Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Secde eden insan' þeklinde camii

 

http://www.risalehaber.com/images/news/64648.jpg

 

 

 

Sakarya'da 'Secde eden insan' þekli örnek alýnarak inþa edilen cami büyük ilgi görüyor. Dünyada benzeri bulunmayan cami, çok sayýda yeni mimari özellikleriyle dikkat çekiyor

 

Duran Savaþ'ýn haberi

 

17 Aðustos 1999 Marmara Depremi'nde yýkýlan Tozlu Cami'nin yerine inþa edilen ve kaba inþaatý bitirilen cami þimdiden ilgi odaðý oldu. Caminin mimarý Muhammet Dayal, mimari yapýyla ilgili çok olumlu tepkiler aldýðýný söyledi. Caminin 'Secde eden insan' þeklindeki mimarisiyle dünyada tek olduðunu ifade eden Dayal, "Madde ile mana birbirinden kopuk deðil. Maddeye ruh veren manadýr. Her þey kendi lisanýyla Allah'ý anýyor. Ben madde ile manayý birleþtirmeye çalýþtým. Secde Allah'a en yakýn andýr." dedi.

 

Caminin mimarisiyle ilgili 6 ay düþündüðünü dile getiren Dayal, "Yeni caminin çok farklý yeni bir mimarisi olsun istedim. 6 ay boyunca 'nasýl bir þey olsun' diye düþündüm. Bir gün yine sahil kenarýnda uzunca bir süre oturup düþünüyordum. Güneþ doðup batarken güneþin de secde ettiðini düþündüm. Secde eden insan fikri oradan çýktý." diye konuþtu.

 

Dayal, yeni bir uygulamayla yankýnýn sýfýra indirildiðini, ses boðulmasý ve daðýlmasýnýn önüne geçildiðini belirterek, 3 bin 500 kapasiteli camide mikrofon kullanmaya gerek olmadýðýný vurguladý. Caminin bir baþka ve en önemli özelliðinden birisinin de cemaatin yüzde 90'ýnýn namaz kýlarken imamý görebileceðini dile getiren Dayal, þu bilgileri verdi:

 

"Cami içeriden üç katlý olarak görülüyor. Ancak katlar arasýnda yumuþak geçiþle caminin içi bir bütünmüþ gibi algýlanýyor. Bayanlara ayrýlan bölümden de imam görünüyor. Erkek egemen bir cami havasý yok. Klasik camilerde bir ana mekan namazgah tanzim edilmiþti. Burada kul mantýðý var. Bayanlarýn namaz kýldýðý alanda camiyle bir bütün gibi görünüyor. Odak noktasý olan mihraptan kopmuyor. Yine yeni bir teknikle doðal havalandýrma ev aydýnlatma sistemi kurduk. Camlarla doðal aydýnlatma ve þeffaflýk saðlanýrken, ayný zamanda hayatýn hayatla iç içe olduðunu anlatýyor. Sürekli hava sirkülasyonu saðlayan sistemle de hava hapsedilmiyor. Cemaat en kalabalýk bayram ve Cuma namazlarýnda bile havasýzlýktan sýkýlmýyor. Engelliler de rahatlýkla ibadethaneye gelebilecekler. Caminin bir tane bulunan daire þeklindeki camýna da Peygamberimizin (SAS) mührünü vuracaðýz. Ýmamýn namaz kýlarken durduðu mihrapta uzay boþluðu ve nur hissi veren bir dizayn yapacaðýz."

 

MÜZEZZÝN EZAN OKURKEN ASANSÖRLÜ MÝNARE 180 DERECE DÖNECEK

 

180 derece dönen bir kule þeklinde tasarladýklarý ve asansörle çýkýlacak minare inþaatýnýn devam ettiðini anlatan Dayal, minarede þerefe olmayacaðýný söyledi. Þerefenin mantýðýnýn müezzinin ezaný her tarafa dönerek okumak olduðunu belirten Dayal, "Bu camide, þerefe noktasýndan aleme kadar olan kýsým þeffaf döner kule olarak yapacaðýz. Müezzin ezaný okurken 180 derece kule dönecek. Ayrýca, müezzinleri de merdiven çýkma zahmetinden kurtaracaðýz. Minare asansörlü olacak. Müezzinler minareye çýkmýyor diye eleþtiriliyor. Minarelerin merdivenlerini çýkmak çok zor. Dar bir mekan ve basamaklar arasý da oldukça yüksek. Biz müezzine minareye çýkma kolaylýðý saðlýyoruz. Müezzinlerin minareye çýkana kadar nefesi kesiliyor. Ýnsanlar iki katlý evlerine bile artýk asansör yapýlýyor. 7 katlý bina yüksekliðindeki minarede neden asansör olmasýn. Ýbadethanelerde de kolaylaþtýrýcý yeni anlayýþlar sergilemek lazým." diye konuþtu.

 

DÜNYADA BAÞKA BÝR BENZERÝ YOK

 

Tozlu Camii Vakfý Baþkaný, inþaat mühendisi Tarýk Pekerken ise caminin ince iþçiliði devam etmesine raðmen kýsmen ibadete açýldýðýný, bugüne kadar 2 milyon TL harcadýklarýný ifade etti. Zorlama deðil, gönüllü baðýþlarla cami inþaatýnýn bu aþamaya geldiðini söyleyen Pekerken, þunlarý kaydetti:

 

"Cami, mimari yapýsý ve bazý özellikleriyle dünyada benzeri yok. Camimiz kubbesiz. Kubbe o günün teknolojisiydi. Kubbesiz cami içindeki geniþ alaný meydana getirmek mümkün olmuyordu. Ancak bugün demir, çelik ve beton teknolojisiyle kubbesiz de geniþ alanlar meydana getirilebiliyor. 1 milyon TL daha desteðe ihtiyacýmýz var. Gönüllü insanlarýmýzýn himmetlerini bekliyoruz. Camimiz bitirildiðinde yine Sakarya'nýn belki de Türkiye'nin sembollerinden biri olacak. Þimdiden camimiz büyük ligi görüyor."

 

Risale Haber, 17 Aralýk 2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...