Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dünya Dinler Parlamentsu'nda Said Nursi Paneli Büyük Ýlgi Gördü

 

 

Dünya Dinler Parlamentosu Avustralya’nýn Melbourne kentinde 3-9 Aralýk 2009 tarihlerinde gerçekleþtirildi. 5 yýlda bir yapýlan; dinler tarafýndan en çok önem verilen Dünya Dinler Parlamentosu kalabalýk bir din adamý ve akademisyen katýlýmýyla gerçekleþti. Binlerce uzamanýn katýldýðý toplantýda 500'ün üzerinde oturum ayný anda 30'u aþkýn salonda gerçekleþtirildi.

 

Dünya Dinler Parlamentosu'nun bu yýlki ana temasý: "Ýnsanlar birbirini dinlesin ve yaralar sarýlsýn"...

 

Program Çerçevesinde dünyanýn çok farklý, din, dil, kültür, medeniyet, mezhep ve anlayýþ temsilcileri ve kanaat önderleri bu toplantýda kendilerini ifade etme imkaný buluyor; tanýtýmlarýný yapýyor ve mesajlarýný sunuyor.

 

Türkiye’den bu etkinliðe katýlan Ýstanbul Ýlim ve Kültür Vakfý ile Avustralya Melbourne’da faaliyet gösteren Word Vision kuruluþu birlikte kitap fuarýnda stant açtýlar.

 

100 baðýmsýz kurumun iþtirak ettiði kitap fuarýnda sadece 3 Ýslami yayýn reyonu var. Bunlardan birisi Iran Ýslam Devlet standý, birisi Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinin yer aldýðý stant, diðeri ise Fountain Bookshop. Kitap fuarýnda Said Nursi'nin eserlerinin Ýngilizce, Arapça ve Türkçe tercümeleri ve bu eserler üzerine yazýlmýþ olan kitaplar meraklýlarýyla buluþturuldu , tanýtým ve satýþý yapýlýyor.

 

Bir hafta suren kitap fuarý ilk üç gün akredite olan ziyaretçilere Dünya Dinler Parlamentosu temsilcilerine ve medyaya açýk oldu. daha sonraki günler ise halkýn ziyaretine açýldý.

 

Bu fuarda; binlerce ziyaretçinin ve tüm farklý görüþ sahibi din ve anlayýþ temsilcilerinin birbirini tanýma ve görüþ alýþveriþinde bulunma imkaný oluþtu. Bu baðlamda dünyaya iman ve barýþ oncusu olarak sunulan Said Nursi'nin eserleri özel bir ilgiye muhatap oldu...

 

* PARLAMENTO BAÐLAMINDA DÜZENLENEN SAÝD NURSÝ PANELÝ BÜYÜK ÝLGÝ GÖRDÜ

 

Dünya Dinler Parlamentosu etkinleri programý çerçevesinde 8 Aralýk 2009 tarihinde özel bir oturumda " Said Nursi Paneli" gerçekleþtirildi. Panelin konusu Müslüman-Hýristiyan münasebetleri; Said Nursi'nin eserleri ýþýðýnda Ýslam-Hýristiyan münasebetleri ‘’ Panelde konuþmacý olarak uzman bilim adamlarý tebliðlerini sundular. Panelistler þunlardý:

 

- Ýstanbul’dan Prof. Dr. Faris Kaya (ÝÝKV Ýcra Kurulu Baþkaný)

- ABD'den Prof. Dr. Yunus Cengel (Nevada Üniversitesi Öðretim Üyesi)

- Prof. Dr. Thomas Michel (Vatikan Dinler Arasý Diyalog Eski Temsilcisi)

- Avustralya'dan Prof. Dr. Abdullah Said (Melbourne Üniversitesi Öðretim Üyesi)

 

Said Nursi Panelinde tebliðlerin sunumu ve ardýndan soru cevaplarýn yer aldýðý müzakere bölümüne geçildi. Panel Dünya Dinler Parlamentosuna katýlan temsilcilerin büyük ilgi ve alakalarýna mazhar oldu.

 

Said Nursi Panelinde ortaya konulan ana tema söyle özetlenebilir: Dünyanýn semavi iki büyük dini Ýslamiyet ve Hýristiyanlýktýr. Bu iki din temsilcilerinin ve öðretisinin geçmiþteki yaþanýlan birtakým sýkýntýlarý geride býrakarak yeni bir diyalog surecine ihtiyaç olduðu ortaya konulmuþtur. Bu baðlamda Bediüzzaman Said Nursi'nin inananlarý iþbirliðine davet etmesi ve yol göstermesi etkili olmuþtur. Özellikle Said Nursi'nin inançsýzlýða, ahlaksýzlýða, ateizme karþý "Ýman ve þefkat eksenli iþbirliðine çok uzun yýllar önce davette bulunduðu ve 1950 li yýllarda Ýstanbul’da Patrikhaneyi ziyaret etmesi ve donemin Papasýna bir eseri eþliðinde mektup yazarak inançsýzlýðýn etkisi ile büyük periþaniyetle karþý karþýya olan beþeriyeti kurtarmak için iþbirliðine davet ettiði dile getirildi. Nursi’nin bu daveti günümüzde DIYALOG olarak adlandýrýlan çalýþmalardan hem çok önce hem de diyalog ötesi ve gündemi belli olan ortaklýk esasýna dayalý bir yaklaþým olmasý takdir ve tahsinle karþýlanmasý gereken bir davranýþ olarak deðerlendirildi. Risale-i Nur eserlerinde Nursi maddeciliðe, dünyevileþmeye ‘adaletsizliðe ve ahlaksýzlýða karþý mücadele için yeteri kadar örnek model ortaya koymuþtur bizlere düþen onlarý okumak ve uygulamaktýr tespitinde bulunuldu.

 

Yine Said Nursi’nin manevi deðerlere davette din ve irk farký gözetmeksizin bütün insanlarý kucaklayan bir þefkat anlayýþý ile iman esaslý bir hizmet baþlatmýþ ve Kur anin engin þefkati ile kapsayýcý bir çýðýr açtýðý ifade edildi. Yine eserlerinden birisini donemin Papasýna göndererek inançsýzlýða karþý iþbirliði teklifinde bulunmuþtur. Vatikan in 1965 yýlýnda düzenlemiþ olduðu II Konsül ile Ýslam i tanýma anlamýnda bir yaklaþým ortaya koyduðu kabul edilirse Nursi’nin bu hareketiyle ne büyük hizmet ettiði anlaþýlmýþ olur denildi. Buðun gelinen noktada dünyevileþmenin de etkisi ile çoraklaþan insanlýk iliþkilerini iman ve ahlak esaslý çözümler sunmak anlamýnda Nursi’nin imanýn temel esaslarýna yapmýþ olduðu vurgu bütün dinlerin ortak deðerler etrafýnda birleþmesine önemli katkýlarý olmaktadýr.Onun üzerinde durduðu temel ‘’imani deðerler’’ insanlýðýn ortak ihtiyaçlarýný karþýlayan diyalog ötesi bir iþbirliði zemini oluþturmuþtur."

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/PWR6.JPG

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/PWR1.JPG

 

 

Barla Platformu, 09.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...