Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Helal Gýda Fuarý ilk kez Avrupa'da

 

http://www.risalehaber.com/images/news/59526.jpg

 

Milyonlarca müslümanýn yaþadýðý Avrupa'da ilk defa helal gýda forumu toplanýyor

Dünya Helal Gýda Fuarý'nýn Avrupa'daki toplantýsý bugün Hollanda'nýn Lahey kentinde baþlýyor. Ýlk defa Malezya dýþýnda yapýlacak olan fuarla, Avrupa'daki helal gýda pazarýnýn geniþletilmesi hedefleniyor.

 

Avrupa, Güney Asya, Afrika, ve Ortadoðu'dan toplam 33 ülkede helal gýda üreten þirketlerin katýlacaðý fuarda, Avrupa'daki iþ imkanlarý ile muhtemel sorunlar da düzenlenen toplantýlarda ele alýnacak.

 

Fuara konuþmacý olarak katýlan isimler arasýnda Bosna Hersek Müftüsü Mustafa Çeriç de bulunuyor.

 

Dünya Helal Forumu kurucusu Cumatun Azmi, Hollanda'nýn Roterdam limanýnda bir kaç yýldýr faaliyette olan depolama imkanlarýyla, Avrupa'daki helal gýda pazarýnýn büyümesinde etkili olacaðýný söyledi.

 

Azmi, forumda helal gýda sanayisinde yeni fýrsatlar ve geleceðe yönelik yeni bakýþ açýlarýnýn ele alýnacaðýný, daha önemlisi ise, helal gýdanýn müslümanlar için öneminin anlaþýlmasýna yardýmcý olacaðýný ifade etti.

 

Asya ve Afrika'nýn ardýndan üçüncü büyük müslüman topluluðuna ev sahipliði yapan Avrupa'da, helal gýda sektörünün gelecek on yýl içinde yüzde 25 oranýnda büyümesi bekleniyor.

 

Helal gýdanýn artýk sadece belli dükkanlarda deðil büyük market reyonlarýnda da yerini almaya baþladýðýna dikkat çekilirken, kozmetik ürünleri üzerinde de 'helal' damgasý yerini almaya baþladý.

 

Dünya Bülteni, 18.11.2009

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...