Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

DTP'liler, milletvekilliðinden topluca istifa kararý aldý. Karar, Ahmet Türk tarafýndan Diyarbakýr'daki deðerlendirme toplantýsýndan sonra açýklandý

 

Türk, "Geçmiþte '1 arkadaþýmýza bile dokunulursa istifa ederiz' demiþtik. Sorunlarýn çözüm yerinin hâlâ Parlamento olduðunu düþünüyoruz. Ancak bizi hazmetme becerisini bile gösteremediler." dedi. Ahmet Türk, muhtemel bir ara seçime katýlmayacaklarýný da söyledi. Kapatýlan HADEP'in genel baþkaný Murat Bozlak ise eski arkadaþlarýna þöyle seslendi: "Demokratik kazanýmlarý bir tarafa býrakýp sine-i millete gitmeyin. Mücadelenize TBMM'de devam edin."

 

Demokratik Toplum Kongresi'nin geniþletilmiþ divan toplantýsýna katýlan Ahmet Türk ve arkadaþlarý, topluca milletvekilliðinden istifa etme kararý aldý. Toplantý öncesi kanýn durmasý yönünde hükümete ve siyasi partilere çaðrýda bulunan Ahmet Türk, "Bunlarý söylerken Kürtlere de çaðrý yapýyorum: Kürt'üyle, Türk'üyle, barýþ için yan yana ve birlikte barýþý irdelemeli, kararlýlýðýmýzý ortaya koymalýyýz. Bu ülkenin insanlarýný birbirine kýrdýrmayalým. Yazýktýr, günahtýr diyoruz." ifadelerini kullandý. Kürt sorununda çözümün hâlâ mümkün olduðunu vurgulayan Türk, içinde Türklerin ve Kürtlerin bulunduðu bir 'diyalog grubu' kurulmasýný önerdi.

 

Yaklaþýk 4 saat süren toplantýnýn ardýndan basýn mensuplarýnýn karþýsýna geçen kapatýlan DTP'nin Genel Baþkaný Ahmet Türk, 'çekildiklerini' açýkladýklarý Parlamento'ya istifa dilekçelerini göndereceklerini söyledi. Demokratik mücadeleyi önemsediklerini belirten Türk, "Geçmiþte '1 arkadaþýmýza bile dokunulursa istifa ederiz' demiþtik. Sorunlarýn çözüm yerinin hâlâ Parlamento olduðunu düþünüyoruz. Ancak bizi hazmetme becerisini bile gösteremediler." dedi.

 

Herkese önemli görevler düþtüðünü anlatan Ahmet Türk, iki halkýn bin yýldýr birlikte yaþadýðýný vurguladý. "Meclis, istifalarý kabul etmezse ne yapacaksýnýz?" sorusuna, "Bu onlarýn problemi." cevabýný veren Ahmet Türk, muhtemel bir ara seçime de katýlmayacaklarýnýn altýný çizdi. DTP geleneðinin de Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) altýnda çalýþmalarýný sürdüreceði belirtildi.

 

Öte yandan, kapatýlan DTP heyetinin Diyarba-kýr'daki karþýlanmasý sýrasýnda olaylar çýktý. Anayasa Mahkemesi kararý sonrasý ilk kez Diyarbakýr'a giden heyeti, yüzlerce araçlýk bir konvoy karþýladý. Anayasa Mahkemesi kararýyla milletvekillikleri düþen Ahmet Türk ile Aysel Tuðluk, DTP il binasý önünde kendilerini bekleyenlere seslendi. DTP'liler, konuþmalarýn ardýndan sivil toplum örgütleri ile görüþmek için parti binasýnýn önünden ayrýlýrken olaylar çýktý. Bir grup, terör örgütü lehine slogan atarak, güvenlik önlemi alan polise taþlý saldýrýda bulundu. Baþka bir grup ise AK Parti Ýl Baþkanlýðý binasýný taþladý.

 

 

Mehmet Gökce, CÝHAN

15 Aralýk 2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...