Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

DTP OY BÝRLÝÐÝ ÝLE KAPATILDI

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/71041.jpg

 

Anayasa Mahkemesi, DTP hakkýnda açýlan kapatma davasý için kararýný verdi. DTP KAPATILDI. Ahmet Türk dahil bir çok isme siyasi yasak getirildi.

 

Anayasa Mahkemesi, ''eylemleri yanýnda, terör örgütüyle olan baðlantýlarý da deðerlendirildiðinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðüne aykýrý nitelikteki fiillerin iþlendiði bir odak haline geldiði gerekçesiyle, DTP'nin temelli kapatýlmasýna'' oy birliðiyle karar verdi.

 

Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, mahkemenin 9 saat süren toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn 16 Kasým 2007 tarihinde DTP'nin kapatýlmasý istemiyle dava açtýðýný anýmsattý.

 

Kýlýç, yapýlan görüþmeler sonunda, DTP'nin, eylemleri yanýnda, terör örgütüyle olan baðlantýlarý da deðerlendirildiðinde, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðüne aykýrý nitelikteki fiillerin iþlendiði bir odak haline geldiði anlaþýldýðýndan, Anayasa'nýn 68 ve 69. maddeleriyle 2820 Sayýlý Siyasi Partiler Kanunu'nun 101 ve 103. maddeleri gereðince kapatýlmasýna karar verildiðini açýkladý.

 

Kýlýç, beyan ve eylemleriyle partinin kapatýlmasýna neden olan kurucularý dahil üyelerinden Abdulkadir Fýrat, Abdullah Ýsnaç, Ahmet Ay, Ahmet Ertak, Ahmet Türk, Ali Bozan, Ayhan Ayaz, Aydýn Budak, Ayhan Karabulut, Aysel Tuðluk, Bedri Fýrat, Cemal Kuhak, Deniz Yeþilyurt, Ferhan Türk, Fettah Dadaþ, Hacý Üzen, Halit Kahraman, Hadice Adýbelli, Hilmi Aydoðdu, Hüseyin Bektaþoðlu, Hüseyin Kalkan, Ýbrahim Sungur, Ýzzet Belyar, Kemal Aktaþ, Leyla Zana, Mehmet Salih Saðlam, Mehmet Veysi Dilekçi, Metin Tekçe, Murat Avcý, Murat Taþ, Musa Farisoðullarý, Mustafa Tuç, Necdet Atalay, Nurettin Demirtaþ, Orhan Miroðlu, Sedat Yurttaþ ve Selim Sadak'ýn, Anayasa'nýn 69. maddesinin 9. fýkrasý gereðince gerekçeli kararýn Resmi Gazete'de yayýmlanmasýndan baþlayarak 5 yýl süreyle bir baþka partinin kurucusu, üyesi yöneticisi ve denetçisi olamayacaklarýna hükmedildiðini bildirdi.

 

Beyan ve eylemleriyle partinin kapatýlmasýn neden olan DTP Genel Baþkaný ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakýr Milletvekili Aysel Tuðluk'un milletvekilliklerinin, Anayasa'nýn 84. maddesinin son fýkrasý uyarýnca, gerekçeli kararýn Resmi Gazete'de yayýmlandýðý tarihten itibaren sona ermesine karar verildiðini belirten Kýlýç, parti tüzel kiþiliðinin, kapatma kararýnýn verildiði tarihte sona ermesine hükmedildiðini bildirdi.

 

Kýlýç, ''davalý partinin bütün mallarýnýn 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanunu'nun 107. maddesi gereðince Hazine'ye geçmesine, gereðinin yerine getirilmesi için karar örneðinin, 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanunu'nun 107. maddesi uyarýnca Baþbakanlýk'a ve Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna gönderilmesine, 11 Aralýk 2009 gününde oy birliðiyle karar verilmiþtir'' dedi.

 

ÝÞTE YASAK GETÝRÝLEN ÝSÝMLER

 

 

 

#

Abdulkadir Fýrat

#

Abdullah Ýsnaç

#

Ahmet Ay

#

Ahmet Ertak

#

Ahmet Türk

#

Ali Bozan

#

Ayhan Ayaz

#

Aydýn Budak

#

Ayhan karabulut

#

Aysel tuðluk

#

Bedri Fýrat

#

Cemal Kuhak

#

Deniz Yeþilyurt

#

Ferhan Türk

#

Fettah Dadaþ

#

Hacý Üzen

#

Halit Kahraman

#

Hatice Adýbelle

#

Hüseyin Bektaþoðlu

#

Hüseyin Kalkan

#

hilmi aydoðdu

#

Ýzzet Belge

#

Kemal Aktaþ

#

Ýbrahim Sunkur

#

Leyla Zana

#

Mehmet Veysi Dilekçi

#

Metin Tekçe

#

Murat Avcý

#

Murat Taþ

#

Musa Farisoðullarý

#

Necdet Atalayý

#

Nurettin Demirtaþ

#

Selim Sadak

 

Bu isimler 5 yýl süreyle bir baþka partinin kurucusu yöneticisi denetçisi olamayacak.

 

- Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk'un milletvekillikleri düþürüldü

 

- Parti tüzel kiþiliðinin sona ermesine

 

- Parti Mal varlýðýna el konmasýna karar verildi.

 

Gerekçesi en kýsa zamanda Resmi Gazete'de yayýnlanacak. Ancak karar yazýlana kadar Anayasa Mahkamesi ile ilgili eleþtirileri görüyor gibiyim. Bu nedenle mahkememizle ilgili karardan önce de bazý düþüncelerin olduðunu basýn organlarýndan izledik. Burnlar içinde demokrasi insan haklarý süreci baþlamýþken bu dava ile sabote edildiði, kararýn siyasi bir darbe olarak nitelendirildiði zamanlamasýnýn da görüþülmesine iliþkin tarihin de çok düþündürücü olduðu ifade edildi.

 

Eleþtiriler çok haksýz ve acýmasýz. Bu dava 2 yýldýr devam etmektedir. 2 yýldýr bu konuda yargýtay ile 141 belgenen eklerine iliþkin eksiklikler görüldü. Raportörlerin kararý ile tamamlanmaya çalýþýldý. Bu partiye iliþkin gündemi tespit ederken dýþarda sürmekte olan demokratikleþme ile ilgili öngörümüz deðerlendirmemiz tasarrufumuz olamaz.

 

Bir siyasi parti terör içeren eylemlerin söylemleri kullanma hakkýna sahip deðildir. Bunlarla barýþçý önermelerini birbirinden ayýrmalýdýr. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi bu konu üzerinde durmuþ ve bu konuda önemli ölçütler ortaya koymuþtur. Bir partinin teröre yakýnlýðýný meþru göstermeye çalýþmasý, övmesi, yardým ve yataklýk yapmasý, destek vermesi uygun görülmemiþtir.

 

Anayasa Mahkemesi AÝHM'in çýkarmýþ olduðu kararlarý ciddi bir þekilde uyguluyor. Hukukun yükünü mahkemeler çeker. Kimse mahkemelerin siyasi bir yardým beklememeli, beklemeye hakký da yoktur. Siyasi partiler ihtiyaç duyulan deðiþiklikleri yapar. Gerekli düzenlemeler yapýlmalýydý. Çaðrýmýz duyulmadý. Terör ve þiddete iliþkin bir düzenleme yapýlamaz, bu konuda da bir çaðrýmýz yok.

 

Terör eylemleri itibari ile korku endiþe güvensizlik yaratarak toplumun moralini bozuyor. Siyasi hedeflerine ulaþmak ister. TC bütün kurumlarý çalýþmaktadýr.

 

Kaybolan diyaloglar kurulmalý ve milletimizin layýk olduðu yere gelmeli. B ukararýn milletimiz ve devletimiz için hayýrlý olmasýný temenni ediyorum.

 

Anayasa Mahkemesi'nin kapattýðý partiler ise þöyle:

 

Anayasa Mahkemesi kurulmadan önce 26 Ocak 1954 tarihinde Millet Partisi, Ankara Sulh Ceza Mahkemesi'nce, Demokrat Parti de, 20 Haziran 1960 tarihinde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kapatýldý.

 

 

Ýþçi-Çiftçi Partisi (ÝÇP) - 1968

Milli Nizam Partisi (MNP) - 20.5.1971

Türkiye Ýleri Ülkü Partisi (TÝÜP) - 24.6.1971

Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) - 20.7.1971

Büyük Anadolu Partisi (BAP) - 19.12.1972

Türkiye Emekçi Partisi (TEP) - 8.5.1980

Büyük Anadolu Partisi - 24 Kasým 1992

Sosyalist Parti - 10 Temmuz 1992

Yeþiller Partisi - 10 Þubat 1994

Halk Partisi - 25 Eylül 1991

Türkiye Birleþik Komünist Partisi - 16 Temmuz 1991

Halkýn Emek Partisi - 14 Temmuz 1993

Özgürlük Demokrasi Partisi - 30 Nisan 1993

Sosyalist Türkiye Partisi - 30 Kasým 1993

Demokrasi Partisi - 16 Haziran 1994

Demokrat Parti-2 - 13 Eylül 1994

Demokrasi ve Deðiþim Partisi - 19 Mart 1996

Diriliþ Partisi - 1996 Emek Partisi - 1997

Sosyalist Birlik Partisi - 7.6.1994

Refah Partisi - 16.1.1998

Demokratik Kitle Partisi - 26.2.1999

Fazilet Partisi - 22.06.2001

Halkýn Demokrasi Partisi - 13 Mart 2003

 

MAHKEME KAPATIYOR, YENÝ PARTÝ KURULUYOR

 

Bugün Mahkeme tarafýndan kapatýlan DTP'yle ayný gelenekten gelen ve bölge siyasetini benimseyen partilerin yolu da geçmiþte Anayasa Mahkemesi'yle kesiþmiþti. Ayný gelenekten gelen partiler neredeyse ayný nedenlerle kapatýlmýþ. Yerine yeni partiler kurulmuþtu. Ýþte o gelenekten gelen ve kapatýlan partiler...

 

HALKIN EMEK PARTÝSÝ (HEP)

"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü bozma amacýný taþýmak ve bu yolda faaliyette bulunmak" iddiasýyla kapatýlmasý istendi. Anayasa Mahkemesi 11 üyenin oybirliði ile 14 Temmuz 1993'de HEP'in kapatýlmasýna karar verdi.

 

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASÝ PATÝSÝ (ÖZDEP)

HEP'in kapatýlma ihtimaline karþý 19 Ekim 1992'de kuruldu. Ardýndan kapatma davasý açýldý. ÖZDEP'li yöneticiler davanýn sonuçlanmasýný beklemeden 30 Nisan 1993'te fesih kararý aldýlarsa da, bu karar Anayasa Mahkemesi'ne ulaþmadan partinin kapatýlmasýna karar verildi.

 

DEMOKRASÝ PARTÝSÝ (DEP)

HEP'in kapatma davasý sürerken 7 Mayýs 1993'de kuruldu. Genel Baþkanlýðý'na Yaþar Kaya getirildi. Ancak kýsa süre sonra Yaþar Kaya ve yedi parti yöneticisi tutuklandý. SHP'den siyasete giren ancak partiden ihraç edilen Kürt milletvekilleri bir süre sonra DEP'e katýldý. Meclis 2 Mart 1994 tarihinde DEP milletvekilleri Hatip Dicle, Orhan Doðan, Leyla Zana, Ahmet Türk, Sýrrý Sakýk ve Baðýmsýz Þýrnak Milletvekili Mahmut Alýnak'ýn dokunulmazlýklarýný kaldýrdý. Ayný gün Meclis'ten çýkan Hatip Dicle ve Orhan Doðan gözaltýna alýndý. Diðer milletvekilleri, arkadaþlarý serbest býrakýlana kadar Meclis'ten ayrýlmamaya karar verdi. Ertesi gün DEP milletvekili Selim Sadak'ýn da dokunulmazlýðý kaldýrýldý. Meclis'te bekleyen milletvekilleri 4 Mart'ta Ankara DGM'ye giderek teslim oldu ve kararýn iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu. Mahkeme Selim Sadak'ýn dokunulmazlýðýný kaldýran kararý iptal ederken DGM'nin 16 Mart'ta tutukladýðý miletvekilleri cezaevine konuldu. 3 Aðustos'ta baþlayan dava 8 Aralýk'ta toplam 89.5 yýl hapis cezasý verilmesiyle sonuçlandý. Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisi hakkýnda 16 Haziran 1994'te kapatma kararý aldý.

 

HALKIN DEMOKRASÝ PARTÝSÝ (HADEP)

11 Mayýs 1994'de bu kez Murat Bozlak ve bazý eski DEP'li milletvekili tarafýndan Halkýn Demokrasi Partisi kuruldu. 1995 yýlýndaki milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 171 bin 623, 1999 yýlýndaki milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 482 bin 196 oy aldý. 1999 yýlýndaki yerel seçimlerinde 37 belediye baþkanlýðý kazandý. Partinin kongresinde PKK bayraklarý ve Öcalan posterleri açýlmasý, Türk bayraðýnýn indirilmesi nedeniyle gözaltýna alýnan Bozlak ve bazý parti yöneticileri tutuklandý. 13 Mart 2003 tarihinde parti mahkeme üyelerince oybirliðiyle kapatýldý. Mahkeme Baþkaný bir açýklama yaparak "Partinin PKK'ya yardým yataklýk ettiði ve yasadýþý eylemlerin odaðý haline geldiði anlaþýldýðýndan Anayasa'nýn 68. ve 69. maddeleri ile 2820 sayýlý siyasi partiler kanununun 101 ve 103. maddeleri gereðince kapatýlmasýna karar verilmiþtir." Dedi. Demokratik Halk Partisi (DEHAP) 24 Ekim 1997'de kuruldu. 2002'de Anayasa Mahkemesi'nde, "örgütlenmesini tamamlamadan seçimlere girdiði" iddiasýyla hakkýnda kapatma davasý açýldý. DEHAP, 19 Kasým 2005'de kendini feshetti.

 

DEMOKRATÝK TOPLUM PARTÝSÝ (DTP)

Anayasa Mahkemesi'nce kapatýlan Demokratik toplum Partisi (DTP) için Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, 16 Kasým 2007'de DTP hakkýnda kapatma davasý açtý. Baþsavcýlýða göre DTP, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðü aleyhine eylemlerin odaðý haline gelmiþti. Partinin kapatýlmasý için 141 neden sýralanýrken, partinin eylemleri ile üyelerinin beyanlarýna dayandýrýlan iddianamede bölücü nitelikteki fiillerin partinin genel baþkan dahil bütün organlarýnca açýkça benimsendiðine dikkat çekildi. DTP'nin terör örgütü tarafýndan kurdurulduðu ve yönetildiðine dair bilgiler, parti üyelerinin açýklamalarý ve eylemleri, kesinleþmiþ mahkeme kararlarý ve yerel savcýlýklarýn açtýðý soruþturmalar davaya delil olarak gösterildi. Bazý milletvekillerine ve yöneticilerine de yasak istendi.

 

 

Moral Haber, 11.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...