Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Zaman yazarý Ali Ünal, Said Nursi ile Said Molla'nýn kasýtlý olarak karýþtýrýldýðýný söyledi

 

Zaman Gazetesi yazarý Ali Ünal, geçmiþte Said Nursi ile Said Molla'nýn kasýtlý olarak karýþtýrýldýðýný hatýrlatarak, Bediüzzaman'ýn Sebilürreþad'daki yazýsýný aktardý.

 

"Büyük devlet olma ve açýlým" baþlýklý yazýsýnda Sevr Antlaþmasý görüþmelerine doðu illerimizde özerk Kürdistan kurulmasý maddesinin de eklendiðini hatýrlatan Ünal, Said Nursi ile Said Molla'nýn kasýtlý olarak karýþtýrýldýðýný ifade etti.

 

Ünal, "Tam bu sýrada, Ýngiliz Muhibleri Cemiyeti üyesi olan ve birtakým cahil ve kasýtlý "aydýn"larýn Said Nursi ile karýþtýrdýðý Said Molla'nýn da aralarýnda bulunduðu bazý kiþiler tarafýndan Kürt Teali Cemiyeti kurulur. Ve Sevr'de Kürt Þefik Paþa ile Ermenilerin temsilcisi Bogos Nubar arasýnda, Ýngiltere himayesinde sýnýrlarý Afganistan'a kadar uzanacak bir Kürt devleti kurulmasý üzerinde anlaþýlýr" dedi.

 

Bediüzzaman Said Nursi'nin, buna çok önemli tepki verdiðini belirten Ünal, Bediüzzaman'ýn Sebilürreþad'daki yazýsýný aktardý:

 

"Bogos Nubar ile Þerif Paþa arasýnda akdedilen mukaveleye en kesin ve susturucu cevap, Doðu'daki Kürt aþiretleri reisleri tarafýndan çekilen telgraflardýr. Kürtler, Ýslâm topluluðundan ayrýlmaya asla tahammül edemezler. Aksini iddia edenler, Kürtler adýna konuþma selâhiyetine sahip olmayan birkaç art niyetli kiþiden ibarettir... Ermeniler, nüfuslarýnýn azlýðý sebebiyle Doðu Anadolu'da hâkimiyet iddiasýnda bulunamayacaklarýný anladýlar. Maksatlarýna Þerif Paþa'yý âlet etmek istiyorlar. Onlarýn maksadý, Kürtleri aldatmaktýr. Ýleride ilim ve irfan açýsýndan kendilerinden aþaðý olduklarý bahanesiyle Kürtleri kendilerine tâbi kýlacaklardýr. Aklý baþýnda hiçbir Kürt buna rýza gösteremez. Kürtler, her þeyden önce Müslümandýr. Ermenilerle ayný ýrktan olup olmadýklarý onlarý hiç mi hiç meþgul etmez. Ýslâm, ýrkçýlýðý kökten reddeder. Kürtler, yabancý himayesinde bir özerkliði kabul etmektense ölümü tercih ederler. Kürtlerin ilerlemesini düþünmek, Devlet-i Âliye'ye aittir, Bogos Nubar'la Þerif Paþa'ya deðil."

 

PKK terörüne karþý verilen askerî mücadele ve kurulup kullanýlan "Hizbullah" gibi örgütlerin, Ýslâm kardeþliðiyle Türkiye'ye baðlý bulunan Kürtler içinde bir asýr önce "birkaç" kiþiyi geçmeyen ayrýlýkçýlarý bir hayli artýrdýðýný ve devlete küstürdüðünü vurgulayan Ünal, "Ýrtica bahanesiyle sürekli Ýslâm'ýn ve Müslüman halkýn ve Kürtlerin üzerine gelme ise bahis mevzuu yaramýzý PKK teröründen daha fazla azdýrmýþtýr ve azdýrmaktadýr" dedi.

 

Ünal, iktidarýn halkýn içinde, onlarla beraber bulunan ve halkýn itibar ettiði kanaat önderlerini de dinlemesini, özellikle samimi sivil toplum kuruluþlarýndan yeterince istifade etmesi gerektiðini belirtti.

 

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...