Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

TBMM Genel Kurulu'nda 2010 bütçe görüþmeleri dün baþladý. AK Parti, CHP ve MHP liderleri konuþmalarýný 'demokratik açýlým'a ayýrdý.

 

Meclis'e gelirken gazetecilere, "Biz bu süreci meydanlara çýkan siyasî liderlerle deðil, milletle götüreceðiz." diyen Baþbakan Tayyip Erdoðan, kürsüde de muhalefetin eleþtirilerine sert bir þekilde cevap verdi. Baþbakan Erdoðan, "Gençler göz göre göre ölüme gönderilemez. Biz bu meydaný teröre, terör yandaþlarýna, vampirlere teslim etmeyeceðiz. Ýnadýna demokrasi diyoruz, açýlým diyoruz, birlik kardeþlik diyoruz." diye konuþtu.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Genel Kurulu 2010 Yýlý Bütçe görüþmeleri öncesinde gazetecilere CHP lideri Deniz Baykal ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'açýlým bitirilmeli' sözleri ve DTP eþbaþkaný Emine Ayna'nýn 'açýlým bitti' þeklindeki açýklamasýný deðerlendirdi. Erdoðan, "Bu süreç milli birlik ve milli kardeþlik sürecidir. Süreci meydanlara çýkan siyasi liderlerle deðil, milletle götüreceðiz." diye konuþtu. Erdoðan, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüþmelerinde CHP ve MHP liderlerinin ardýndan kürsüye çýktý. Eleþtirilere sert bir þekilde cevap verdi.

 

Reþadiye saldýrýsý sonrasýnda hükümetten gelen açýklamalarýn eleþtirilmesine Erdoðan, "Sayýn Baykal, Reþadiye'yi PKK'nýn gerçekleþtirdiðini söyleyemediðimizi, spekülasyon ürettiðimizi söyledi. Devlet yönetimi bir ciddiyet gerektirir. Devlet ve hükümet aklýna estiðini konuþmaz. Tespitlerini yapmadan, delillerini bulmadan konuþmaz. Zira ülkede bir tane terör örgütü yok, terör örgütünün farklý isimlerdeki terör örgütleriyle de iþbirliði halinde uygulamýþ olduðu terör de var. Bunlarý tespit ederek açýklamaktýr aslolan." sözleriyle cevap verdi. "Reþadiye saldýrýsý bir provokasyondur." diyen Erdoðan, þunlarý ilave etti: "Açýlýma yönelik bir PKK provokasyonudur. Milli birlik kardeþlik sürecine yönelik bir sabotajdýr. Bunu bile saptýran bir anlayýþ, yanlýþ muhalefet tarzýnýn somut bir örneðidir."

 

DTP ile MHP'nin söylemleri arasýnda benzerlik kuran Erdoðan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yüklendi: "Bahçeli konuþurken aileler çocuklarýný televizyondan uzak tutsun." diyerek MHP liderine göndermede bulunan Baþbakan, "Ýlginçtir, DTP de, MHP de daða çýkmaktan bahsediyor. Biz ise her zaman olduðu gibi saðduyunun sesiyiz, birliðin sesiyiz, beraberliðin sesiyiz, kardeþliðin sesiyiz." dedi. Erdoðan, "Hepinizi buraya, Parlamento'ya siyaset yapmaya çaðýrýyoruz." çaðrýsýnda bulunarak, her türlü sorunun konuþulma ve çözülme yerinin Meclis olduðunu kaydetti. MHP'nin koalisyon hükümeti dönemini hatýrlatan Baþbakan, "Peki Öcalan'ý Ýmralý'ya kim yerleþtirdi?" diye sordu. Erdoðan, terörle mücadele edilmiyor diyerek bu ülkenin askerine, polisine, jandarmasýna ve korucularýna haksýzlýk yapýlmamasýný da istedi.

 

 

Artýk Baykal'ý tanýdým sabah baþka akþam baþka konuþuyor

 

CHP'nin 1996 tarihli Tunceli raporunu okuyan ve Kürt haklarý konusunda talepleri sýralayan Baþbakan Erdoðan, Baykal'a yüklendi. Baykal, "Böyle bir raporumuz yok." deyince Erdoðan, Meclis kürsüsünden raporun kapaðýný gösterdi. Ardýndan, "Artýk Baykal'ý tanýdým. Sayýn Baykal sabah baþka, akþam baþka konuþuyor." ifadesini kullandý.

 

Erdoðan, Stalin'in, "Bir kiþinin ölümü trajik, bir milyon kiþinin ölümü istatistiktir" sözlerine atýf yaparak, "Evet 40 bin kiþi hayatýný kaybettiði zaman belki yeterince vurucu olmuyor; ama partimizi kurduðumuz andan beri diyorum ki; sizin hiç oðlunuz, yavrunuz öldü mü? Dersim'i bir istatistik olarak görenler, gündelik ifadelerle aþaðýlayanlar kendinizi hiç Dersimli bir ananýn babanýn, evladýn yerine koydunuz mu?" diye sordu.

 

 

Ýnadýna demokrasi inadýna açýlým

 

Baþbakan Erdoðan, konuþmasýnda açýlým konusunda kararlýlýk vurgusu yaptý. Erdoðan, "Terör piyasasýndan nemalananlarýn bu süreci akamete uðratmak için ellerinden geleni yapacaklarýný bilerek, boyun eðmemek üzere yola çýktýk. Statüko devam edemez. Gençler göz göre göre ölüme gönderilemez. Biz bu meydaný teröre, terör yandaþlarýna, vampirlere teslim etmeyeceðiz. Ýþte onun için 'inadýna demokrasi' diyoruz, 'açýlým' diyoruz 'birlik kardeþlik' diyoruz. Gür bir sedayla bunu haykýrýyoruz. Gençlerin kaný üzerinden, þehitlerin kaný üzerinden maddi ya da manevi rant devþirenler de var." diye konuþtu. Erdoðan, MHP'ye koalisyon ortaðý olduðu dönemde bankalarýn içinin boþaltýlmasýný hatýrlatarak; "Milli bankalar soyulurken milliyetçiliðiniz neredeydi?" diye yüklendi.

 

 

Siz 'Kürt kardeþim' bile diyemiyorsunuz

 

Muhalefet sýralarýna, "Siz Kürt kardeþimiz bile diyemiyorsunuz. Kürtçe konuþan kardeþimiz bile diyemiyorsunuz." sözleriyle yüklenen Erdoðan, "Allah'ýn yarattýðý bir insana Kürt olduðunu söylemek bir bölücülük müdür?" diye sordu. Türkiyeli olmak sözünün bölücülük olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Erdoðan, "Türkiye halký ifadesini kullanan Atatürk de mi bölücüydü? Türk milleti demek, Türkiyeli olmak demektir. Gazi Mustafa Kemal, bu konuyu en güzel þekilde ortaya koymuþ." diyerek, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri kitabýndan ilgili bölümleri okudu. Baþbakan'ýn SHP ve CHP'nin Kürt raporlarýný gündeme getirmesine CHP lideri Baykal tepki gösterdi. Erdoðan, Baykal'a, "Rahat ol, sana geçmiþini hatýrlatýyorum." þeklinde hitap etti.

 

 

Hiçbir ülke teröre övgüyü kabul etmez

 

Anayasa Mahkemesi'nin DTP'yi kapatma kararýyla ilgili AK Parti'nin duruþunun net olduðunu belirten Erdoðan, þunlarý ifade etti: "Biz parti kapatmaya karþýyýz. Cezanýn kurumlara deðil, kiþilere verilmesi gerektiðini düþünüyoruz. Halkýn getirdiðini ancak halkýn götürebileceðini vurguluyoruz. Ancak þunu da görmemiz gerekiyor. Dünyanýn en geliþmiþ ülkesinde bile teröre, þiddete övgüde bulunulmasýna izin verilmez. Çünkü terör, demokrasinin düþmanýdýr. AK Parti olarak her türlü aykýrý fikrin, her türlü farklýlýðýn siyaset ve demokrasi içinde tutulmasý gerektiðine inanýyoruz. Ancak þiddet ve terörü açýkça reddedemeyen siyasetçilerin bir ülkeye zarar vermesini doðru bulmayýz."

 

 

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...