Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþbakan Tayyip Erdoðan ile ABD Baþkaný Barack Obama arasýnda Beyaz Saray’da yapýlan görüþme 1 saat 45 dakika sürdü. Obama; “My friend” dediði Baþbakan Erdoðan’a þehitler için baþsaðlýðý diledi, ‘demokratik açýlým’, ‘terör örgütü PKK’ya karþý mücadele’, ‘Ermenistan’la yakýnlaþma’ konularýnda tam destek verdi.

 

Ýki liderin Þömineli Salon’da yan yana yaptýðý açýklamada ilk sözü alan Obama þu mesajlarý verdi:

 

ÇOÐUNLUÐU MÜSLÜMAN: Türkiye’nin laik, demokratik, hukukun üstünlüðüne saygý duyan ve çoðunluðu Müslüman bir ülke olmasý, sadece bulunduðu bölgedeki barýþýn ve istikrarýn deðil, dünya barýþýna yapacaðý etkinin de çok büyük olduðunu gösteriyor.

AFGANÝSTAN TEÞEKKÜRÜ: Afganistan’a istikrarýn getirilmesi konusunda gösterdikleri destek için teþekkür ettim.

IRAK: Irak’ta barýþýn ve güvenliðin saðlanmasý için yapýlanlarý konuþtuk.

ÝRAN: Ýran’ýn nükleer kapasitesini barýþçýl amaçlarla kullanmasý için Türkiye’nin bölgedeki varlýðý güven veriyor. Çözümde Türkiye önemli aktör.

FÜZE SAVUNMA SÝSTEMÝ: Türkiye’nin NATO’daki pozisyonunun güçlendirilmesi, füze savunma sistemi üzerine konuþtuk.

ERMENÝSTAN: Sayýn Baþbakan’ý Ermenistan konusunda atýlan adýmlardan dolayý tebrik ettim. Bu yolda atýlacak adýmlarýn sürdürülmesi konusunda desteðimizi vurguladým.

AÇILIM DESTEÐÝ: Çok da kolay olmayan dini ve etnik azýnlýklarýn Türkiye’deki siyasi sürece dahil edilmesi konusunda Erdoðan’ý baþarýlarýndan dolayý tebrik ettim.

RUHBAN OKULU: Heybeliada Ruhban Okulu’nun tekrar açýlmasý konusunda desteðimizi ilettim.

MY FRIEND: Türkiye çok büyük ve çevresindeki ülkeleri de etkileyen bir ülke, bu nedenle Türkiye gibi bir ülkeye dostum demekten, Baþbakan Erdoðan’a da arkadaþým demekten onur duyuyorum. Aramýzdaki iliþkilerin yýllarca aþamalý bir þekilde devam edeceðini ümit ediyorum.

PKK’YA KARÞI DAHA YAKIN ÇALIÞACAÐIZ: (Basýn açýklamasýnda) PKK’yý terörist örgüt olarak görüyoruz. Tehdit Irak’ý da içeriyor ve derin bir kaygý duyuyoruz. Terörizme karþý ortak hareket etmede fikir birliði içindeyiz. PKK’ya karþý daha yakýn çalýþacaðýz. Terör yalnýzca askeri yollardan çözülmez. Sayýn Baþbakan’ýn Kürtlere yönelik adýmlarý çok dikkat çekici. Kürt toplumunu kucaklamasýný destekliyoruz. Bu sorunun sadece askeri yollarla çözülmesi kanaatinde deðilim. Düþünülmesi gereken sosyal ve siyasi hedefler de var.

 

 

 

BEYAZ SARAY ZÝRVESÝNDEN ON KRÝTÝK KARAR

 

- ‘Demokratik açýlým’a destek...

- El Kaide ile PKK ayný.

- PKK ile mücadelede istihbarat paylaþýmý artýrýlacak.

- ‘Model ortaklýk’ýn içi doldurulacak.

- Ýran’la nükleer kriz konusunda Türkiye’nin arabuluculuðuna destek

- Ýsrail-Filistin-Suriye konusunda Türkiye’nin arabuluculuðuna destek

- Ermenistan konusunda MÝNSK grubunun faaliyetleri artýrýlacak.

- Irak’ta 2011’de ABD çekilirken ortak adýmlar atýlacak.

- Afganistan’a savaþan asker konusunda ABD ýsrarlý deðil.

- ABD ‘Ruhban okulu açýlsýn” isteðinde ýsrarlý

 

 

 

MODEL ORTAKLIK NASIL ÝÞLEYECEK?

 

‘Model ortaklýk’ olarak nitelenen Türk-ABD iliþkilerinin geleceði ve ekonomik iþbirliði alanlarýnýn belirlenmesi için iki ülke üst düzey yetkililerinin görev yapacaðý bir çalýþma grubu oluþturuldu. Obama, ‘stratejik grup’ dediði çalýþma modelini þöyle anlattý: “Baþbakan Erdoðan ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile daha önce konuþtuðumuz gibi ekonomik konularý el almak amacýyla stratejik bir grup kurulmasýný amaçladýk. Bu sürece ABD Ticaret Bakaný ve ticaret temsilcisi de dahil olacak. Ticari konularda alýnacak çok büyük yol var.”

 

Baþbakan Erdoðan da bu konuda, “Model ortaklýkta ikili iliþkilerin nasýl oluþturulacaðý ve bunun ekonomik, bilim sanat. siyasi ve askeri boyut olarak bu tanýmýn içinin nasýl doldurulacaðý konusu ön plana çýktý. Bu süreci bizim tarafýmýzda Ali Babacan ve Zafer Çaðlayan takip edecek.”

 

 

 

NOBEL BARIÞ ÖDÜLLÜ OBAMA'YA ERDOÐAN TAVSÝYESÝ: ZAMAN DÜÞMAN DEÐÝL DOST KAZANMA ZAMANI

Baþbakan Erdoðan, Obama’nýn ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptýðýný vurgularken dünya barýþý için mesajlar verdi.

AFGANÝSTAN’A ASKER: Afganistan’da üçüncü kez komutayý TSK ele aldý.

Eðitim çalýþmalarýna verebileceðimiz destekler, il imar timi konusunda attýðýmýz ve atacaðýmýz adýmlar, bunlarý görüþme fýrsatýmýz oldu.

NABUCCO: Türkiye enerjide transit ülke. NABUCCO imzalandý; ciddi adýmlarý atmaya hazýrýz. Azerbaycan ile görüþmelerimiz sürüyor.

ERMENÝSTAN: Azerbaycan ve Ermenistan arasýndaki süreci görüþtük. Minsk üçlüsü olarak ABD, Rusya ve Fransa’dan burada ivmeyi daha yükselterek farklý bir sürecin sürdürülmesini kendileriyle görüþtük. Bunun, süreci olumlu etkileyebileceðini söyleyebilirim. Ermenistan ile iliþkilerin normalleþme sürecinde kararlýyýz.

PKK ORTAK DÜÞMAN: Bölücü terör örgütünü 5 Kasým 2007’de yine bu odada ABDTürkiye ve Irak’ýn ortak düþmaný ilan etmiþtik. Ýkiz Kuleler vurulduðunda hassasiyetimiz ne olduysa her ülkede terör konusundaki hassasiyetimiz budur. Terörün dini, milleti, ýrký, vataný yok.

ÝRAN: Ýran’ýn nükleer programýyla ilgili sürecin diplomatik yolla çözümü için ne gerekiyorsa yapmaya hazýrýz.

ARABULUCULUK: Ýsrail-Filistin, Ýsrail-Suriye tüm bu iliþkilerde Türkiye olarak üzerimize düþen neyse bunlarý yapmaya hazýrýz.

DOST KAZANMA ZAMANI: Küresel barýþ için elimizden gelen desteði vermek durumundayýz. Zaman düþman kazanma zamaný deðil dost kazanma zamaný. El ele aydýnlýk yarýnlarýn dünyasýna ilerlenmesi gerekiyor.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...