Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Avrupa'ya peygamber gönderilmiþ midir?

 

 

 

Ýsa'dan önce 400 veya 500 yýllarýnda Yunan taraflarýnda Zeus veya baþka tanrýlara tapýyorlardý. O sýrada Ortadoðu'da Hz. Zekeriyya'dan önceki peygamberlerden biri vardý. Yunan ve Avrupa'da insanlar birçok tanrýlara taparken, Allah oraya hiç peygamber göndermedi mi? Gönderdiyse, neden baþka yerlere gönderilen peygamberlerden hiç bahsedilmiyor? Ortadoðu'daki peygamberlerden bahsedilmesi, sanki diðer insanlar kendi haline býrakýlmýþ gibi bir izlenim doðuruyor. (Rumuz: Gökyüzü)

 

Allah katýnda bütün insanlar eþittir. Hiçbir milletin diðer milletten üstünlüðü yoktur. Asya'daki insanlar önemli de, Avrupa'da yaþayanlar önemsiz deðil. Veya Araplar üstün kavim de, Yunanlýlar alçak kavimdir diye bir þey söz konusu olamaz.

 

Ýnsanlarýn farklý millet olarak yaratýlmasý, farklý kýtalarda ve bölgelerde yaþamalarý Allah'ýn bir takdiri, bir tensibi ve bir tercihidir.

 

Kur'ân'ýn verdiði bilgiye göre Yüce Allah insanlarý bir erkekle bir diþiden yaratmýþ; sonra da birbirlerini tanýmalarý, tanýþmalarý için milletlere ve kabilelere ayýrmýþtýr. (Hucurat, 49:13)

 

***

 

Peygamber gönderme konusunda Kur'ân'da deðiþmez bir esas vardýr. O da, "Ve Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz" (Ýsrâ, 17:15) âyeti ile "Hiçbir ümmet yoktur ki, onda bir uyarýcý gelip geçmiþ olmasýn." (Fâtýr, 35:24) âyetidir.

 

Bu âyetlere göre, nerede bir insan topluluðu varsa oraya bir peygamber gönderilmiþ ve o insanlara hak din ulaþtýrýlmýþtýr.

 

Bazý hadislerde yer aldýðýna göre, bir rivayete göre 124 bin, bir kayda göre de 224 bin peygamber gönderilmiþtir. Bu peygamberlerin çoðunun ismi bilinmediði gibi, hangi millete gönderildiði de bilinmemektedir.

 

Mesela, Bediüzzaman'ýn anlattýðýna göre, "Ýmam-ý Rabbânî, hem delile, hem keþfe istinaden demiþ ki: "Hindistan'da çok nebîler gelmiþtir. Fakat bazýlarýnýn ya hiç ümmeti olmamýþ veyahut mahdut birkaç adama münhasýr kaldýðý için iþtihar bulmamýþlar veyahut nebî ismi verilmemiþ."

 

Demek ki, peygamber olarak gönderilen bu insanlarýn davetine ancak birkaç kiþi uyduðu için fazla tanýnmamýþlar veya bunlara peygamber ismi verilmemiþtir.

 

***

 

Kur'ân'da üçü peygamber ve veli olduðu kesin olarak bilinmeyen 28 peygamberin ismi verilir. Bu peygamberler de genel olarak Ortadoðu ve Mýsýr gibi bölgelerde yaþamýþlardýr. Fakat o zamanlar nüfusu az da olsa baþta Yunan ve Roma olmak üzere bugünkü Avrupa topraklarýna peygamber mutlaka gelmiþtir ama bunlarýn isimleri bilinmediði gibi, bilinse de büyük ihtimal tanrýlaþtýrýlmýþ olduklarý için karýþtýrýlmýþ olabilir.

 

Öyle ki, mesela Kur'ân-ý Kerim Hazreti Ýsa'nýn, bir peygamber olduðunu, Hazret-i Meryem'in de mübarek bir kadýn olduðunu bildirmeseydi belki de, Hazreti-i Ýsa'ya da, Hazret-i Meryem'e de, Zeus ve Afrodit'e bakýldýðý gibi bakýlacaktý.

 

Zaten Hristiyanlýk dünyasý Hz. Ýsa'yý peygamberlikten çýkarmýþ, onu teslisin "baba-oðul-kutsal ruh"un bir parçasý yapmýþ ve tanrýlaþtýrmýþtýr.

 

Daha bunun gibi, tarihi süreç içinde, bugün adlarý birer "tanrý-heykel" olarak tanýnmýþ isimlerin ilk baþta birer peygamber olmadýklarý nereden bellidir?

 

Bilinen peygamberlerin çoðunun Ortadoðu bölgesinde gelmesinin iki hikmeti olabilir. Birisi, dünyadaki insanlarýn çoðunun orada yaþamýþ olmasý, diðeri de kaderin bir remzi olarak, þarký/doðuyu canlandýracak olan sýrrýn din ve kalp olmasýdýr. Batýda felsefe ve akýl hakim olduðu gibi...

 

Soru ve sorunlarýnýz için; mpaksu@bugun.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz....

 

Mehmet PAKSU - BUGÜN, 18/12/2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...