Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman belgeseli hazýr ama...

 

Mehmet Ali Bulut ve sinema yazarý Ali Murat Güven Sýradýþý programýnda Bediüzzaman'ýn günümüz olaylarýna yaklaþýmýný tartýþtýlar.

 

Mehmet Ali Bulut, Cübbeli Ahmet Hoca'nýn Bediüzzaman'ý mutlaka tanýmasý gerektiðini belirterek, "Cübbeli Ahmet Hoca'nýn Bediüzzaman'ý tanýmadýðýný açýklamasý çok büyük bir talihsizliktir. Ýslam'ýn önde gelen böyle bir ismi Bediuzzaman'ý mutlaka tanýmalýdýr." diye konuþtu.

 

Mehmet Ali Bulut, Risale-i Nur'u 'Bir Kürdün Türkçe konuþmasý gibidir' diye tanýmlayarak, "Bediüzzaman'ýn Risale-i Nur'u o dönemin Türkçesi ile yazýlmýþtýr. Osmanlýca yazýlmýþtýr. Bediüzzaman'ýn eðitimi sýfýr sayýlacak düzeydedir. Ancak Risale-i Nur'un dili çok farklýdýr. Kitap, bir Kürdün Türkçe konuþmasý gibidir." sözlerini kaydetti.

 

Bulut, Bediüzzaman'ýn Türkler ve Araplarýn Ýslam coðrafyasýnýn aðabeyleri olduðunu, diðer unsurlarýn bu iki millete tabi olmasý gerektiðini söylediðini anlattý.

 

Sinema yazarý Ali Murat Güven de, 2010 Ýstanbul Kültür Baþkenti için kurduðum hayalleri gerçekleþtiremezsem bu mesleði býrakýyorum dedi.

Güven, Ýstanbul'un tam bir iþlenmeye hazýr bozkýr olduðunu ancak bugüne kadar gerçek anlamda irdelenmediðini savundu. Ali Murat Güven, Ýstanbul Modern için baðýþ yarýþý düzenlenirken Mustafa Akad istenen desteðin bir türlü saðlanamadýðýný dile getirdi. Güven, sinema sanatýnýn çok ünlü isimlerinin bir bir hayatýný kaybettiðini bunlarýn yerine yeni bir isim yetiþmediðini, tüm camia ve cemaatin tam bir ölüm sessizliði içinde olduðunu söyledi.

 

Mehmet Ali Bulut, Türkiye'de belgesellerin uzmaný bir ismin 3 bölümlük muhteþem bir Bediüzzaman belgeseli yaptýðýný ancak çalýþtýðý televizyonun bunu yayýnlamayý reddettiðini, bu belgeselin bugüne kadar hiçbir yerde yayýnlanamadýðýný savundu.

 

Ali Murat Güven, ideolojiler savaþýnýn Berlin duvarýnýn yýkýlmasýyla yýkýlmadýðýný bugün hala bu savaþýn devam ettiðini savunarak, "Hala otobüslerde baþörtülüler için kara fatmalýlar deniyor, bizim hala akredite olamýyorsak biryerlere Türkiye'yi süt liman göstermek mümkün deðil." dedi.

 

Haber 7, 17.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...