Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Barla Sergisi’ne yoðun ilgi

 

http://medya.todayszaman.com/eurozaman/2009/12/28/k_risali2.JPG

 

Sergiyi (soldan saða) Barla platform koordinatörü Said Yüce, Üstad Bediüzzaman’ýn yaþayan talebelerinden Mehmet Fýrýncý (Güleç), Merkez Camii baþkaný Muhammed Al ve Ýstanbul Ýlim ve Kültür Vakfý Baþkaný Prof.. Faris Kaya açtý.

 

Çaðdaþ Ýslam alimlerinden Risale-i Nur Külliyatý Müellifi Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatýndan 1927-1944 yýllarýna ait önemli bir kesiti mercek altýna alan ve o günlerden kalma bölge ve hatýralarý günümüze taþýyan Risale-i Nur’un Doðuþ ve Neþir yýllarý’nýn anlatýldýðý, Türkiye’de de büyük ilgi gören “Barla ve Kastamonu Yýllarý” sergisi 25 Aralýk 2009 Cuma günü Duisburg Merkez Camii’nde açýldý.

 

Serginin açýþ konuþmasýný yapan Barla Platformu Koordinatörü Sait Yüce, maddi imkanlarýn insanlýða aradýðý huzuru veremediðini dile getirerek “Üstat Bediüzzaman insanlýðýn en temel problemlerine çözüm getirdi. Ýnsanlara ebedi bir hayatýn hazlarýný yaþatan eserlerini zor þartlar altýnda telif etti. O eserler yine çok zor þartlar altýnda elden ele dolaþarak yurt sathýna yayýldý. Ýnsanlýðý kýyamete kadar aydýnlatacak Risale-u Nur Külliyatý bugün milyonlarca insanýn kurtulmasýna vesilelik yapýyor. Ýnsanlýk onun eserleri ile ‘La ilahe illallah’ hakikatine muhatap oluyor. Eserleri okuyanlar Peygamberi Ziþan efendimizi daha iyi tanýyor, Kur’an-ý Azimüþþaný daha iyi anlýyor.” dedi.

 

Risalelerin yayýnlandýðý ülke olan Türkiye’nin sýnýrlarýný yýllar önce aþtýðýný da vurgulayan Yüce “Artýk dünyanýn dört bir köþesinde Risale-i Nur’lar yayýnlanýyor, okunuyor son derece nitelikli ilmi çalýþmalara konu oluyor. Bu vesile ile bu serginin açýlmasýnda bize kucak açan ev sahipliði yapan DÝTÝB Duisburg Merkez camii yönetimine ve baþkan Muhammed Al’a, DÝTÝB yetkili makamlarýna ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum” ifadelerini kullandý.

 

Sergide Ýstanbul Ýlim ve kültür vakfý baþkaný Prof. Dr. Faris Kaya da bir konuþma yaptý. Kaya, Risale-i Nur’un doðuþ ve neþir yýllarýný dile getirdiðini konuþmasýnda müslümanlarýn hal ve davranýþlarla kendilerini ifade etmelerinde çok önemli bir faktör olduðunu dile getirerek “insanlýða hal ve davranýþlarýmýzla müslümanlýðýn en güzel yüzünü anlatabiliriz. Bu serginin gerçekleþmesinde emeði geçenlere çok teþekkür ediyorum” dedi.

 

Dernek baþkaný Muhammed Al ise böyle bir sergiye ev sahipliði yapmanýn mutluluðunu yaþadýðýný dile getirerek Said Nursi nin insanlýða verdiði bu eserlerin önemini dele getirdi.

 

Sergi’nin açýlýþýna Bediüzzaman Said Nursi’nin yaþayan talebelerinden Mehmet Fýrýncý (Güleç) de katýldý. Böyle bir serginin Avrupa’nýn göbeðinde açýlmasýndan büyük sevinç duyduðunu ifade eden Fýrýncý, insanýmýz zor þartlar altýnda yazýlan bu eserleri anlamalý ve hayatýný tatbik etmeli. Bu hem onlarýn hem de Avrupalý komþularýnýn sorunlarýna çözüm getirecek toplumsal uyum ve birlikteliðin mayalanmasýna vesile olacaktýr þeklinde konuþtu.

 

Barla Platformu’nun organize ettiði Sergi’de yer alan eserler Barla’da Ýlk Risale-i Nur’un telif edildiði ilk yýllar olan 1927’den baþlýyor ve Eskiþehir ile Denizli hapislerine kadar uzanan ve Kastamonu’daki sürgün yýllarýný da içine alýyor. Sergide o dönem yaþanan olaylarýn hikayesiyle beraber o günlerden kalma eser ve belgeler yer alýyor. Bu eserler arasýnda Denizli hapishanesine koðuþtan koðuþa kibrit kutularý içinde gizlice ulaþtýrýlan mektup ve risalelerin orijinalleri de var.

 

O dönemi Bediüzzaman Said Nursi ile birlikte yaþayan ve Risale-i Nur’larýn bir çok yerinde adlarý geçen kahramanlar da sergide ayrýca tanýtýlýyor. Bu kahramanlardan hayatýný Bediüzzaman uðruna feda eden Hafýz Ali, Binbaþý Asým Bey ve Hasan Feyzi ile ilgili belge ve bilgiler ise “Üç Þehitler” adlý bir özel bir bölmede ziyarete açýlýyor.

 

Serginin bir özel bölümü ise “Nur Hizmetinin Anneleri” baþlýklý Risalelerde adlarý geçen bu hanýmlarla ilgili belge ve hatýralarýn anlatýldýðý bölüm.

 

3 Ocak 2010 tarihine kadar açýk kalacak olan “Barla ve Kastamonu Yýllarý “sergisini Avrupa’nýn çeþitli bölgelerinden gelecek binlerce kiþinin ziyaret etmesi bekleniyor.

 

Sergiyi gezen kiþiler istemeleri halinde sergi hakkýnda Almanca ve Türkçe olarak da bilgilendirilecekler. Ayrýca sergiyi gezen kiþiler yine istemeleri halinde sergiye konulan ziyaretçi defterine düþüncelerini yazabilecekler.

 

Zaman, 28.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...