Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýsviçre'de minare yapýmýnýn referandumla yasaklanmasýnýn ardýndan gözler Avrupa ülkelerindeki diðer camilere çevrildi

 

http://www.risalehaber.com/images/news/64277.jpg

 

 

Baþta Almanya olmak üzere Avrupa'da irili ufaklý yüzlerce cami bulunuyor. Ancak biri var ki ilk bakýþta diðerlerinden ayrýlýyor. Ayný zamanda Almanya'nýn ilk camisi olan Schwetzingen Camii, iki minaresi ve özgün mimarisiyle bugünkü tartýþmalara tarihin derinliklerinden verilmiþ en iyi cevaplardan biri.

 

Mannheim yakýnlarýnda Schwetzingen kasabasýnda bulunan cami, iki minaresiyle birlikte 18. yüzyýlýn sonlarýnda dünyadaki tüm dinlere ve kültürlere karþý hoþgörünün bir ifadesi olarak inþa edilmiþ. Pfalz ve Bavyera Prensliði'ne hükmeden Karl Philipp Theodor'un yaptýrdýðý cami, o zaman için oldukça yüksek sayýlabilecek bir paraya mal olmuþ. Schwetzingen Sarayý bahçesinde ilk kýsmý 1776-1793 yýllarý arasýnda yapýlan ve renginden dolayý 'Kýrmýzý Cami' olarak bilinen mabet, sarayýn 'Türk Bahçesi' bölümünde inþa edilmiþ. 1870-71 Alman-Fransýz savaþýndan sonra Schwetzingen yakýnlarýndaki askerî hastanelere getirilen ve muhtemelen Türk olduðu sanýlan savaþ esirleri burada ibadet etmiþ. Daha sonra Almanya'ya gelen Türkiyeli iþçiler de henüz camilerin inþa edilmediði dönemlerde bu camide bayram namazlarý kýlmýþ. Þu an ibadete kapalý olan cami müze olarak ziyaret edilebiliyor.

Cihan

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...