Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bayramda ölmüþlerimiz adýna kurban kesmemiz caiz olur mu? Olursa etinden kesenler yiyemez, diyorlar doðru mu?

-Bayramda ölmüþleri adýna kurban kesmek caizdir. Ancak kestiði kurbaný (ölenin vasiyeti var da onun için kesiyorsa) etinden týpký adak gibi kesen ve ailesi yiyemez. Tamamen yoksula hibe edilmesi gerekir. Þayet vasiyeti yok da bir vefa ve sevap niyetiyle kendiliðinden kesip sevabýný ölmüþlerine baðýþlamak istiyorsa, bunda adak gibi bir yasak söz konusu olmaz. Kendi özel kurbaný gibi tasarrufta bulunup yer ve herkese yedirebilir.

 

Efendimiz (sas) Hazretleri hem ölmüþleri, hem de ümmeti adýna kurbanlar kesip sevabýný onlara baðýþlamýþ, etinden de yemiþlerdir.

 

-Kurbanda, keçi koyun cinsi tek kiþi adýna kesilirken, sýðýr ve deve cinsi yedi kiþiye kadar ortaklýk kabul eder. Ancak, ortak olanlarýn hepsi de ibadet ve sevap niyetiyle ortak olmalýdýr. Ucuz ve taze et almak niyetiyle ortak olmak isteyen kimsenin ortaklýðý caiz olmaz. Bu sebeple adak, akika, ölmüþlere kurban, ortaklýðý caiz olan kurban sayýlýr. Bunlarda ibadet ve sevap niyeti vardýr çünkü.

 

-Þokla kurban kesmek caiz midir? Caiz ise þokta neye dikkat etmek gerekir?

 

-Kurban keserken dikkat edilecek husus, hayvana iþkence yapmadan, en az acýyla kesmektir. Efendimiz (sas)'in bu hususta ikazlarý vardýr. Hazreti Ömer (ra), keseceði kurbaný sürükleyerek götüren birini görünce unutulmayan ikazýný þöyle yapmýþtýr:

 

-Kurbaný eziyet etmeden götür, iþkence yapmadan yatýr, kesim iþini de acý vermeden bitir!.

 

Bu açýdan bakýnca, þokla kesim acýyý en aza indiren kesim olarak görülebilir. Þokta dikkat edilecek en önemli husus þudur:

 

-Ölüm þokla mý, yoksa þokun hemen arkasýndan yapýlan kesimle mi gerçekleþmektedir?

 

Eðer þokla sakinleþtirilen hayvan, geç kalýnmadan hemen kesilmiþ, ölüm bu kesimle gerçekleþmiþse bundan þüphe etmeye gerek yoktur.

 

-Ýhtiyacýn fazla olduðu düþünülen yoksul yerlere para gönderip kurbanlarýný kendi adlarýna oralarda kestirmeyi uygun buluyor musunuz?

 

- Elbette.. Yeter ki kurban, bayramýn üç günü içinde kesilerek yoksulun eline geçsin. Bütün mesele, kurbanlarýn ihtiyaç sahibi yerlere gitmesi ,yoksulun ihtiyaçlarýný gününde karþýlamasý, neslin yetiþmesine de yardým etmesidir..

 

Kurbanýn en sevaplýsýný anlatan þu tarif hep hatýrlanmalýdýr:

 

-Sevabý en çok olan kurban, ihtiyacý en çok olana verilen kurbandýr.

 

-Adak kurbaný bayramda da kesilebilir mi?

 

-Adak kurbaný bayramýn içinde de dýþýnda da kesilebilir. Adakta zaman ve mekân þartý baðlayýcý deðildir. Baþka günde, baþka mekânda da kesilebilir..

 

-Aile içinde kesilen kurbanýn sevabýndan ailenin diðer fertleri de hisse alýyorlar mý?

 

-Üç mezhepte kurban, zenginlik þartý aranmaksýzýn ailenin tümü adýna kesilir. Hanefi mezhebinde ise kurbaný ailenin zengin þahýslarý keser, borçlu zengin olandýr çünkü. Ancak ailenin diðer fertlerinin kurban kesimini teþvik edip taraftar olanlarý da bu sevaptan hisselerini alýrlar. Efendimiz'in þu ikazý hatýrdan hiç çýkmamalýdýr: Hayra destek verip sebep olan onun sevabýna ortak olur, hissesini alýr. Þerre sebep olup destek veren de günahýna ortak olup hissesini alýr.

 

-Sahip olduðu ziynetine kurban kesmeye gücü yetmeyen haným da, ailenin kestiði kurban sevabýndan hissesini almýþ olur.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...