Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Risale-i Nur'un Doðuþ Yýllarý Almanya'da

 

Çaðdaþ Ýslâm âlimlerinden Risale-i Nur Külliyatý Müellifi Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatýndan (1927-1944) yýllarýna ait önemli bir kesiti mercek altýna alan ve o günlerden kalma belge ve hatýralarý günümüze taþýyan Risale-i Nur’un Doðuþ ve Neþir Yýllarý’nýn anlatýldýðý “Barla ve Kastamonu Yýllarý” sergisi 25 Aralýk 2009 Cuma günü Duisburg’daki Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði Merkezinde açýlýyor.

 

Barla Platformu tarafýndan hazýrlanan serginin kapsadýðý dönem, Barla’da ilk Risale-i Nur’un telif edildiði yýllardan baþlýyor ve Eskiþehir ile Denizli hapislerine kadar uzanýyor, bu arada Kastamonu’daki sürgün yýllarýný da içine alýyor.

 

Söz konusu dönem, Türkiye’de dinin hayattan bütünüyle dýþlanmaya çalýþýldýðý ve hiçbir dinî yayýnýn müsamaha ile karþýlanmadýðý yýllar olarak biliniyor. Ýslâm inancýný Kur’ân’ýn ýþýðýnda ve yeni bir üslûpla ele alan Nur Risaleleri ise sýký takip ve baskýlar altýnda gizlice telif ediliyor ve el yazýsýyla tek tek gizlice çoðaltýlýyor ve ayný gizlilik içinde yurdun dört bir köþesine ulaþtýrýlýyordu. Bediüzzaman Said Nursî ile onun etrafýnda kümelenen insanlar, bu çalýþmalarý sýrasýnda pek çok takiplere ve eziyetlere göðüs gerdiler, hapis ve sürgün maceralarý yaþadýlar.

 

Sergide, o dönemin hikâyesiyle beraber, o günlerden kalma eser ve belgeler yer alýyor. Bu eserler arasýnda, Denizli hapsinde koðuþtan koðuþa kibrit kutularý içinde gizlice ulaþtýrýlan mektup ve risalelerin orijinalleri de var.

 

O dönemi Bediüzzaman Said Nursî ile birlikte yaþayan ve Risale-i Nur’larýn birçok yerinde adlarý geçen kahramanlar da sergide ayrýca tanýtýlýyor. Bu kahramanlardan hayatýný Bediüzzaman uðruna feda eden Binbaþý Âsým Bey, Hafýz Ali ve Hasan Feyzi ile ilgili belge ve bilgiler ise, “Üç Þehitler” adlý bir özel bir bölmede ziyarete açýlýyor.

 

Serginin bir özel bölümü de hanýmlara ait. Risale-i Nur hizmetinin ilk yýllarýnda büyük emekleri bulunan ve Risalelerde adlarý geçen bu hanýmlarla ilgili belge ve hatýralar, “Nur Hizmetinin Anneleri” baþlýklý bölümde yer alýyor.

 

Sergide açýlacak olan deftere ise, dileyen ziyaretçiler izlenimlerini yazabilecekler.

 

25 Aralýk Cuma gününden 3 Ocak 2010 tarihine kadar açýk kalacak olan “Barla ve Kastamonu Yýllarý” sergisini Avrupa’nýn çeþitli bölgelerinden gelecek binlerce kiþinin ziyaret etmesi bekleniyor. Daha önce Türkiye’de Ýstanbul’, Ankara ve Þanlýurfa þehirlerinde açýlan sergiyi 80 bin kiþi ziyaret etmiþti.

 

Açýlýþ : 25 Aralýk 2009 Cuma, Saat 14:00

Yer : DÝTÝB Duisburg Merkez Camii

Adres : DÝTÝB Duisburg Eðitim ve Diyalog Merkezi, Warbruckstr, 51 Marxloh e.v. 47169 Duisburg

Tel : +49 0203 57 89 840

 

moralhaber, 18.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...