Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türk sinemasýnda cemaat yok

 

http://www.risalehaber.com/images/news/65026.jpg

 

Sinema Eleþtirmeni Ali Murat Güven, Türk sinemasýnda sadece dini öðelerin deðil, halkýn deðerleri olarak sahiplendiði her þeyin küçümsendiðini, alay konusu yapýldýðýný söyledi.

Duran Savaþ'ýn haberi:

 

Sakarya Gönüllü Eðitimciler Derneði Feta Giriþimi ve Sakarya Büyükþehir Belediyesi'nin Adapazarý Kültür Merkezi'nde düzenlediði "Sinema ve Televizyonda Edep ve Erdem- Sinemanýn Deðeri ve Deðerlerin Sinemasý" konulu konferansta konuþan Sinema Eleþtirmeni- Yazar Ali Murat Güven, Türk sinemasýnýn yerli bir duruþla kendini ifade edemediðini belirtti.

 

Anadolu kültürünün deðerlerinin sinemada sürekli hor görüldüðünü, eleþtiri nesnesi haline getirildiðini ifade eden Güven þunlarý kaydetti:

 

"Örneðin uzun yýllar filmlerde imam, din ve cemaat olgusu sinemada kullanýlmamýþtýr. Kullanýldýðý zamanlarda ise imam; pejmürde, kirli, mahalle kadýnlarýný ayartan, kiþiliksiz bir tipleme olarak gösterilmiþtir. Sadece dini öðelerde deðil halkýn deðerleri olarak sahiplendiði her þey küçümsenmiþtir. Bunun en büyük sebebi sinema ve televizyonlarda senaryo yazarlarý ve yönetmenlerin sahip olduðu ideoloji ve düþünüþ olarak bu topraklarýn gerçekliðine yabancý oluþlarýdýr. Sinema ve dizi endüstrisinde belli bir çevrenin egemenliðinde gerçekleþmektedir. Batý sinemasý emperyalist bir güdülenme içerisindedir. Türk sinemasýnda da Anadolu'ya karþý ayný yabancýlýk ve öfke bulunmaktadýr. Türk kültür hayatý iþgal altýndadýr."

 

Sinema endüstrisinin Amerika'nýn pazarlama- ticaret kalemleri içinde 5. sýrada olduðunun altýný çizen Güven þöyle devam etti:

 

"Bir anda dünya ülkelerinde gösterime sunulan filmlerle hem hâkimiyet hem de ekonomik getiri düzeyi çok yüksek gelir oluþmaktadýr. Türklerin modernleþme sürecinde ýskaladýklarý çok önemli iki süreç olmuþtur. Önce matbaa, sonrasýnda ise sinema. Sinema, Türk halký tarafýndan meslek ve sanat olarak önemsenmemektedir. Ancak izleme oraný olarak bakýldýðýnda çok yüksek düzeyde olmasý ise büyük bir çeliþkidir. Türkiye'de son 3 kuþaðý Hollywood yetiþtirdi. Hollywood kültürü insanlarýn yemek zevklerinden, giyimlerine, konuþmalarýndan insan iliþkilerine, dini algýlarýndan siyasal duruþlarýna kadar çok etkili olmaktadýr."

 

Muhafazakâr camianýn sadece nasihat edici diyaloglarla dolu dizi ve film çekmeyi yeterli görmek aldanýþlýðýndan kurtulmasý gerektiðini anlatan Güven, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bunlarýn hiçbir sinemasal deðeri yoktur. Örneðin iyilik duygusu sadece kuru diyaloglarla deðil estetik açýdan farklý unsurlarla yansýtýlmalýdýr. Muhafazakâr kesimde film ve dizi oluþturabilecek alt yapý bulunmamaktadýr. Deðer verilmeyen bu sanatsal ticari alana, ne bir adam yetiþtirilmekte ne de altyapý hazýrlanmaktadýr. Sadece tüketimsel olarak yaklaþýlmakta ancak bu deðiþimin nesiller üzerindeki etkisi geçte olsa alternatif olacak düzeye gelmemiþtir.

 

CÝHAN, 29 Aralýk 2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...