Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Resmi tarihin S.Nursi operasyonu

 

http://www.risalehaber.com/images/news/64014.jpg

 

Hürriyet yazarý Hadi Uluengin, resmi tarihi eleþtirdiði yazýsýnda 'Tarihi, bize izin verildiði ölçüde bilebiliyoruz' dedi.

 

Hadi Uluengin'in ' Farklý açýlardan resmi tarih' baþlýklý yazýsýndan ilgili bölüm:

 

Dün dediðim gibi, tabii ki 1923 sonrasý da dâhil her “resmi tarih”i muzafferler yazar. Yazarlar ve en azýndan belirli bir müddet empoze ederler. Metazori dayatýrlar. Yani, galipler þimdiyi meþru kýlabilmek için geçmiþi tahakküm altýna alýrlar. Daha açýkçasý, gerekirse maziyi toptan çarpýtýrlar. Gerçeðin gözünün yaþýna bakmazlar.

 

Nesnelliði, tarafsýzlýðý, mesafeliliði hiçe sayarak, o maziyi nalýncý keseriyle yontarlar. Sonra da, yalnýz bu budanmýþ varyantý öðretirler. Huniyle boca ederler. Þartlandýrýrlar. Ve yine gerekirse, söz konusu resmiyet dýþýna taþacak bütün sorgulamalarý yasaklarlar.

 

* * *

 

Nitekim 1915 Ermeni Tehciri; baþta Dersim, çeþitli Kürt isyanlarý; Said-i Nursi ve benzeri “irticai” (!) olaylar; gayr-ý Müslimlere karþý uygulanmýþ baský politikalarý falan, tüm bunlar çok ciddi bir “budama operasyonu” gerçekleþtikten sonra bizlere ulaþmýþtýr.

 

Dolayýsýyla, geniþ kitleler olarak tarihi, onu bilmemize izin verildiði ölçüde, formatta ve bilinçte bilebiliyoruz. Ötesini ya gerçekten bilmiyoruz, ya da öðrenmeyi reddediyoruz. Çünkü yaralarý üstünkörü pansýmanlanmýþ bir maziye inandýrýldýk. O pansýman biraz açýlýp cerahat ortaya çýktýðýnda dehþet paniklediðimiz için de þifalý bisturiden korkuyoruz.

 

Risale Haber, 26.11.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...