Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýsrail ile Ýngiltere arasýnda Livni krizi

 

Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý, Ýsrail muhalefetinin lideri, Kadima Partisi Genel Baþkaný Tzipi Livni için, Gazze'de savaþ suçlarý iþlediði gerekçesiyle Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da mahkemece tutuklama kararý çýkarýlmasýyla ilgili olarak, Ýngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni protesto etti.

 

Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý Avrupa Dairesi Müsteþar Yardýmcýsý Naor Gilon, Ýngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçisi Tom Phillips'i bakanlýða çaðýrarak, Ýsrail'in tutuklama kararýný çok vahim olarak gördüðünü söyledi.

 

Gilon'un Ýngiliz büyükelçiye, hükümetine, Gazze'deki savaþ sýrasýnda iþlendiði öne sürülen suçlarla ilgili Ýsrailli üst düzey yetkililere bu tür mahkeme kararlarý çýkarýlmasýna olanak veren yasalarýn deðiþtirilmesi gerektiðini iletmesini de istedi.

 

Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý da Ýngiliz hükümetini, ''hatalar komedisi'' olarak adlandýrdýðý bu gülünç duruma son vermeye çaðýran ve aksi takdirde bunun sonucundan iki ülke arasindaki baðlarýn zarar göreceðini belirten açýklama yayýmladý.

 

Açýklamada, tutuklama kararlarýnýn Ýngiltere'nin Ortadoðu'daki barýþ görüþmelerindeki rolüne de zarar vereceði uyarýsýnda bulunuldu.

 

Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu da ülke liderlerinin savaþ suçlusu olarak nitelendirilmesini asla kabul etmeyeceklerini, Gazze savaþý döneminin liderleri Ehud Olmert, Ehud Barak ve Tzipi Livni'nin sanýk sandalyesine çaðrýldýklarý bir durumu kabul etmeyeceklerini ifade ederken, ayný zamanda Ýsrail askerleri için de böyle bir durumun kabul edilmesinin söz konusu olamayacaðýný vurguladý. Netanyahu, ''Ýngiltere'de meydana gelen bu saçmalýðý tümüyle reddediyoruz'' dedi.

Tel Aviv'deki Ýngiltere Büyükelçiliði'nden yapýlan açýklamada ise, Ýngiltere'nin, Ortadoðu'da barýþýn saðlanmasýna çalýþma ve Ýsrail'in stratejik bir ortaðý olma kararlýlýðýnda olduðu vurgulandý. Açýklamada, bunun gerçekleþmesi için Ýsrailli liderlerin Ýngiltere'ye gelip, Ýngiliz hükümetiyle görüþmeler yapabilme olanaðýna sahip olmalarý gerektiðine iþaret edilerek, ''Bu konunun sonuçlarýnýn acilen aydýnlýða kavuþmasýna bakýyoruz'' denildi.

 

Ýsrail Baþbakan Yardýmcýsý Silvan Þalom da, ''Biz hepimiz Tzipi Livni'yiz'' sözleriyle Livni'ye destek verirken, Ýsrail'in asla kabul edemeyeceði böyle bir davranýþa karþý gerçek diplomatik ataða geçilmesini istedi. Þalom, ''Bizler için artýk savunmadan saldýrýya geçme zamaný gelmiþtir. Ýngiltere'ye, Ýspanya'ya ve diðer tüm ülkelere, böyle bir duruma daha fazla katlanmayacaðýmýzý anlatmalýyýz'' diye konuþtu.

 

Ýngiltere'de yayýmlanan Arap gazetelerinden El Kudüs El Arabi ile Guardian gazetesi, Westminster Mahkemesi'nin, Ýsrail'in eski dýþiþleri bakaný Tzipi Livni hakkýnda, savaþ suçlarý nedeniyle tutuklanmasý kararýný verdiðini yazmýþtý.

 

Gazze'deki ''Kurþun Dökme'' operasyonu sýrasýnda bakan olan Livni'ye yönelik bu mahkeme kararýnýn, Gazze'deki çatýþma kurbanlarýnýn yakýnlarý adýna hareket eden avukatlarýn istekleri üzerine alýndýðý da belirtilmiþti.

 

Ýsrail ve Arap basýný, Livni'nin, geçen hafta Ýngiltere'ye yapacaðý ziyareti bu karar nedeniyle iptal ettiðini öne sürmesine karþýn, Livni'nin bürosu bunun doðru olmadýðýný, ziyaretin iptalinin Ýngiltere Baþbakaný Gordon Brown ile görüþme saðlanamamasý olduðunu savunmuþtu. Livni ise bugün ''Ýsrail'i yargýlamak isteyen dünya ülkeleriyle ilgili bir sorunum yok. Ama Ýsrail ordusu askerlerinin teröristlerle mukayese edilmesi mümkün deðil'' dedi.

 

 

Moral Haber, 15.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...