Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Pili çýkan telefon da dinlenir

 

Rus kripto cihazlarýný geliþtiren mühendislerden Anatoliy Klepov, ‘telekulak’ý tüm yönleriyle Hürriyet’e anlattý. “Cebimizde mikrofon gezdiriyoruz. Pili çýkarýlan telefon da dinlenir” diyen Klepov, ABD’nin, telekulak sayesinde Iraklý generallerin sýrlarýna ulaþtýðýný ve Saddam Hüseyin’in generallerinin bu yüzden savaþmadan teslim olduðunu iddia etti.

 

SOVYETLER Birliði döneminde Kýzýl Ordu’yla gizli servislerin haberleþmede kullandýklarý Rus kripto cihazlarýný geliþtiren mühendislerden Anatoliy Klepov gündemdeki ‘telekulak’ tartýþmasýný teknolojik yönleriyle Hürriyet’e deðerlendirdi. Klepov, iki yýl önce de Hürriyet’e verdiði özel demeçte “21. yüzyýlýn en güçlü silahý cep telefonudur” demiþti. Rus enformasyon uzmaný Klepov, Moskova’da Ankor firmasýnda verdiði bu ikinci röportajýnda da hiç tereddüt etmeden “Bu gidiþle siber-kýyamet yakýnda kopacak” dedi. Ýþte Klepov’un açýklamalarý:

Cepte mikrofonla geziyoruz

Rusya Meclisi Duma’da parti liderlerinden biri kürsüye çýkarak sansasyon yaratan bir bilgiyi duyurdu. Komünistlerin lideri Zyuganov, “Cep telefonunuzun pili yuvasýndan çýkartýlmýþ olsa bile konuþmalarýnýzýn dinlenebileceðini hayret içerisinde öðrenmiþ bulunuyorum. Artýk iki kiþi arasýnda geçen konuþmanýn üçüncü kulak tarafýndan dinlenmemesi için kýrk kat yerin altýna girmemiz lazým” dedi. Söylediði çok doðru. Çünkü günümüzde cep telefonunu sýrf telefon olarak kullanan kiþi sayýsý yüzde 10’u geçmiyor. Herkes “smartphone” adý verilen, bilgisayar fonksiyonlu cihazlarý kullanmaya baþladý. Böyle bir aletin ana pilini çýkarsanýz bile içinde üreticinin koyduðu bellek muhafaza pili bulunuyor. Bu pilin içinde de cep telefonunu uzaktan çalýþtýrarak bir gün boyunca sahibinin dinlenmesi için yeterli enerji mevcut. Hepimiz cebimizde mikrofonla geziyoruz.

Dinleme istasyonu Türkiye’de

Rus-Gürcü savaþý sýrasýnda, Gürcistan’a Batýlý ülkeler tarafýndan verilen dinleme istasyonu ortadan kayboldu. Rusya “Bizde deðil” derken, baþka kaynaklar cihazýn Gürcüler tarafýndan Türkiye’ye satýldýðýný iddia ediyor. Çatýþma ortamýnda, teknik donanýmlar bir anda ortadan kayboluyor. Sonra bu donaným, dünyanýn baþka bir ucundan çýkýyor.

Yeraltýnýn yeni iþ kolu oldu

Sadece Rusya’da açýk kaynaklardan alýnan bilgiye göre baþkalarýný dinleme iþi 1 milyar dolarlýk bir pazar haline gelmiþ durumda. Suç dünyasýnda baþkalarýný dinleme iþi, kaçak silah ve uyuþturucudan sonra üçüncü gelir getiren iþ haline geldi.

Sesleri taklit etmek çok kolay

Hiçbir ülkede, kiþinin özel yazýþma ve telefon görüþmelerini yasayla güvence altýna almýþ deðil. Devletler, kiþinin telefon veya baþka elektronik ortamda söz ve yazýlý beyanlarýnýn baþkalarý tarafýndan kasýtlý olarak deðiþtirilmesini önleme yönünde yasa çýkarmalý. Artýk insanlarýn sesleri birebir taklit edilebiliyor. Kötü emelli biri sintisayzýr (synthesizer) adý verilen cihazý kullanarak baþkasýnýn sesini taklit edip, telefonda hiç söylemediði þeyler söylemiþ gibi gösterebilir.

Pasif dinlemeler tespit edilemez

Devlet, büyük zarar veren aktif dinleme sistemleriyle mücadele etmeli. Bu sistem, telefonunuzdan sinyali aldýðý gibi yine sizin telefonunuza çarpýtýlmýþ bilgi içeren sinyal gönderebilir. Bu tür dinlemenin ortaya çýkarýlmasý kolaydýr. Günümüzde tüm devletlerin siber korsanlýða karþý gelebilecek donanýmlarý var. Güvenlik güçlerinin elini kolunu baðlayan, pasif dinleme teknolojisidir. Bu sistemde radyo misali bir cihaz istediði þahsýn numarasýný dinleyebilir. Buna karþý hiç kimse bir önlem alamaz, dinleyenin yeri de tespit edilemez. Bununla mücadele için, pasif dinleme cihazlarýn satýldýðý kara borsayý engellemek gerekir.

 

Hayali gerçek oldu

 

KOMMERSANT gazetesi 50 bin dolar harcamayla 10 bin cep telefonunun 24 saat boyunca dinlenebileceðini yazdý. Bu noktadan hareketle, 140 milyon nüfusa sahip Rusya tüm vatandaþlarýný dinlemek için 700 milyon dolar harcamak zorunda. Rusya gibi büyük bir ülkeyi dinlemek için 1 milyar dolardan az para gerekiyorsa, Ýsviçre gibi bir ülkeyi toptan dinlemek için çok daha az bir harcama yeterli olacaktýr. Yüz yýl önce, elektronik haberleþme cihazlarýnýn yaygýn olarak kullanýlmaya baþlamasýyla, Hitler ile kurmayý Göring’in hayal ettiði “toplumu denetleme sistemi” günümüzde gerçekleþmiþ oluyor.

 

Londra dinleme merkezi

 

YASADIÞI telekulak olaylarýnda ise dünya lideri þehir Ýngiltere’nin baþkenti Londra. Bu þehir Rus oligarklarýn merkezi oldu. Londra’da 300 bin zengin Rus yaþýyor. En fakirlerinin serveti 100 milyon dolarýn üzerinde. Londra’da öldürülen eski KGB ajaný Litvinenko, özel bir Rus iþadamý adýna Londra’da baþka zengin Ruslarýn telefon görüþmelerini dinleme istasyonu kurmuþtu. Onu, telekulaða takýlan bir Rus’un öldürttüðünü düþünüyorum.

 

ABD, generalleri dinledi, Irak’ý kolay teslim aldý

 

BÝR devletin güvenliði o devlette yaþayan fertlerin haberleþme güvenliði toplamýna eþittir. Bu düþünce idrak edildiðinde kötü gidiþatýn önüne geçilebilir. Devletler vatandaþlarýn ne yaptýðýný ne konuþtuðunu kontrol altýnda tutmaktan vazgeçmedikçe hiç kimse güvende sayýlamaz. Siz toplumu kontrol altýnda tutmaya kalkýþýrsanýz emin olun sizi de kontrol eden birisi muhakkak ortaya çýkacaktýr. Irak’ta hava harekatýndan sonra kara harekatý yaþanmamasýnýn sebebi de buna baðlý. Saddam hizmetindeki herkesi dinlemek istediði için Irak’taki sabit ve mobil telefon hatlarý dinlemeye açýktý. Dolayýsýyla Amerikan istihbaratý Irak’taki tüm üst düzey yetkili ve ordu komutanlarýný yatak odalarýnda ne yaptýðýna varýncaya kadar dinledi. Yüzlerce general hakkýnda yolsuzluk ve yüz kýzartýcý davranýþlarýný içeren dosyalar hazýrlandý. Kara harekatý baþladýðýnda doðrudan cephe hattýnda ABD istihbaratý Irak komutanlarýna bu dosyalardan telsizle alýntýlar okuyunca, komutanlar karþý koymadan teslim oldu. Yoksa dosyalar Saddam’ýn eline geçecekti. Komutanlar da Saddam tarafýndan idam edilmek yerine ABD’ye teslim olmayý tercih etti.

 

Hürriyet, 27.11.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...