Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýmam-ý Gazali'nin mezar yeri bulundu

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/71325.jpg

 

Ýran'da, Müslümanlar için 'Kimya-ý Saadet' ve 'Ýhya-ý Ulumuddin' gibi büyük eserleri kaleme alan alim Ýmam-ý Gazali'nin mezar yeri bulundu. Moðol istilasýyla yerle bir edilen Horasan eyaletindeki Tus þehrinin geçmiþine ait kalýntý ve belgeleri inceleyen Tarihi ve Kültürel Miraslar Kurumu araþtýrmacýlarý, Gazali'nin mezar yeri olarak tespit ettikleri yerleþim dýþý bir noktada kazý çalýþmasý baþlattý. Ýmam-ý Gazali ile ilgili Türkiye'deki uzman isimlerden Ýstanbul Ýl Müftüsü Mustafa Çaðrýcý, mezarýn bulunduðu bölgenin daha önceden bilindiðini söyledi.

 

Ýranlý Turizm Rehberi Hassan Ruzrak, Ýmam-ý Gazali'nin mezar yerine iliþkin Ýran'da iki rivayet bulunduðunu belirterek, bugüne kadar en güçlü ihtimalin bahçesindeki taþ kitabede ''Ýmam-ý Muhammed Gazali'' yazan Haruniye Medresesi civarý olduðuna iþaret etti. Ancak yapýlan detaylý araþtýrmalarýn Gazali'nin mezar yeri olarak Tabira adlý baþka bir bölgeyi gösterdiðine iþaret eden Ruzrak, ''Halk zaten daha önce söz konusu bölgenin civarýnda bir yere, 'Ýmam-ý Gazali'nin kabri burada' diye zaman zaman dua etmeye geliyordu. Ancak nokta olarak tam belli deðildi. Þimdi mezar bulundu ve kazý çalýþmasý yapýlýyor.'' dedi.

 

Ýlk kez Cihan Haber Ajansý'nýn görüntülediði Ýmam-ý Gazali'nin kabrinin bulunduðu bölgede iþçiler, toprak altýndan çok sayýda tuðla parçasý çýkardý. Toprak altýndaki türbe alanýný daire þeklinde kazan görevliler, açýða çýkarýlan tuðla duvarlarýn göçmemesi için bazý yerlerini betonla kapladý.

 

Ýranlý yetkililer, Gazali'nin türbesini ortaya çýkardýktan sonra çevre düzenlemesini de yaparak inanç turizmine kazandýrmayý hedefliyor.

 

Öte yandan, Ýmam-ý Gazali ile ilgili Türkiye'deki uzman isimlerden Ýstanbul Ýl Müftüsü Mustafa Çaðrýcý, mezar yerinin daha önceden bilindiðini söyledi. Ancak Ýranlý yetkililerin bu mezarý bakýmsýz býraktýðýný ifade eden Çaðrýcý, Ýmam Gazali'nin mezarý ile Firdevsi'nin mezarýna yakýn olduðunu anlattý. Çaðrýcý, "Firdevsi için muhteþem bir abide diktiler ama Ýmam-ý Gazali'nin mezarý bakýmsýz býrakýlmýþtý. Bu mezarýn yeri çok eskiden biliniyordu ancak Ýran bu mezarla ilgilenmemiþti." açýklamasýný yaptý.

 

YÜZLERCE ÝSLAMÝ ESER YAZDI

 

Bugün bir kýsmý Ýran topraklarý içinde kalmýþ Horasan'ýn Tus þehrinde miladi 1058 doðan Ýmam-ý Gazali, 53 yýllýk hayatýnda 'Kimya-ý Saadet' ve 'Ýhya-ý Ulumuddin' baþta 500'ün üzerinde eser kaleme aldý. Ehli sünnet alimi olan Gazali ömrü boyunca ilimle uðraþýp delil niteliðinde eserler verdiði için ''Hüccet-ül Ýslam' diye de tanýndý. Zamanýndaki devlet adamlarýndan büyük övgüler almýþ olan Gazali, miladi 1111 yýlýnda vefat etti.

 

Ýmam-ý Gazali'nin özlü sözlerinden birkaçý þöyle: "Atalarýnýn dindarlýðý ile kurtulacaðýný zannedenler; babalarýnýn yemesiyle kendi karýnlarýnýn doyacaðýný, onlarýn içmesiyle susuzluklarýnýn gideceðini, onlarýn okumasýyla bilgili olacaðýný sananlara benzerler.", ''Belaya þükretmek lazýmdýr. Çünkü küfür ve günahlardan baþka bela yoktur ki, içinde senin bilmediðin bir iyilik olmasýn! Allah, senin iyiliðini senden iyi bilir.", "Bir sözü söyleyeceðin zaman düþün! Eðer o sözü söylemediðin zaman mesul olacaksan söyle. Yoksa sus!''

 

CÝHAN, 19.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...