Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kapattýkça, daha da güçleniyorlar

 

 

 

Bu deðerlendirmeyi, daha önce de sizlerle paylaþmýþtým. Ancak þu anda öylesine güncel ki, tekrar yazmak istedim. Bakýn bugüne kadar kimleri kapatmýþýz ve nasýl bir sonuçla karþý karþýya kalmýþýz.

Herþeyin baþýnda, bugüne kadar Devlet ve Yargý tarafýndan kapanan parti sayýsý 31’e vardý. Bunlarýn bir bölümü yargý kararlarýyla, diðer bir bölümü de ihtilal yapan askerler tarafýndan kapatýldýlar. Yandaki liste, yargý tarafýndan kapanmak üzere olan ve karar oradan çýkmadan kendi kendini feshedenleri kapsamýyor.

Hepsinin ortak yaný, kapananlarýn bir süre sonra baþka isimlerle ve ayný kadrolarla yollarýna devam etmeleri ve zayýflayarak yok olmayýp, tam aksine daha da güçlenip, taraftar sayýsýný arttýrýp Türk siyasetine damgalarýný vurabilmeleridir.

Herþey 1954’te Millet Partisiyle baþladý.

O dönemde Anayasa Mahkemesi filan yoktu. Sulh Ceza Mahkemesine dava açýlýr ve tek hakimli bu mahkeme kararýný verirdi.Millet Partisi, Osman Bölükbaþý, Fevzi Çakmak, General Sadýk Aldoðan gibi isimlerden oluþmuþtu. Genelde muhafazakar bir dilleri vardý. Kapanma nedeni olarak da, laikliðe aykýrý davranýþ olarak gösterildi. Ancak bu parti sonradan Köylü Partisi ile birleþerek Bölükbaþý’nýn liderliðinde hayata devam etti ve sonunda MHP adýyla ve Türkeþ’ in liderliðinde Türk siyaset hayatýna damgasýný vurdu.

Ardýndan, 1960 ihtilaliyle Demokrat Parti kapatýldý. Ancak o da, Süleyman Demirel’in liderliðinde Adalet Partisi ve Doðruyol Partisi diye yola devam etti.

Parti kapatmalar Anayasa Mahkemesi’nin 1963’ten itibaren devreye girmesiyle artýyor. Yandaki listeye dikkat edecek olursanýz, 1980’e kadarki dönemde kapatýlanlarýn bir bölümü laiklik karþýtý olduklarý gerekçesiyle kapatýlan partiler aðýrlýklý. Diðer bölümü de Komünistlikle suçlananlar.

12 Eylül darbesiyle, bütün partiler kapatýldý ve liderleri belirli sürelerle hapsedildiler, ancak ilginçtir, hapse girenlerin neredeyse tümü sonradan Baþbakan oldular.Demirel-Ecevit-Erbakan ülkenin kaderini yönlendirdiler.

1990’lardan bugüne kadar geçen dönemde ise, laiklik karþýtý veya baþka bir deyiþle Ýslamcý veya Dinci diye nitelenen partilerin sayýsý artarken, Kürtçüler aðýrlýklý þekilde devreye giriyor. Solculuk veya Komünizm kaybolunca, kapatmalar da bitiyor.

Özetlemek gerekirse, kapatmalarýn hiçbir iþe yaramadýðý açýkça bilinmesine raðmen, nedense hiçbir iktidar, Anayasa deðiþikliðine gitmeyerek bu suça iþtirak etmiþlerdir. Üstelik eskiden kapatýlmýþ partilerin liderleri , tekrar baþa geçtiklerinde de konuyla ilgilenmemiþler, parti kapatma mekanizmasýný adeta, rakiplerini yok etmenin bir baþka yolu gibi görmüþlerdir.

Bir toplum böylesine dar görüþlü olur , siyasetçileri de kendilerini bu kadar kýsýr bir davranýþtan kurtaramazlarsa, o zaman kimsenin aðlamaya hakký kalmaz.

Yani, kendi düþen aðlamaz...

 

 

PARTÝ MEZARLIÐI

1.Millet Partisi 1954 LAÝKLÝK KARÞITI

2.Demokrat Parti 1960 LAÝKLÝK KARÞITI

3.Ýþçi-Çiftçi Partisi (ÝÇP)-(1968), SOLCU

4.MÝLLÝ NÝZAM PARTÝSÝ (MNP)-( 1971), ÝSLAMCI

5.Türkiye Ýleri Ülkü Partisi (TÝÜP)-( 1971), LAÝKLÝK KARÞITI

6.Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP)-( 1971), SOLCU

7.Büyük Anadolu Partisi (BAP)-( 1972), LAÝKLÝK KARÞITI

8.CHP (1980) GEREKÇE YOK

9.AP (1980) GEREKÇE YOK

10.MHP (1980) GEREKÇE YOK

11.MSP (1980) ÝSLAMCI

12.Türkiye Emekçi Partisi (TEP)-( 1980), SOLCU

13.Büyük Anadolu Partisi (1992), LAÝKLÝK KARÞITI

14.Sosyalist Parti (1992), SOLCU

15.Yeþiller Partisi (1994), SOLCU

16.Halk Partisi (1991), SOLCU

17.Türkiye Birleþik Komünist Partisi (1991), SOLCU

18.Halkýn Emek Partisi (1993), KÜRTÇÜ

19.Özgürlük Demokrasi Partisi (1993), KÜRTÇÜ

20.Sosyalist Türkiye Partisi (30 Kasým 1993), SOLCU

21.Demokrasi Partisi (16 Haziran 1994), KÜRTÇÜ

22.Demokrat Parti-2 (13 Eylül 1994), LAÝKLÝK KARÞITI

23.Demokrasi ve Deðiþim Partisi (19 Mart 1996), SOLCU

24.Diriliþ Partisi (1996), ÝSLAMCI

25.Emek Partisi (1997), SOL

26.Sosyalist Birlik Partisi (7.6.1994), SOL

27.REFAH PARTÝSÝ (16.1.1998), ÝSLAMCI

28.Demokratik Kitle Partisi (26.2.1999) SOL

29.FAZÝLET PARTÝSÝ (22.06.2001), ÝSLAMCI

30.Halkýn Demokrasi Partisi (13 Mart 2003) KÜRTÇÜ

31.DTP (11 Aralýk 2009) KÜRTÇÜ

 

 

Mehmet Ali BÝRAND - POSTA, 18/12/2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...