Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Davutoðlu'ndan Bartholomeos'a yanýt

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/71331.jpg

 

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Fener Rum Patriði Bartholomeos'un açýklamalarýna cevap verdi. Davutoðlu, Türkiye'nin inancý ve kültüründe çarmýða germe olmadýðýna iþaret ederek, "Umarým dil sürçmesidir." dedi.

 

Amerikan CBS televizyonunun "60 Dakika" programýna katýlan Patrik Bartholomeos'un "Kendimi Türkiye'de, yaklaþýk 2 bin yýllýk Patrikhane'nin yok olmasýný bekleyen bir hükümetin altýnda yaþarken, çarmýha gerilmiþ gibi hissediyorum." sözleri basýna yansýmýþtý. Bartholomeos'un ifadeleri Reform Ýzleme Grubu toplantýsýndan sonra Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'na soruldu. Davutoðlu, "Umarým dil sürçmesidir." dedi.

 

Bartholomeos'un Çarmýh savunmasý

 

Fener Rum Patriði Bartholomeos'un avukatý Kezban Hatemi, müvekkilinin, bir Amerikan televizyon kanalý muhabiri ile yaptýðý röportajdaki sözlerinin kamuoyu tarafýndan yanlýþ anlaþýlmamasý için önümüzdeki hafta bir açýklama yapacaðýný söyledi.

 

Bartholomeos'un avukatý ve danýþmaný Hatemi, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, ''bir Amerikan televizyon kanalý muhabirinin Mayýs ayýnda Bartholomeos ile yaptýðý röportajýn, bu ayýn 20'sinden sonra yayýmlanacaðýný, daha orada yayýmlanmadan Türkiye'de servis edilmesinin çok enteresan bir durum olduðunu ve bu zamanlamaya dikkat edilmesi gerektiðini'' belirtti.

 

''Röportaj da deðil, muhabir gelmiþ dayamýþ mikrofonu, yanlarýnda kimse yok'' diyen Hatemi, þunlarý kaydetti:

 

''Muhabirin sorduðu sorular, röportajda Patrik söylemiþ gibi yansýtýlýyor. Tabii 'çarmýha gerilmek' ibaresi insanlarýn dikkatini çekiyor ve o alt yazý olarak veriliyor. Çarmýha gerilmek bir Hristiyan tabiridir. Biz nasýl, 'Bana cehennem azabý yaþatýyorsun?' deriz, onun gibi. Evde çocuðuna kýzan anne de 'Yeter beni çarmýha gerdin' der. Patrik bunu söylemiyor, dikkat edin. Muhabir soruyor, 'Çarmýha mý gerilmiþ hissediyorsunuz kendinizi?'. Yani 'cehennem azabýnda mý hissediyorsunuz kendinizi' anlamýndadýr bu. O da cevap olarak 'Yes I do (Evet katýlýyorum)' diyor. Baþka bir þey demiyor. Hakikaten de öyle demeli deðil mi? Ben aynen katýlýyorum, çünkü hala patrikhanenin sokaðý, patrik asan sadrazamýn adýný taþýyorsa ve her gün patrikhanenin duvarýnda bu adamýn ismi varsa diken üstünde deðil misiniz?''

 

Röportajýn yayýmlanma tarihinin patrik için önem taþýmadýðýný vurgulayan Hatemi, ''Bu röportaj Mayýs ayýnda oldu. Sonra biliyorsunuz Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýlým paketi içinde olduklarýný gördüler hep birlikte'' dedi.

 

Avukat Kezban Hatemi, ''Bartholomeos, kamuoyunun yanlýþ anlamamasý için önümüzdeki hafta içinde bir açýklama yapacak'' bilgisini verdi.

 

CÝHAN - AA, 19.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...