Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýngiltere'den Livni hakkýnda tutuklama emri

 

http://www.hurriyet.de/_img/i/r/news/1512/2458270_230x230.jpg

 

Guardian gazetesi, bir Ýngiliz mahkemesinin Ýsrail Dýþiþleri eski Bakaný Tzipi Livni hakkýnda savaþ suçlarýndan tutuklanmasý için karar çýkarttýðýný yazdý. Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý kararý kýnadý.

 

Gazetenin internet sitesinde yayýmlanan habere göre, Westminster mahkemesi, bu yýl baþýnda Gazze'de çýkan çatýþmalarýn kurbanlarýna vekalet eden avukatlarýn talepleri üzerine Ýsrail eski dýþiþleri bakaný hakkýnda geçen hafta sonu tutuklama kararý çýkarttý.

 

Ancak gazete, tutuklama kararýnýn, geçtiðimiz günlerde Londra'daki bir toplantýya katýlmasý beklenen Livni'nin Ýngiltere'de olmamasý üzerine geri çekildiðini bildirdi.

 

Ýngiliz ve Ýsrail medyasý, þu an muhalefette bulunan Kadima Partisi liderinin tutuklanmaktan korktuðu için bu ziyareti iptal ettiðini bildirdi.

 

Ýsrail eski dýþiþleri bakanýnýn ofisinden yapýlan açýklamada ise ziyaretin programdaki bazý sorunlardan ötürü gerçekleþmediði belirtildi.

 

Ýngiliz Dýþiþleri Bakanlýðý, davayý derhal derðerlendirmeye aldýklarýný açýkladý.

 

Ýnsan haklarý gruplarý ve BM müfettiþleri, Ýsrail'i, 900 sivilin öldüðü 22 gün süren Gazze'deki çatýþmalar sýrasýnda savaþ suçu iþlemekle suçluyor. Ayrýca Ýsrail'i fosfor bombasý kullanmakla suçluyor. Ýsrail çatýþmalardaki sivil kayýp sayýsýnýn daha az olduðunu öne sürüyor.

 

ÝSRAÝL’DEN KINAMA

 

Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý bugün yaptýðý açýklamayla kararý kýnadý. Bakanlýk, bu "gülünç duruma" bir son verilmesini isterken Ýngiliz hükümetini harekete geçmeye çaðýrdý.

 

 

 

Açýklamada, mahkeme tarafýndan verilen karar "hatalar komedisi" olarak deðerlendirilirken, olayýn iki ülke arasýndaki iliþkilere zarar verebileceði vurgulandý.

 

 

 

Kararý eleþtiren bir baþka yetkili ise Ýsrail'in Ýngiltere Büyükelçisi Ron Prosor oldu.

 

 

 

“Durum artýk dayanýlmaz bir noktaya geldi" diyen Prosor, Ýngiliz hükümetinin kendilerini anlayacaðýný düþündüðünü ve artýk açýklamalardan çok tepki göstermenin zamanýnýn geldiðini söyledi.

 

 

Hürriyet, 15.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...