Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

3000 yýllýk Firavun'un görüntüsü Video

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/71429.jpg

 

 

Londra British müzesinde bulunan 3000 yýllýk Firavun cesedinin ayrýntýlý görüntüleri ortaya çýktý. Secde eder vaziyette bulunan Firavun cesedi görenleri hayrete düþürüyor.

 

HABERÝN VÝDEOSU ÝÇÝN TIKLAYINIZ>>>

http://medya.moralhaber.net/medyaizle.php?haber_id=5986

 

Firavun'un cesedi ilk olarak, Süveyþ kanalý açýlýrken denizin kenarýnda küçük bir tepecikte bulunmuþ ve Londra’ya getirilmiþti. Görüntülerde Firavun'un saçlarýnýn bir kýsmýnýn halen yerinde olduðu ve baþýnýn bazý azalarýnýn etlerininde çürümeden durduðu görülüyor. Cesedin alýn kýsmýnda ise et kalmamýþ.

 

ÝBRET OLSUN DÝYE MUMYALANMADAN KORUNMUÞ

 

Elleri ve ayaklarý secde eder vaziyette olan cesed diðer Firavunlar gibi mumyalanmamýþ. Fakat mumyalanmamasýna raðmen tam 3000 senedir çürümeyen cesedin Allahü Teala'nýn ibret olsun diye korunduðuna inanýlýyor.

 

Tam bir ibret vesikasý olarak vücudu hiç bozulmamýþ, etleri çürümemiþ ve tüyleri dahi dökülmemiþ þekilde ve secde eder vaziyette bulunmuþtur. Firavun ölürken secdeye kapanmýþtý. Kur`an-ý kerimde mealen buyuruluyor ki:

 

(Ýsrailoðullarýný denizi yararak geçirdik, Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldýrmak üzere onlarý [yarýlan denizde] takip etti. Firavun denizde boðulurken, “Ýsrailoðullarýnýn inandýðýndan baþka ilah olmadýðýna iman ettim, ben de Müslüman oldum” dedi. Ona “Þimdi mi inandýn, daha önce isyan eden bir bozguncu idin” dendi. [Denizde boðulan Firavuna Allahü teâlâ buyurdu ki:] Senden sonrakilere bir ibret teþkil etmesi için, bugün senin [denizdeki] cesedini [çürütmeden] çýkarýp [sahile] atacaðýz. Buna raðmen insanlarýn çoðu âyetlerimizden gafildir.) [Yunus 90,92]

 

FÝRAVUN VE HZ. MUSA'NIN KISSASI

 

Firavun, eski Mýsýr hükümdarlarýna verilen isimdir. Mýsýr`a hakim olan 26 Firavun sülalesi vardý. Her sülalede çeþitli Firavunlar asýrlarca hükümdarlýk etti.

Musa aleyhisselam zamanýndaki Firavun, [iI. Ramses olduðu söylenir], 400 sene yaþamýþ ve ilahlýk iddiasýnda bulunmuþtu. Kendisine secde etmeyenlere ve Musa aleyhisselama inananlara iþkence ve zulüm yaptý.

 

Musa aleyhisselam, Firavun`u dine davet etti. Firavun kabul etmedi. Yanýndaki veziri Haman`a sordu. O da; “Musa, büyük sihirbazdýr. Bizi aldatýp, ülkemizi elimizden almak istiyor” dedi. Böylece Firavun`un imana gelmesine mani oldu ve iman eden hanýmý Asiye`nin de þehid olmasýna sebep oldu.

 

Firavun, Musa aleyhisselamýn mucizelerine inanmadý, kâfirlerin sularý kan oldu, kurbaða yaðdý, cilt hastalýklarý oldu. Üç günlük karanlýk devam etti.

 

Firavun bu mucizeleri görünce korktu. Musa aleyhisselam ile ona inananlarýn Mýsýr`dan gitmesine izin verdi. Sonra Firavun verdiði bu izne piþman oldu. Askerlerle peþlerine düþtü. Denizde yollar meydana geldi. Musa aleyhisselam da, Ýsrailoðullarý ile birlikte denize girdi. Firavun ve askerleri, bunlarý yakalamak üzere denize girip takip etmeye baþladýlar. Kýzýldeniz`in Süveyþ kýsmýna gelince, denizdeki yollar kapanýp, Firavun`un askerleri boðulmaya baþladý, Firavun da ayný akýbete uðrarken, hemen secdeye kapanýp, iman ettim dediyse de, boðularak askerleri ile birlikte öldü.

 

Firavun`un cansýz cesedi asýrlarca denizde kalmasýna raðmen Allahü teâlânýn kudreti ile çürümedi. Âyette de bildirildiði gibi, cesedi üç bin sene sonra sahile atýldý.

 

Ýnternethaber.com, 22.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...