Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ertuðrul Özkök Býraktý.. FLAÞ!

 

http://69.175.58.202/images/news/75089.jpg

 

Medya dünyasýnda flaþ geliþme! Hürriyet Genel Yayýn Yönetmeni Ertuðrul Özkök görevinden ayrýldý. Ýþte Hürriyet'in yeni patronu....

 

Hürriyet gazetesinin Genel Yayýn Yönetmeni Ertuðrul Özkök, genel yayýn yönetmenliðini býraktý. Seveni de sevmeyeni de çok olan Özkök, basýn tarihine efsane olarak geçti.

 

Ertuðrul Özkök'ün görevi býraktýðýný ve genel yayýn yönetmenliðine Enis Berberoðlu'nun geleceðini duyurduðu toplantýdan çok özel notlar. Yazý iþleri 'efsane yayýn yönetmenini' nasýl gözyaþlarýyla uðurladý...

 

Ertuðrul Özkök, saat 11.30'da tüm bölüm þeflerinin katýldýðý toplantýda 2 Ocak'tan itibaren Hürriyet Yayýn Yönetmenliði'ni býraktýðýný açýkladý.

 

20 yýldýr bu görevi sürdürdüðünü belirten Özkök, bu süre içinde Hürriyet'in birçok tarihe tanýklýk ettiðini, zor dönemlerde sorumlu yayýncýlýk çizgisini sürdürdüðünü söyledi.

 

Doðan Grubu'nun zor bir dönemden geçtiðini söyleyen Özkök, geçen cumartesi Doðan Holding Baþkaný Aydýn Doðan'la yaptýðý görüþmeden sonra istifa kararý aldýðýný çalýþma arkadaþlarýna anlattý. O gece ilk defa 7 saat uyuduðunu söyleyen Özkök "20 yýlda gerçekten çok yoruldum. Üç yýl öncesine kadar 7 gün çalýþýyordum. Buna kimse inanamýyordu, son 3 yýldýr da 6 gün çalýþýyorum. yoruldum" dedi...

 

YAZAR KALACAK

 

Ertuðrul Özkök, ayný binada çalýþacaðýný, köþe yazarý olarak grupta kaldýðýný arkadaþlarýna anlatýrken Hürriyet geleneði hakkýnda da konuþtu.

 

Zaman zaman çalýþma stresi yüzünden sinirlerin gerilmiþ olduðunu ancak gruplaþmalarýn yaþanmadýðýný söyleyen Özkök, "Hürriyet'teki gelenek benim için çok önemliydi. Arkadaþ ruhu burada en üst seviyede.

 

Mesela Ayça Aktan dalmaya baþladýðým dediði zaman çok sevinmiþtim. Fikret Ercan, tenise baþladýðým dediðinde de çok sevinmiþtim. Paylaþmalar önemliydi. Size tavsiyem bu ruhu hiç kaybetmeyin. Ayný heyecanla iþinizi iyi yapýn. Enis Berberoðlu'nu hepiniz tanýyorsunuz. Daha altý ay önce bu kattaydý. Bu iþi çok iyi yapacaðýna inanýyorum."

 

Medyatava, 29.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...