Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Namazý "satan" Alýþveriþ Merkezleri

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/71295.jpg

 

Alýþveriþ merkezi deðil aslýnda bunlar; kendi ifadeleriyle ve iddialarýyla "Yaþam Merkezi". Demek istiyorlar ki, "Bu kapýdan içeri girdiðinizde, yaþamanýz için ne lazýmsa bulacaksýnýz! Dýþarý çýkmanýza, sokaklarda vakit kaybetmenize gerek yok. Açsanýz restorantýmýz var. Film seyretmek isterseniz sinemamýz hazýr. Oynamak isterseniz, hem çocuklarýnýz hem sizin için oyun salonlarý kurduk. Tuvalet ihtiyacýnýzý da görebilirsiniz. Ayakkabýdan tornavidaya, fotoðraf makinesinden kitaba her þeyi bizden alýn; baþka yere yorulmayýn. Kahve bile içebilirsiniz, dilerseniz. Týraþ da olabilirsiniz." Tüm bu yaþama seçeneklerinin bir istisnasý var ama...

 

"Namaz kýlacaksanýz, dýþarý!" Niye ki? "Dýþarýda cami var, mescid var!" ukalalýðý... Ýyi ama dýþarýda da sinema var, dýþarda da dükkanlar var demeye kalmýyor. Zaten namaz kýldýðýný söyleyemeyecek kadar eziðiz ya biz... Boynumuz bükük kabulleniyoruz þartlarý. Bir koþu dýþarý çýkýp aradan çýkarýyoruz namazýmýzý. AVM yöneticileri bildiklerini okusunlar. Dinimizin nasýl yorumlanacaðýna da karar versinler; bizim kýldýðýmýz namazý bize öðretsinler. "Kaza edersiniz!" küstahlýðý...

 

Galiba en elem verici olaný da, meselâ Carrefoursa'da, mesela Capitol'de alýþveriþ yapan ve isimlerini az sonra öðreneceðiniz diðerlerine de milyonlarca TL kazandýran dindarlarýn namazlarýný zamanýnda ve namazýn onuruna yaraþýr bir mekanda kýlmayý dert edinmemeleri, dahasý belki de namaz kýlmanýn kendisini dert edinmemeleri...

 

Sanýyorum Capitol yönetimine yazdýðým Kalite Yönetimi Þikayet Formu arþivlerde bir yerde duruyordur. Ama hallerinden memnunlar ki, müslümanlara meydan okurcasýna kýl kadar dert edinmiyorlar mescit yokluðunu. Bir de ödül almýþlar! Bravo! Galiba Carrefoursa'lar SA'larýný ödünç aldýklarý merhum Sakýp Aðanýn dine ve dindarlara müsamahalý bakýþýndan az da olsa ders almýyorlar. "Biz biliriz!" edasýndalar... Ne diyelim biz þýmarttýk onlarý.

 

Hatta bunlardan biri var ki, sýrf Baþbakan'a açýlýþta mahcup olmamak için Maltepe þubesinde yaptýrdýklarý "açýlýþ mescidi"ni Baþbakan ayrýlýr ayrýlmaz kapattý. Aymazlýk! Terbiyesizlik!

 

Beni aþýrý tepkisel bulursanýz, iþin baþka bir boyutunu daha hatýrlatayým. Dikkatinizden kaçmýþ olabilir. Bu AVM'lerin sadece müþterileri deðil, çalýþanlarý da var. Kimi yerde binlere ulaþan bu çalýþanlar arasýndan çalýþma saatleri içinde namaz kýlmak isteyenleri de maðdur ediyor bu kendini bilmezler. Bana kalýrsa, mescid konusundaki dirençlerinin önemli bir bileþeni, çalýþanlarýný namaz kýlmaktan caydýrmak...

 

Ýnanmayacaksýnýz ama, benim gençliðimde, 70'li ve 80'li yýllarda, þehirlerarasý otobüslerin mola verdiði tesislerin çoðunda da mescit olmazdý. Hatta utana sýkýla sorardýk "mescit var mý?" diye. Onlar da olmamasý gerekiyormuþ edasýnda terslerdi bizi. Ama sonra n'oldu? Baktýlar ki, müþteri gelmiyor mescit olmayýnca, her yer mescidleniverdi. En azýndan, mescid bulundurmayý müþteri memnuniyetinin þartý olarak görmeye baþladýlar.

 

Yaþlýlýk iþte; bir baþka hatýra daha geldi aklýma. Çok deðil, daha 90'lý yýllarýn ortalarýna doðru, Ýstanbul'dan Þile'ye kadar tek tek sorduðumuz halde alkolsüz lokanta bulamamýþtýk. Peki ya þimdi durum ne? "Alkolsüzdür" tabelasýný özellikle öne çýkaran onlarca tesis! Demek ki namaz kýlanlarýn yaptýrým gücü varmýþ..

 

Þimdi gücümüz þu kendini bilmez AVM'lere mi yetmiyor?

 

Ne diyeyim! Yuh! Sadece namaz gibi hayati bir ihtiyaca bigane kalan AVM'lere deðil, namazýný yaþam hakký olarak görmeyen dindarlara da...

 

Ýþte size liste... Mümkünse uzak durun bu AVM'lerden... Yolunuzu gözlesinler. "Niye gelmiyor bunlar?" diye meraktan çatlasýnlar. Ýlle de gidecekseniz, her gittiðinizde "mescidiniz nerede?" diye sorun. (Dikkat: "Mescidiniz var mý?" deðil, "Mescidiniz nerede?" Yaþam Merkezi iddialarýný ispatlamak istiyorlarsa, mescide, hem de en iyisinden mescide yer vermeleri zorunluluklarýdýr.) Hatta sözde kalmasýn, þikayet ve dilek formu isteyin ve doldurun. Hem sonra, baþka AVM mi yok? Aþaðýda da göreceðiniz gibi, mescidli AVM'lerin sayýca da kalitece de mescidsizlerden geri kalýr yaný yok:

 

Ýþte mescidi olmayan Alýþveriþ Merkezleri:

 

AK Merkez

Capitol AVM

Carousel AVM

Kanyon AVM

Carrefour Haramidere

Carrefoursa Maltepe

Carrefoursa Ümraniye

Carrefoursa Bayrampaþa

Carrefoursa Ýçerenköy

Prestige Mall AVM

World Atlantis Atrium AVM

Migros AVM Beylikdüzü Capacity AVM

Beþ Yýldýz AVM

Sunway AVM Verde Molino AVM

Doðuþ Power Center Baþak Park AVM

MKM AVM Kemermall Kule Çarþý Mayadrom Akadlar AVM

Colony Outlet Ömür Plaza AVM

Yayla'da Süreyyapaþa Kuyumcukent Bazaar AVM

Mesa Studio Plaza AVM

Espri Outlet Center Bomonti Park

 

Þükür ki, memleketimizde her þey birilerinin sandýðý gibi deðil. Tebrikle ve teþekkürle bildirmem gerek ki, namazýn hakkýný ve müslümanýn onurunu incitmeden çok güzel mescidler tasarlamýþ AVM'lerimiz var. Demek istenirse oluyormuþ...

 

Bunlar da mescidli AVM'ler:

 

Ýstinye Park 1. kat

Tepe Nautilist AVM 2. kat

Hayatpark AVM 1. kat

Ýstanbul Outlet Park 1. kat

Kale Center AVM 1. kat

Deposite Outlet Merkezi 1. kat

Atýrus AVM 2. kat

Cevahir AVM 2. kat

Palladium Rezidans ve AVM 3. kat

Optimum Outlet AVM 3. kat

Airport AVM 3. kat ve 4. kat

Metrocity 4. kat

Astoria AVM 4. kat

City's Niþantaþý 5. kat

Metroport AVM Bodrum 3. kat

Pendik Park Outlet Center Her katta

Akvaryum AVM Her katta

Kadir Has Çocuk Dünyasý Otopark hizasýnda

Historia AVM Otopark hizasýnda Profilo AVM Zemin

Via Port Outlet Zemin

Maxi Center Silivri Zemin

Silivri AVM Zeminde dar yer

Aymerkez Olivium Outlet Center

Fox City Real Beylikdüzü (bütün ihtiyaçlara yönelik bir mescidi var)

M1 Meydan AVM Armonipark Outlet Center Flynn AVM 1. kat

Beylicium AVM 2. kat

Town Center 3. kat

Paradise AVM Bodrum 2

 

 

Senai Demirci, Risale, Haber, 02.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...