Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nurcularda komünizm aramýþlarKomünizm'in 'tek tehdit' olarak görüldüðü 1950'li yýllarda hazýrlanan bir istihbarat raporunda 'irticacýlarýn' da arkasýnda 'komünist parmaðý' aranmýþ.

Sadýk Güleç'in haberi:

 

Cumhuriyet tarihi boyunca "irtica tehdidi" adýyla farklý kurumlar tarafýndan birçok rapor hazýrlandý. Ellili yýllarda ise esas tehlike olarak "komünizm" görüldü. Antikomünist duygularýn devlet katýnda güçlü olduðu bu yýllarda "irticacý" olarak görülen birçok kiþi ve kurumda da "komünist parmaðý" arandýðý baþbakanlýk arþivinden çýkan bir belgede yer aldý. Bu belgeye göre 1950'li yýllarda 'irticanýn arkasýnda da komünistler varmýþ'. Baþbakanlýk arþivlerinde yer alan 1952 tarihli rapora göre devlet "irticacý ve gerici" olarak gördüðü kiþi ve gruplarýn arkasýnda komünistler ve Sovyetler Birliði aramýþ.

 

Yazarý bilinmeyen raporu dinî akýmlar konusunda uzman sosyolog Müfit Yüksel ortaya çýkardý.

 

Nedeni bilinmeyen bir þekilde Arap harfleriyle hazýrlanan raporda Said-i Nursi ve Necip Fazýl Kýsakürek ve bazý DP milletvekillerinin ismi geçiyor.

 

Rapor "Büyük Doðu ve Ýslam Demokrat Partisi kurucularýnýn, Milliyetçiler Derneði ve Nurcularýn Faaliyetlerinden Meydana gelen Hadiseler" baþlýðý ile kaleme alýnmýþ.

 

Komünform destekliyor

 

Raporun en ilgi çekici özelliði ise Ýslamcý olarak bilinen bu kiþilerin 'arkasýnda komünistlerin ve Sovyetler Birliði'nin olduðu' þeklinde yapýlan yorumlar. Ele geçen bazý mektuplar, yazýlar ve bildirilerin yorumlanmasý ile son derece zorlama bir þekilde Ýslamcý hareketlerin arkasýnda Sovyetler Birliði'ne yakýn komünist örgütlerin altýnda toplandýðý 'Komünform'un olduðu iddia ediliyor.

 

Taraf, 23.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...