Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kemalizm virüsünü Bediüzzaman temizler

 

Eðitimci Aydýn Üneþi: Kürt sorununun kaynaðý Kemalizm, çözüm ise Bediüzzaman’da

 

Röportaj: Kemal Benek-Risale Haber

 

Eðitimci Aydýn Üneþi:

 

Aydýn Üneþi, Batman’da Türkiye’nin ilk özel Kürtçe kursunu açan bir eðitimci. Üneþi, Kürt sorununun kaynaðý olarak Kemalizm’i gösterirken çözüm adresinin ise Bediüzzaman’da olduðunu belirtiyor.

 

Kürt sorunu nasýl çözülür sizce?

 

Kamuoyu yýllardýr suni, yanlýþ, yapay gündemlerle kandýrýldý. Bu sorunu halledeceðiz, bitireceðiz dendi. Sorun þiddetle hatta uç bir þey söyleyeceðim siyasetle çözülmez. Hakkaniyetle, insaniyetle çözülecek.

 

Nasýl olacak o?

 

Oraya geleceðiz. Sorun bir defa Kürtlerin sorunu deðil. Ýsimlendirme yanlýþ bir kere. Kürtler zaten bunu yaþýyor. Bu sorun Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin sorunudur. Yoksa Türklerle Kürtlerin bir sorunu yok. Olmamýþ. Çözülmek isteniyorsa bir defa söylemlerden vazgeçilmesi lazým. “Birbirimizden farkýmýz yok, siz kardeþimizsiniz” deniyor. Biz ayný deðiliz. Ben þimdi nezaketen sizinle Türkçe konuþuyorum. Normalde Kürtçe konuþmam gerekiyor. Ben ayrýyým, ben kürdüm. Önce bu kabul edilmeli. Birbirimizden farkýmýz var.

 

BÝZÝM MÜÞTEREKLERÝMÝZ VAR AMA FARKLILIKLARIMIZ DA VAR

 

Beni olduðum gibi kabul edin mi diyorsunuz?

 

Tabi ya. Ben ben olarak kabul edilmediðim sürece bu sorun çözülmez. Bir defa birbirimizden farkýmýz var. Ama beraber yaþýyoruz. Bin yýllarý geride býrakmýþýz. Herkesin bildiði, söylediði þeyler var. Bunlarý tekrarlamak istemiyorum. Önce buradan baþlamalýyýz.

 

Sorun temelden nasýl çözülür?

 

Sorunun çözümünü yanlýþ yerde aramýþýz. Bizim müþtereklerimiz var. Bunlarý yaþamada sorun yaþamýyoruz. Ama farklýlýklarýmýz da var. Her konuþan “müþtereklerimiz, ortak tarihimiz var þehitlerimiz kucak kucaða yatýyor” diyor. Bunlar doðrudur. Ama biraz da onlara saygý duyulsun. Hep slogan. Zenginlik olan, herkesi kendisi yapan farklýlýk var. Özgünlüklerimiz var. Sayýn baþbakanýmýz Erdoðan Avrupa’ya gidiyor asimilasyonun insan suçu olduðunu söylüyor. Kendi ülkesinde insanlar var. Ben Türkiye’de ilk Kürtçe kursu açan adamým. Kursu kapattýk. Çifte haksýzlýk var. Katmerli bir zulüm söz konusudur Kürtler üzerinde. Kürtler cahil býrakýlýyor. Sonra bu cahillikleri onlarýn aleyhinde kullanýlýyor. Þarkta okul açmayý “ihaneti vataniye” kabul eden bir zihniyetin mirasçýsý olmamalý yeni siyaset.

 

SORUNUN KAYNAÐI KEMALÝZM

 

Eski genelkurmay baþkanlarý güneydoðu politikasý için “hata yaptýk” itirafýnda bulunmuþlardý. Bu sözleri nasýl algýladýnýz?

 

Siyasetçilerimiz bundan iyi ders çýkarmalýdýrlar. Ýnsanlar o sorunun kavurucu yakýcý sýcaklýðýndan biraz uzaklaþtýklarýnda daha saðlýklý daha objektif deðerlendirebiliyorlar. Türkiye’ye bu ateþten gömleði giydiren, pimi çekilmiþ bombayý Türkiye’nin kucaðýna veren açýk söylüyorum Kemalizmdir. Bu ülkede 80 yýl öncesine gittiðimizde göreceli de olsa bu topraklar üzerindeki halklar barýþ içerisinde yaþýyordu. Ne zaman o Avrupa’nýn soðuk, o bencil, o aklý ve felsefeyi önceleyen karakteri, tek ýrka dayalý devlet anlayýþý, inancý ve gönlü önceleyen daðlý doðululara dayatýldý o zaman bu iþin sihri, büyüsü bozuldu. Birlikte yaþamak dinamitlendi adeta. Bu ülkede yaþayan insanlarýn genleriyle oynandý.

 

Bugünkü sorunun temeli orda mý diyorsunuz?

 

Kesinlikle. Sorunun temeli Ýttihat Terakki’de yaþýyor. Ermeni katliamý gerçekleþtiren, daha sonra Tevhid-i Tedrisatla Arapçayý, Kürtçeyi diðer dilleri yok sayan, dine dahi resmi bir anlayýþ getiren, “eðer çok partili ortam olacaksa onu da biz yaparýz” yaklaþýmýyla yaklaþan Kemalizmdir. Bunun ismini koymamýz gerekiyor. Bugün askerlerin bunu söylüyor olmasý inþallah yeni bir baþlangýcýn belirtisi olur. Ama bir þartla; eðer 80 yýllýk sürede gelenekselleþen anlayýþa göre davranýlmazsa.

 

BU ÜLKEDE BU SORUNUN VEBALÝ DÝNÝ ÇEVRELERÝNDÝR

 

Haklarý bir arada tutan nedir?

 

80 yýldýr Türkleri ve Kürtleri birbirine baðlayan o baðlara sürekli ateþ ediliyor, sürekli kopartýlýyor. Zayýflamalarýna raðmen hala bitmemiþler. Bizi bir arada tutan odur. Herkes anlatýyor ya. Kýz alýp vermeler var. Tarihte birlikte ölmeler var. Korelerde birlikte ölmüþüz ya düþünün. Bu ülkede bu sorunun vebali dini çevrelerindir. Bu sorunu çözmek onlarýn eliyle olmalýydý. Ne yazýk ki bugün görüyoruz bizim dini çevrelerimiz liberal demokratlar kadar da bu soruna yaklaþmýyorlar.

 

KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE REFERANSIM BEDÝÜZZAMAN’DIR

 

Dini çevreler de milliyetçi bir gözle mi bakýyor diyorsunuz?

 

Söz konusu Kürtler olunca depreþiyor. Ben sizinle konuþuyor olmaktan kaynaklý deðil. Bu sorunun çözümünde gerçekten Bediüzzaman’ý referans alýyorum, kabul ediyorum. O 80 yýl önce, “bu anlayýþla, þiddet ve siyasetle mücadele edilemez. Fikirle, hakkaniyetle mücadele edilir” dedi.

 

Said Nursi’yi referans almanýzdaki gerekçe nedir?

 

Bediüzzaman’ýn mirasýný sadece Kürtlere ait kabul etsek, bunu iddia etmek büyük bir haksýzlýktýr. Çünkü Risale-i Nur’un muhatabý bütün insanlýktýr. Ve bütün insanlýða yön verebilecek, onlarýn sorunlarýna cevap verebilecek bir yetkinlik ve olgunluktadýr. Zaten Risale-i Nur’un pek çok yerinde bu geçiyor. Kendisi Kürt. Kürtçe düþünüp Türkçe eserler verdi. Düþünebiliyor musunuz Risale-i Nur þu anda 40 ayrý dile çevrilmiþ ama Kürtçe yok. Son birkaç yýldýr hasbelkader bir kaç arkadaþ bir aradayýz Kürtçeye çevirmeye çalýþýyoruz. Batman’da Filistinlileri destekleme mitingi var. (röportajý yaptýðýmýz gün düzenlenen miting) Bunu Kürtler yapýyor. Türkiye’deki Kürt Müslüman çevreleri de Türk Müslüman çevreleri de biraz tuhaf.

 

Bunun sebebini neye baðlýyorsunuz?

 

Bu virüsü bu halklarýn arasýna atan Kemalizmdir.

 

KÜRTÇE YASAK DÝYE TÜRKÇENÝN CANINA OKUTULUYOR

 

Somut çözüm öneriniz nedir?

 

Kürtler Kürt olarak kabul edilecek.

 

Nasýl olacak bu? Anayasaya mý yazýlacak, baþbakan gelip böyle bir sorun olduðunu mu söyleyecek?

 

Hükümetin, devletin sorunudur. Bunun yollarý vardýr. Ben bu iþin uzmaný deðilim. Nasýl olacaðýný belki bilmem ama olduðu zaman bunu olup olmadýðýný her ehli insaf bunu bilir. Bundan niye korkuyorsun? Anayasaya, kanunlara girsin. Ceza yasalarýndaki Türkçe dýþýndaki diðer diller üzerindeki yasaklar kaldýrýlsýn. Artýk bu ülkeyi rezil rüsvay etmekten vazgeçsinler. Bir insan Kürtçe davetiye, dilekçe yazýyor mahkeme veriliyor. Kemalizm dedik ya, harfler kanununa muhalefetten yargýlanýyor. Dilekçede “Q, W” yazmýþ. Ýngilizcede de var. Dükkanlarýn tabelalarýna bakýn Türkiye Türkiye olmaktan çýkmýþ. Aslýnda ben biraz kendi branþýmda konuþmam gerekiyor. Kürtçe yasak diye Türkçenin canýna okutuluyor. Ýnsanlar “geldin mi” demek yerine “geldiiinn” diyor.

 

POLÝS ÇOCUKLARI BÝLE KÜRTÇE MANTIKLA TÜRKÇE KONUÞUYOR

Türkçenin canýna nasýl okunuyor?

 

Kürtçede soru cümlesini vurguyla belirleyebilirsiniz. Hat “geldin” demek. Haatt dediðinde “geldin mi” anlamý var. Buralarda görev yapan polislerin çocuklarý de bu Türkçeyi konuþuyor. Dert yanýyorlar zaman zaman. Çocuklar Kürtçe bilmiyor ama Kürtçe mantýkla Türkçe konuþuyor. Kürtçede “e, ü” sesleri olmadýðý için bu seslerin içinde bulunduðu bütün kelimeler farklý telaffuz ediliyor. Kürtçede kelimeler “ü” ile bitmediði için çocuklar “dövdü” yerine “dövdi” diyor. Bu þundan kaynaklanýyor. Ýnsanlar çok iyi bildikleri iki dili birbirine karýþtýrmazlar. Kürtçe bilmedikleri için bunu yapýyorlar.

 

Ýkisi de yarým mý oluyor?

 

Kürtçeyi bilirse çocuk kuralýna göre Türkçeyi bozmaz. Kürtçe bilmediði için böyle yapýyor. Gidelim Malabadi köprüsüne, orada enteresan bir tabela var; “Malabadi köprisi” yazmýþlar. “Köprüsü” deðil. Kürtçe eðitim vermemek Türkiye’de kalite kaybýna neden oluyor.

 

Siz þunu mu diyorsunuz: Ýyi Türkçe konuþmak için Kürtçe eðitim þart?

Evet. Bunun giderilmesi için dahi olsa bu verilmelidir.

 

KÜRTÇE ÖÐRETMEK DEVLETÝN MÜKELLEFÝYETÝDÝR

 

Özel kurs açma izni olmasý yeterli deðil mi?

 

Ben bu ülkenin vatandaþýyým deðil mi? Ben askerlik yaptým. Hala vergi veriyorum. Allah göstermesin bugün baþka bir devletle savaþ çýkarsa, seferberlik ilan edilirse ben bu ülke için savaþacaðým. Yani ben vatandaþlýðýn bütün gereklerini yerine getiriyorum. Ama söz konusu ana dilimi öðrenmeye gelince ben niye gidip paramla öðreneyim? Bir defa bu yakýþýksýz bir þeydir. Ve hakkaniyet ölçülerine aykýrýdýr. Bu devletin mükellefiyetidir. Önce devlet bu hizmeti verecek. Bir de kazýn ayaðý öyle deðil. Biz kursu açmak için iki sene bürokratik engellerle uðraþtýk. Maliye bizi kapatacaktý. Öyle ucubelerle karþýlaþtýk ki. Bunu devlet samimi bir þekilde yapacak.

 

SORUN SAMÝMÝYETLE, ÝNSANLIKLA, FITRÝ KANUNLARLA ÇÖZÜLÜR

 

Kurslara izin verilmesi görüntüden mi ibaret yani?

 

Þöyle ifade edeyim. Kurslar devlet yetkililerin sorunsuzluðu ve Kürtlerin duyarsýzlýðý yüzünden kapandý. Geçmiþe nazaran bu iyi bir adýmdý, olumluydu. Neden? Çünkü daha önce bu ülkede Kürtçe konuþmak yasaktý. Ýnsanlar Kürtçe konuþtuðu kelime baþý para vermiþ. Kemalizmin o katý müstebit yaklaþýmýný kýyasladýðýnýzda bunlar olumlu þeylerdi. Olmasý gerekenle mukayese edildiði zaman yetersiz adýmlardýr. “Sonrasýný da isteyecekler” paranoyasýndan kurtulalým. Bir de bu taraftan bakýlsýn. Buradaki insan ne yaþýyor? Sorun nasýl çözülecek? Bu seçmeli dersler þeklinde olabilir. Eðer hakkaniyetten söz edersek eðitim dili olmasý lazým. Ýki resmi dili olan ülkeler az deðil. Gidin nüfus idarelerine Kürtçe isimler yazýlýdýr. Köylüler Türkçe isimlerini bilmiyor. Oradaki memur çaresiz köylerin Kürtçe isimlerini de yazmýþ. Bir defa devlet vatandaþlarýný anlamak, duymak istiyorsa kendi diliyle konuþsun. Zamanýnda vatandaþ Diyarbakýr’da Kürtçe konuþtuðu için para cezasýna çarptýrýlmýþ, karakola götürülmüþ. Molla Abdullah Týmoki’ye “tespit edilmiþ sen Kürtçe konuþmuþsun, para ödeyeceksin” denmiþ. O da cebindeki bütün paralarý masanýn üzerine koymuþ, “bu akþama kadar konuþacaklarýmýn peþin ücretidir” demiþ. Sorun samimiyetle, insanlýkla, fýtri kanunlarla çözülür.

 

 

Risale Haber, 21.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...