Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Osmanlý Sultanlarý... 1 artý 1’le daha güçlü Vakit

 

 

 

Herhalde biliyorsunuzdur; kim ne kadar “kabiliyetli” ve ne kadar “baþarýlý” olursa olsun, isterse “aðzýyla kuþ tutacak” kadar becerikli olsun, eðer “propaganda”sýný yapmak, yani “bilinmek ve tanýnmak”, hele de yaptýðý iþi duyurup, ondan “ekmek yemek” istiyorsa, mutlaka “medya”ya ihtiyacý vardýr...

 

Hani bir söz vardýr; “Sen iyilik yap, denize at... Balýk bilmezse Hâlýk bilir” deriz ya... Amenna... “Hâlýk” elbette her þeyi bilir... Ama “balýk”larýn da bilmesi için, onlara “duyurmak” gerekir... Bugünkü “duyurma” aracý, “medya”dýr... “Gazete”lerdir, “dergi”lerdir, “radyo”lardýr, “internet siteleri”dir, “televizyon”lardýr... “Reklâm” yapmak için de, “propaganda” yapmak için de, “kitleleri etkilemek” için de “iletiþim” þarttýr!.. Hele de “büyümek” istiyorsanýz!.. Sözgelimi “mahalle bakkalý” olarak kalmaya razý iseniz, mesele yok... Ama “hipermarket” olmak gibi bir hedefiniz varsa, “medya”ya muhtaçýsýnýz!..

MEDYADA GÖRÜNDÜÐÜNÜZ KADAR VARSINIZ!

Ayný durum, “dernek”ler, “vakýf”lar, “STK”lar ve “parti”ler için de geçerli... Eðer “küçük olsun, benim olsun” deniliyorsa, mesele yok... Ama “büyümek” ve “kitleleri etkilemek”, hele de “iktidar” olmak, “icraat”larýnýzý duyurmak istiyorsanýz, “medya”yý gözardý etmeyeceksiniz...

Kýsaca þunu demeye çalýþýyoruz:

“Ne kadar büyük, ne kadar kabiliyetli, ne kadar baþarýlý olursanýz olun, siz, ancak medyada göründüðünüz kadar varsýnýz!”

Medya, “lehte” veya “aleyhte” olabilir!..

Ama, “sizden” bahsediyor ya;

Demek ki “var”sýnýz!..

Bazý platformlarda, camiamýzýn ileri gelenleri ile sohbet ettiðimizde “medya”dan yakýnýp, “Bize yer vermiyorlar” diyorlar, “Çok güzel projeler sunuyoruz!.. Çok baþarýlý çalýþmalarda bulunuyoruz... Çok kalabalýk toplantýlar, eylemler düzenliyoruz... Ama medyada hiç yokuz!”

Doðrudur... Medyanýn bir misyonu da, “yok” saymaktýr!.. Biraz önce dediðimiz gibi; aðzýnýzla kuþ da tutmuþ olsanýz, sizi “yok” sayarlar, “görmezden” gelirler!..

Ama “yakýnanlar”a sormak gerekmez mi;

“Var” sayýlmak için siz ne yaptýnýz?..

Medya ile “diyalog” kurdunuz mu?..

Onlara kendinizi anlattýnýz mý?..

“Görüþ”lerinizi ve “proje”lerinizi anlatýp, onlarý “ikna” etmeyi denediniz mi?..

Bunlarýn hiçbirini yapmayan insanlarýn “yakýnmaya” hiç haklarý olmasa gerek!..

YA SÝZ, MEDYAYI ÖNEMSEDÝNÝZ MÝ?

Meselâ, þöyle bir soru soralým:

“Sizin nasýrýnýza basýldý” ve acý içinde kývranýyorsunuz... Ýstiyorsunuz ki, çektiðiniz acý, “medya”da yanký bulsun!..

Hem sizin “acýnýzý” duyursunlar, hem de “bir baþkasý”nýn ayný acýyý yaþamasýna engel olsunlar!..

Ýyi hoþ da;

“Medyanýn nasýrýna basýldýðýnda” siz nerelerdeydiniz?.. Medya “sýkýntý” içinde kývranýrken siz ona “destek” oldunuz mu ki, þimdi ondan destek bekliyorsunuz?..

Tamam, medya yine destek olsun!..

Ama ortada “medya” kalmýþsa!..

Öyle ya;

Sizin “ilgisizliðiniz” yüzünden belki medya da kepenk indirme noktasýna gelmiþ olabilir!..

Hani, bir atasözümüz vardýr;

“Ak akçe, kara gün içindir!”

Bir söz daha; “Baðda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun!”

Gelebilecek “kara gün”lere karþý “akçe” biriktirmemiþsen, “üzüm yemek” istediðin baðda en ufak bir çalýþma yapmamýþsan; nasýl ki “hayâl kýrýklýðý” yaþarsýn, “medya” da öyle!..

Siz gazetenizden “60 kuruþ” parayý esirgerseniz, bir gün “çok lâzým” olduðunda, gazetenizi elbette yanýnýzda bulamazsýnýz!..

O halde, sürekli “destek” olacaksýnýz gazetenize... “Ýlgi”nizi sürekli göstereceksiniz... Ki, gazeteniz de “sizin sesinizi” duyurabilsin, sizinle ilgilensin, “sizin yardýmýnýza” koþabilsin!..

Aksi halde;

“Siz gazete okumazsanýz, bir gün sizin canýnýza okurlar da, hiç kimsenin haberi olmaz!”

CILIZ SESÝ HÝÇ KÝMSE DUYMAZ!

Bu yazdýklarýmýzý bir “sitem” olarak algýlamayýn... Bir “uyarý” olarak da düþünmeyin!.. Belki bir “özeleþtiri” veya “dertleþme” sayabilirsiniz...

Bunlarý yazýyoruz, çünkü bizler bir “misyon”la yüklüyüz... Bizim, sadece bu dünya ile deðil, ahiretle ilgili “görev” ve “sorumluluk”larýmýz da var!..

Hiç kimsenin “kaytarma” ve “minder dýþýna kaçma” gibi bir lüksü yok... Bu yükü menzil-i maksuda ulaþtýrma konusunda biz ne kadar sorumluysak, sizler de, en az bizim kadar sorumlusunuz!..

Sizler “60 kuruþ”a kýyýp “bir gazete” almakla, biz de “sizin sesinizi duyurmakla” sorumluyuz...

Düþünün ki, siz “sorumluluk”tan kaçýp, gazete almamaya, “ilân” ve “reklâm”larla destek vermemeye baþladýnýz... Ne olur o zaman?.. Olacaðý þu: “Okuyucu desteði” varken oldukça “gür” çýkan sesimiz kýsýlýr ve “cýlýz” çýkmaya baþlar!.. O cýlýz ses, aslýnda “gazetenin” deðil, “sizin sesiniz”dir!..

Ýster misiniz, sesinizin “cýlýz” çýkmasýný?..

Malûm, cýlýz sesi, hiç kimse duymaz!..

Kendiniz bile duyamazsýnýz!..

HERKES BÝR OKUYUCU DAHA BULSA!

O halde ne yapacaksýnýz?..

Allah’a þükür, halen “gür” çýkan, “haykýran” sesimizi “daha da gürleþtirmek, daha da güçlendirmek” için, “bir okuyucu”nun yanýna “bir okuyucu” daha bulacaksýnýz...

Yani, “1 artý 1”

O zaman ne olur biliyor musunuz;

Sesinizi sadece “yan komþu”lar deðil, sadece “mahalleli” veya “oturduðunuz þehrin sakinleri” deðil, taa “Ankara” duyar!.. Danýþtay duyar, Genelkurmay duyar, Hükümet duyar, bürokratlar duyar!..

Hasýlý kelâm;

Sizi “yok” sayan “herkes” duyar!..

Böyle “gür bir ses” duyduklarýnda herkes kendine çeki-düzen verir, herkes haddini-hududunu bilir!.. Kararlarýný, gerçekten “Türk Milleti Adýna” verirler!..

Bunlarýn olabilmesi için, yapmanýz gereken tek þey, “bir okuyucu daha” bulmaktýr!..

“Vakit ailesi”nden bir okuyucumuz, “1+1 kampanyasý” konusunda þu tekliflerde bulunmuþ:

¥ 1- Her okuyucu; en azýndan Osmanlý Padiþahlarý kampanyasý süresince, mutlaka bir okuyucu daha bulmalý.

¥ 2- Her abone; yeni bir abone daha bulamazsa, fazladan bir gazete daha alarak, ikinci gazetenin, bir komþusuna, vakfa veya derneðe býrakýlmasýný saðlamalýdýr.

¥ 3- Okuru olduðumuz gazeteyi akþama kadar okuduktan sonra, akþamleyin gazetemizi iþ arkadaþýmýza ya da komþumuza hediye etmeliyiz.

¥ 4- Çalýþtýðýmýz iþyerine, büroya, fabrikaya Vakit alýnmýyor ise; hiç olmazsa kampanya süresince alýnmasýný saðlamalýyýz.

¥ 5- Üyesi bulunduðumuz sendikanýn, vakfýn, derneðin veya spor kulübünün VAKÝT almasýna yardýmcý olmalýyýz.

¥ 6- Güçlü ve etkili medya organlarýmýz olmadýðý için; inancýmýzýn hükümet olabildiði, fakat iktidarýný yürütmede zorlandýðý unutulmamalýdýr!..

¥ 7- Kampanya boyunca VAKÝT bürolarý veya temsilcilikler, talepleri karþýlamada hassasiyet göstermelidir.

¥ 8- Abone yapmak istediðimiz yakýnýmýz, kendi imkânýyla abone olamýyorsa, kendi imkânýmýzla 49 gün süreyle onu abone yapýp, gazeteyi beðendiðinde abonesinin devamýný saðlamaya zemin hazýrlamalýyýz.

¥ 9- Unutmayýn, günümüzde medya, birinci kuvvet haline gelmiþtir.

¥ 10- Sigarayý býrak, gazete al!

Günde sadece 60 kuruþ!..

Midemizin açlýðýný simit, beynimizin açlýðýný VAKÝT giderir...

...

Okuyucumuz Adem Çevik’e, bu samimi duygularýndan dolayý teþekkürlerimizi sunuyoruz.

Yukarýda; 10 madde halinde sýraladýðý tesbit ve talepler, tamamen kendisine aittir.

Bu “kampanya çaðrýsý” dileriz ki baþarýya ulaþýr...

Ancak; ulaþmasa da okuyucusunun, gazetesine bakýþýný ve gazetesini sahipleniþini ortaya koyar ki, bu da oldukça önemli bir “okur profili”dir.

Bugün; böyle okurlara sahip olmaktan dolayý ne kadar sevinsek azdýr.

Vakit’i bugünlere getiren bu okurlar, inanýyoruz ki, “çýta”yý daha da yükseltecektir...

“FIRSAT KAÇTI” DÝYE ÜZÜLMEYÝN!

Okuyucumuzun da ifade ettiði gibi;

“Ýlk kupon”unu 2 Aralýk Çarþamba günü verdiðimiz “Osmanlý Sultanlarý” albümü kampanyasý vesilesiyle “1 artý 1 okuyucu” önerisini hayata geçirebilir ve hem “kendi sesiniz”in, hem de “Vakit’in sesi”nin daha gür çýkmasýný saðlayabilirsiniz...

Bu arada, hemen þunu belirtelim:

“Osmanlý Sultanlarý albümüne sahip olabilmek için istenen 49 kuponun bugün altýncýsý yayýnlanýyor... Biz kampanyaya katýlmakta geciktik... Bugün kupon biriktirmeye baþlasak, 6 kuponumuz eksik kalacak” diye düþünmeyin... Çünkü, önümüzdeki günlerde, “ikinci kampanya”yý baþlatacaðýz!..

Yani, “1. kampanya”yý kaçýranlar, “ikinci kampanya”nýn kuponlarýný biriktirebilirler ve “Osmanlý Sultanlarý” albümüne sahip olabilirler... Kendileri zaten kupon biriktiren okuyucularýmýz ise; “eþ, dost, komþu, akraba ve arkadaþ”larýný uyarýp, onlarýn “2. kampanya”dan yararlanmalarýný saðlayabilirler... Böylece; “Daha güçlü Vakit” için de katký yapmýþ olurlar... Ýlgi ve destek verecek okurlarýmýza þimdiden teþekkür ediyoruz...

Ama, þunu hiç aklýnýzdan çýkarmayýn;

“Medyada göründüðünüz kadar varsýnýz!”

Selâm, saygý ve gönül dolusu muhabbetlerimizle...

 

Hasan KARAKAYA - VAKÝT, 07/12/2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...