Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aþaðýda okuduklarýnýza aðlayacaksýnýz!

 

AÞAÐIDAKÝ detaylarý okuyunca inanamayacaksýnýz. Sokaklarý "çatlak", hastaneleri "zor durumda", insanlarý "dünya standartlarýnýn" altýnda yaþayan güzel ülkem, bakýn "sýcakçýlara" ve "yerleþiklere" ne kadar para aktarmýþ. Çok önemli bir soru var: Bu paranýn ne kadarý, kimlere gitmiþ?

Ýþte 1980 yani "Türkiye'nin, küresel sisteme Kenan Evren ve arkadaþlarý" tarafýndan teslim edilmesinden bugüne kadar ortaya çýkan korkunç tablo:

- Türkiye 1980-2009 ilk altý ay arasýnda 2 trilyon dolardan fazla bir kaynak elde etti. Bu kaynaðýn 1.4 trilyon dolardan fazlasý iç ve dýþ borçlanma ile elde edildi.

- 1980-2009 ikinci altý ay arasýnda vergiden elde edilen kaynaklar, borçlanma ile elde edilen kaynaklarýn yarýsýndan az olarak gerçekleþti. Vergilerimiz her zaman borçlanmamýzýn yarýsýndan az kaldý. Faiz olarak "paramýzý cebe indirenler" vergi de vermediler.

- Paranýn sistem dýþýnda toplanmasý ve vergi toplayamamamýzýn sonucu aðýr oldu ve yapýlan borçlanmaya karþý son 29 yýl içinde 660 milyar dolardan fazla sadece faiz ödedik.

- Ödediðimiz iç borç faizi, dýþ borç için ödediðimiz toplam faizin 4.4 katý olarak gerçekleþti...

- Her dalgalanma içerideki borcu katlarken, dalgalanmalarda elinde iç borç senedi bulunduran binde 1'in altýnda gerçek ve tüzel kiþi, inanýlmaz gelirler elde etti. 5000 gerçek ve tüzel kiþi "trilyon dolara" yakýn paramýzý cebe koydu.

- 660 milyar dolar faiz ödediðimiz dönemde sadece 150 milyar dolar civarýnda yatýrým yaparken, 330 milyar dolara yakýn personel giderimiz oldu. Bu noktada ortaya çýkan çarpýcý veri, personel giderimiz ile yatýrým yaptýðýmýz tutarýn toplamý ,ödediðimiz faiz kadar olamadý. Bu veriye lütfen dikkat!

- Yatýrým harcamalarýmýz son 29 yýlda 2.79 gibi bir rasyoyla artarken, iç borç faiz ödemelerimiz 81 kat arttý.

- Ayný dönemde dýþ borç faiz ödemelerimiz 22 kat arttý.

- Ýç ve dýþ borçlara ödediðimiz faizdeki artýþ oraný, ilk baþladýðý noktaya göre ortalama 55 kattan fazla bir artýþ gösterdi.

- TMSF'nin açýklamasýna göre batýrýlan, hortumlanan bankalarýn basit maliyeti 1980-2009 arasýnda fonlamalarla birlikte 60-66 milyar dolar olurken, faize ödediðimiz para 660 milyar dolarý da geçerek banka faturasýnýn 10 katýna çýktý.

- Son beþ yýl içinde rekor 2004 yýlýna ait. 150 katrilyonluk 2004 yýlý konsolide bütçesinin 69 katrilyonu faiz ödemesine ayrýldý. Bugün gördüðümüz kurla hesapladýðýmýzda basit faizini dahi koymadan ödediðimiz miktar tam olarak 52 milyar dolar. 52 milyarý 52 haftaya bölersek bulduðumuz sonuç; haftada 1 milyar dolar, günde 166 milyon dolar oldu. Korkunç! Korkunç, üstünde düþünmeyenlere inanamýyorum.

- 1999-2007 baþý arasýnda ödediðimiz faiz, haftalýk 700 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasýnda deðiþti ve 2004 yýlýnda 1 milyar dolarý dahi geçerek tepe noktasýna ulaþtý.

- Alýnan dýþ borçlarýn yüzde 50'sinden fazlasý 2001-2003 arasýnda alýndý.

- Son 29 yýlda yatýrým harcamalarýnýn toplamý, toplam borçlanmanýn yüzde 10'unun bile altýnda kalýrken, topladýðýmýz verginin yüzde 15'inin altýnda kaldý.

- 1999-2009 ikinci altý ay arasýnda Türkiye 45 milyar dolara yakýn bir yatýrým yaparken, 100 milyar dolardan fazla personel harcamasý yaptý.

- Buna karþýlýk ayný dönemde sadece iç borcun faizine 200 milyar dolar, dýþ borcumuzun faizine de 60 milyar dolarlýk bir kaynak ayýrmak zorunda kaldýk.

- Son iki yýlda "faizi" 10'un altýna zorlamaya ve "bozulan konjonktüre" raðmen son dönemde 10'un altýna düþürmeyi baþardýk. Dolarýn dalga boyunu da düþürmemizle "sýcakçýlarýn" ve "yerleþiklerin" rant mekanizmalarý hasar gördü.

- Yerleþikler yukarýda örneklediðim "paradan" asla vazgeçmediler. Ýrtica, kriz, iç huzursuzluk, dýþ riskler diyerek sürekli "sistemi istedikleri" gibi zorlamayý denediler.

Sevgili dostlar, PKK belasýnýn arkasýnda da, birden patlayan irtica balonlarýna üflenen havanýn özünde de yukarýdaki "gerçekler" var. Ve en önemlisi, bu arkadaþlarýn tek bir düþmanlarý var: Güçlü hükümetler. En sevdikleri de çok açýk; manipüle edilebilen güçsüz koalisyonlar.

Sonuç: Türkiye'ye bakýþýnýzý siyasetten arýndýrýn ve yukarýdaki gerçekler ýþýðýnda bir daha bakýn. Kavgalarýn özünü daha iyi anlayacaksýnýz.

Not: Ekonomi gazetemizde "sistemin nasýl çalýþtýðýný" grafiklerle özetledim... Mutlaka okuyun...

 

Yigit Bulut, Gazete Habertürk, 16.11.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...