Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Adnan Oktar ile Yeni Asya yazarý Latif Salihoðlu Cübbeli Ahmet Ünlü Hocaefendi'nin sözlerini eleþtirdi

 

Ahmet Bilgi'nin haberi:

 

Risale Haber-Cübbeli Ahmet Ünlü Hocaefendi'nin Haber Türk kanalýnda yayýnlanan Teke Tek programýndaki Risale-i Nur ile sözleri tartýþmaya yol açtý. Bir çok okuyucu yorumlarý ile tartýþmaya katýlýrken Adnan Oktar ile Yeni Asya yazarý Latif Salihoðlu da medyadan konuyu ele alan isimler oldu.

 

Kral Karadeniz TV ve Asu Tv'da katýldýðý canlý yayýnda Cübbeli Ahmet Ünlü Hocaefendi'nin sözlerini eleþtiren Oktar, "bu sözler insanlarýn kafasýnda istifham ve þüphe býrakýyor" dedi.

 

 

SAÝD NURSÝ HAZRETLERÝ DÝYOR KÝ

 

Said Nursi'nin Ýslamýn dünyaya hakim olacaðýný söylediðini hatýrlatan Oktar, "Said Nursi Hazretleri diyor; sanat, marifet ve ittifak. Biz bununla küfrü aþaðýya indireceðiz diyor. Karþýmýzda cehalet, zaruret ve ihtilaf var diyor. … Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de, Þeyh Nazým Kýbrýsi Hazretleri de bütün meþayih de, hepsi aþaðý yukarý tamamý bu yüzyýlda Ýslam’ýn dünyaya hakim olacaðýný söylüyorlar" þeklinde konuþtu.

 

Cubbeli Ahmet Hoca'nýn sözlerini de eleþtiren Oktar, "Said Nursi’nin delil olarak kullanýlmasý durumuna karþý yaklaþýk 20 konuda mý, 30 konuda mý ehl-i sünnete uymadýðýna dair bir þahýstan bana bilgi geldi diyor. Ýnsanlarýn kafasýna istifham býrakýyor, þüphe býrakýyor. Habertürk’te Bediüzzaman’ýn aleyhine daha önce de bir program yapýldý" dedi.

 

 

ALTAYLI VE BARDAKÇI UZMAN GÖRÜÞÜ NEDEN ALMAZ?

 

Yeni Asya yazarý Latif Salihoðlu da Haber Türk kanalýnýn, Said Nursî'yi en çok konu edinen tv'lerin baþýnda geldiðini belirterek, "Özellikle Fatih Altaylý ve Murat Bardakçý, programlarýna kimi çýkarýrlarsa çýkarsýnlar, ne yapýp edip bir þekilde Said Nursî ile baðlantýlý konularý tartýþma gündemine taþýmaya çalýþýrlar" þeklinde yazdý.

 

Altaylý ve Bardakçý'nýn özellikle Said Nursî ile ilgili konularda "uzman görüþü" almadýklarýna dikkat çeken Salihoðlu, "bilirkiþileri arayýp bulma zahmetine katlanmazlar. Hep ilgisiz adamlarý, hep bilgisiz kiþileri seçip konuþturmayý tercih ederler. Haliyle, bu da konu hakkýnda "aklý baþýnda cevaplar" aramadýklarý ve böyle birþeye ihtiyaç duymadýklarý fikrini hatýra getiriyor" dedi.

 

 

BEDÝÜZZAMAN ANZAK DEMÝÞ MÝ?

 

Cübbeli Ahmet Ünlü Hocaefendi'nin sözlerini de ele alan Salihoðlu, yazýsýný þöyle sürdürdü:

 

"Yukarýda adý geçen televizyon programýnda geçen gün konuþturulan bir muhterem hocaya, bermutad yine Said Nursî ile ilgili bir soru soruldu. Güyâ, Said Nursî, Kastamonu Lâhikasý isimli eserinin bir yerinde Gelibolu (Çanakkale) Anzak Koyunda çýkarma harekâtý yapan ve topraklarýmýzý iþgal ederek askerlerimizi öldüren düþmanlara duâ etmiþ, onlara þehit demiþ, falan...

Bediüzzaman'ýn eserlerini pek okumadýðýný, dolayýsýyla yazdýklarýný anlamadýðýný söyleyen hocaefendi, yine de kendince bir cevap vererek "Said Nursî, zamanýnda kendine göre birþeyler yazmýþ iþte..." deyip, konuyu geçiþtirmeye çalýþtý.

 

"Burada "Minareyi doðrultma" kabilinden þunlarý ifade edelim ki:

1) 1940'larda Kastamonu'da ikamet etmekte olan Said Nursî'nin Kastamonu Lâhikasýndaki sözleri, tamamiyle Avrupa'da cereyan eden Ýkinci Dünya Harbiyle ilgilidir. Dolayýsýyla, o sözlerin Türkiye ile, Türkler, yahut Müslümanlarla doðrudan bir baðlantýsý bulunmamaktadýr.

 

2) Çanakkale'de ve Anzak'ta (Gelibolu) muharebelerin yaþandýðý tarih, Birinci Dünya Savaþýnýn ortalarý olan 1915–16 yýllarýný kapsýyor. Said Nursî, o tarihlerde Gönüllü Alay Kumandaný olarak Kafkas Cephesinde Rus ve Ermeni birlikleriyle harp halindedir. Kendisi, 1916 yýlý Mart'ýnda yaralý halde Ruslar'a esir düþerken, yeðeni Ubeyd'in de aralarýnda bulunduðu 80'den fazla talebesi, o harpte þehit oldu.

 

Hakikat–i hal böyle iken, kim hangi insafla, hangi vicdanla ortaya çýkýp da Said Nursî'nin vatanýmýza saldýran, milletimizi katleden düþmanlara rahmet okuduðu, yahut onlara þehit dediðini iddia edebilir?

Þayet, Bediüzzaman Hazretlerinin vatan ve millet aleyhinde bir tek sözü, en ufak bir hareketi bulunmuþ olsaydý, 35 sene müddetle (1925–60) onu diyâr diyâr sürgüne gönderenler, ona zindanda yer hazýrlayanlar, onun idamýna çalýþanlar, þüphesiz, bunu kuvvetli bir vesile ittihaz edecek ve mahkemelerde suçunu ispat edemedikleri bu zâtýn itibarýný—hiç olmazsa—halkýn nazarýnda çürütmeye çalýþacaklardý."

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...