyla basýlan ve bir "günlük" tadýndaki 163 sayfalýk "Mazhar Olmak" kitabýnda Alanson, gittiði ilk umre ziyaretinde nasýl aðladýðýný anlattý. Medine'de teravih namazý sýrasýnda okunan duada, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in insanlarý daha iyi görebilmek ve sesini duyurabilmek için kütüðe çýktýðý aný hatýrladýðýný belirten Alanson, o aný þu cümlelerle aktarýyor:

 

'ULAN MAZHAR! KÜTÜK BÝLE AÐLAMIÞ'

 

"Efendimiz üstünden indikten sonra, kütük aðlamýþ. Ýçimden, 'Ulan Mazhar! Kütük bile aðlamýþ, senin þu haline bak' derken, bir aðla bir aðla ben. Neyse ki orada zaten insanlarýn gözleri kan çanaðý. Baktým ki inciden damlalar düþtü yere. Ah Medine! Bir baktým yanýmda oturan genç bayýlmýþ." Alanson, "Cennet Bahçesi" adý verilen yerde yaptýðý duada da yine gözyaþý döktüðünü sonrasýnda da bazý dileklerde bulunduðunu þöyle anlatýyor:

 

"En büyük dileðim, ilk hanýmdan boþanýrken evleri, arsalarý ona býraktýðým için bari öbür tarafta küçük bir mekânýmýz olsun þeklindeydi."

 

BANA 'DÖNME' DÝYORLARMIÞ

 

Cennet bahçesinde Türk hacýlarla karþýlaþtýðýný da aktaran Alanson, gördüðü tepkiyi þu cümlelerle ifade ediyor: "Hacýlardan iki tanesi, 'Mazhar Bey biz sizin arkanýzdan dönme, gayrimüslim diyorduk, utandýk. Hakkýnýzý helal edin lütfen' dediler. Hacýlarla helalleþtik."

 

Mazhar Alanson; kitabýnda bugüne kadar hakkýnda bilinmeyen pek çok konuyu da aydýnlattý. Alanson'un Orhan Pamuk ve Kadir inanýrla asker arkadaþý olduðu, bu kitaba koyduðu fotoðraflarla ortaya çýktý.

 

Bugün, 31.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...