Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hürriyet: Said Nursi'yi unutmayalým

 

http://www.risalehaber.com/images/news/63880.jpg

 

Hürriyet Gazetesi'nin Pazar ekinde bugün ilginç bir yazý yer aldý. "Ýslami Kesimde Modalar Demodeler" baþlýklý sayfadaki yazýda, Dersim olayýnýn konuþulduðu þu günlerde, Said Nursi'nin unutulmamasý gerektiði vurgulandý.

 

Ýþte o yazý:

 

Said-i Nursi ve Ýskilipli Hoca'yý da unutmayalým

 

Onur Öymen vesilesiyle Dersim'in baþýndan geçen talihsiz olaylarý konuþup tartýþmak güzel.

"Mezarý bile olmayan Seyit Rýza" cümlesinin çokça söylenmesi hoþuma gidiyor.

 

"Seyit Rýza'nýn mezarý bulunsun" talebini de haklý buluyorum.

Ama sadece Dersim'den, sadece Seyit Rýza'dan söz etmekle yetinmemeliyiz.

 

Mesela...

Said-i Nursi'yi unutmayalým.

 

Bütün bir hayatýný sürgünde geçirmiþ, fikirlerini ifade etmesi suç sayýlmýþ bir düþünürdür Said-i Nursi.

 

Ve öldüðünde 27 Mayýs darbesini yapanlar, onun cenazesini bilinmeyen bir yere gömmüþlerdir.

 

Yani "Said-i Nursi'nin mezarý bulunsun" talebi de son derece anlamlý ve yerinde bir taleptir.

 

Belki bir talep de Ýskilipli Atýf Hoca için dile getirilmeli.

Cumhuriyet döneminin baþýnda þapka devrimine muhalefet eden "Frenk Mukallitliði ve Þapka" adlý bir risale yazmýþtýr Atýf Hoca...

 

Ve bu küçük kitap yüzünden Ýstiklal Mahkemesi'nde yargýlanýp idam edilmiþtir.

Mesut Uçakan yýllar önce "Kelebekler Sonsuza Uçar" adlý bir film çekip, Ýskilipli Atýf Hoca davasýný gündeme getirmeye çalýþmýþtý.

 

Haluk Kurdoðlu'nun Ýskilipli'yi canlandýrdýðý film, epey tartýþma konusu olmuþtu.

Son günlerdeki geliþmelerden cesaret alarak diyorum ki, Ýskilipli Atýf Hoca Davasý da tozlu raflardan indirilse keþke...

 

 

Risale Haber, 22.11.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...