Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Afgan kadýnýnýn durumu Taliban döneminden beter

 

Afganistan’da 15 yaþýndaki kadýnlarýn sadece yüzde 12’si okuyup yazabiliyor. Kýzlarýn yüzde 57’si ise yasal sýnýr olan 16 yaþýn altýnda evlendiriliyor.

 

AFGANÝSTAN’da aþýrý dinci Taliban yönetiminin 8 yýl önce devrilmesine raðmen kadýn haklarý konusunda hiçbir ilerleneme saðlanamadýðý belirtildi. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü’nün (HRW) raporuna göre Afgan kadýnlarý yaygýn þekilde þiddete, tecavüze ve ayrýmcýlýða maruz kalýyor. HRW, Kabil yönetiminin de kadýnlarý korumaya yönelik hiçbir adým atmadýðýna iþaret ederek, ülkeye asker takviyesini tartýþan dünya güçlerinin kadýn haklarýna odaklanmasý çaðrýsý yaptý.

HRW 96 sayfalýk raporunda, “Afgan hükümeti kamu yaþamýnda ön plana çýkan kadýnlarýn katillerini adaletin önüne çýkaramadý. Böylece kadýnlarý hedef alanlarýn cezadan muaf olduðu bir ortam yarattý” ifadelerine yer verdi. Raporda Afgan kadýnlarýn Taliban sonrasý elde ettiði eðitim, çalýþma ve hareteket özgürlüklerinin de ciddi tehdit altýnda olduðuna dikkat çekildi.

 

Hürriyet, 07.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...