Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

DTP'yi kapattýran eylemler

 

 

 

Siyaset yasaðý getirilen 37 kiþi ve eylemleri þöyle:

 

DTP Genel Baþkaný Ahmet Türk: “PKK’ya terörist örgüt diyemeyiz”, “Bize PKK’yý kýnayýn diyorlar. Kýnarsak etkimiz kalmaz” þeklinde açýklamalarda bulunmak. Sözde ateþkes nedeniyle terör örgütü PKK’ya teþekkür etmek.

DTP Diyarbakýr Milletvekili Aysel Tuðluk: 21 Mart 2007 tarihli mitingde Öcalan’ý “sayýn” sýfatý kullanarak övmek, “Halen operasyonlar devam ediyor, halen daðlarda kardeþlerimiz yaþamlarýný kaybediyor, halen tecrit devam ediyor”, “Sayýn Öcalan sýradan biri deðildir. Kürt sorunu konusunda savunduðu fikirler geniþ kesimler tarafýndan kabul görmektedir” þeklinde konuþmalar yapmak.

Eski DTP Genel Baþkaný Nurettin Demirtaþ: Örgüt yöneticiliðinden hapis cezasý bulunmasýna raðmen DTP’nin genel baþkanlýðýna getirilmesi.

Eski DTP Genel Baþkan Yardýmcýsý Orhan Miroðlu: Öcalan’ý “sayýn” sýfatýný kullanarak övmek.

Eski DTP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sedat Yurttaþ: Roj TV’ye katýlarak Öcalan’ý övmek.

DTP kurucu üyesi Selim Sadak: Öcalan’ý övmek, örgüt propagandasý yapmak, ölen PKK’lýnýn ardýndan “Bir nefes özgürlük için daða çýktý. Açlýk için deðil” demek.

Eski DTP Þýrnak Belediye Baþkaný Ahmet Ertak: Örgütü övücü açýklamalarda bulunmak.

Cizre Belediye Baþkaný Aydýn Burak: Örgütü ve Öcalan’ý övücü açýklamalarda bulunmak,

Batman Belediye Baþkaný Ayhan Karabulut: Duvarlara Öcalan resimleri asarak, il binasýný terör örgütü kampýna çevirmek.

Eski Batman Belediye Baþkaný Hüseyin Kalkan: Yabancý basýna Öcalan’ý övücü demeç vermek.

Eski DTP Hakkari Belediye Baþkaný Metin Tekçe: PKK’yý öven açýklama yapmak.

Eski Siirt Belediye Baþkaný Murat Avcý: “Bu ordu bu ülkede Kürdistan’da akýttýðý kanýn hesabýný vermek zorundadýr” sözleri.

DTP Ceylanpýnar Ýlçe Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Fýrat: PKK’nýn talimatýyla, esnafý kepenk kapatmaya zorlamak.

DTP Þýrnak Ýl Örgütü Baþkaný Abdullah Ýsnaç: Terör örgütünün propagandasýný yapmak.

DTP Mersin Ýl Yöneticisi Ahmet Ay: Terör örgütü lehine yapýlan yasadýþý gösteriye katýlmak.

DTP Mersin Ýl Yöneticisi Ali Bozan: PKK’lýlar için “gerilla” demek, Öcalan’ý övmek, örgüt lehine yasadýþý gösteri organize etmek.

DTP Iðdýr Ýl Teþkilatý üyesi Ayhan Ayaz: PKK elemanýndan talimat alýp, terör örgütü lehine yazýlama yapmak.

DTP Erzurum Ýl Baþkaný Bedri Fýrat: Ýntihar eden PKK’lýnýn anýsýna saygý duruþunda bulunmasý. Çalýþma masasýnda Öcalan’ýn resmini bulundurmasý, “Kürt kaný dökenler bu kanda boðulacaklar” demesi.

DTP Tunceli Ýl Yönetim Kurulu üyesi Cemal Kuhak: Terör örgütü üyeliði.

DTP üyesi Deniz Yeþilyurt: Molotofkokteyli atmak.

Kýzýltepe Belediye Baþkaný Ferhan Türk: Roj TV’ye demeç vererek Öcalan’ý övücü açýklama yapmak.

DTP Silopi Ýlçe Baþkaný Hacý Üzen: Terör örgütü ve Öcalan’ý övücü konuþma yapmak, yasadýþý gösteriye katýlmak.

DTP Ceylanpýnar Teþkilatý üyesi Halit Kahraman: Kepenk kapatmayan esnafý tehdit etmek.

DTP Van il yöneticisi Hadice Adýbelli: TPKK’ya eleman gönderirken yakalanmak.

DTP Diyarbakýr Ýl Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Aydoðdu: Örgütün propagandasýný yapmak.

DTP Erzincan Ýl Baþkaný Hüseyin Bektaþoðlu: Örgüt propagandasý yapmak.

DTP Van Ýl Yöneticisi Ýbrahim Sungur: “TC bilsin ki yüzlerce, binlerce þehit versek de bu yoldan dönmeyeceðiz” sözleri.

DTP Þýrnak Ýl Baþkaný Ýzzet Belge: “Bizim liderimizi sapasaðlam görmeden bu gerginlikler devam edecek” sözleri.

DTP Silopi Ýlçe Baþkanlýðý üyesi Kemal Aktaþ: Öcalan’ý övmek.

DTP Parti Meclisi üyesi Leyla Zana: “Ben Kürdistanlýyým. Buralar Doðu, Güneydoðu deðil Kürdistandýr. Bizlere bölücü diyorlar, aslýnda bu topraklar bizim” þeklindeki sözleri.

DTP Ceylanpýnar Ýlçe Baþkaný Mehmet Salih Saðlam: Esnafý kepenk kapatmasý için tehdit etmek.

DTP Van Ýl Yöneticisi Mehmet Veysi Dilekçi: PKK lehine dönüþen etkinlikte örgütü övmek.

DTP Aðrý il Yöneticisi Murat Daþ: Örgüt propagandasý yapmak.

DTP Diyarbakýr yönetim kurulu üyesi Musa Farisoðullarý: Öcalan’ý övmek, yasadýþý gösteriye katýlmak.

DTP Gaziantep Ýl Baþkaný Mustafa Tuç: Ölen teröristleri “Kürdistan þehidi” diye tanýmlamak.

DTP Diyarbakýr Ýl Yönetim Kurulu üyesi Necdet Atalay: Öcalan’ý övücü açýklama yapmak.

DTP Karaçoban Ýlçe Baþkaný Fettah Dadaþ: PKK’ya gýda, ilaç, telefon kontörü temin etmesi.

 

Milliyet, 12.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...