Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Haydi Erdoðan açýkla!

 

Haydi Baþbakan açýkla! - Said-i Nursi’nin mezarý nerede? - Ýskilibli Atýf’ýn mezarý nerede?

 

-Seyyid Rýza’nýn mezarý nerede?

- Yýllarca Menderes ve arkadaþlarýnýn mezarýna yasak kondu..

- Vahdeddin’in cenazesinin defnedilmesine bile izin verilmedi zamanýnda..

- Nazým’ýn mezarý da onun için Rusya’da kaldý..

- Padiþah türbelerinin ziyareti yakýn zamana kadar yasaktý..

Bursa Kalesi’ne utanmadan “Ýrtica ile mücadele, istila ile mücadeleden daha zor ve önemlidir” diye yazýp diktiler.. Muðlalýnýn adý tabelalardan indirilsin, Tandoðan’ýn, Mahmut Esat Bozkurt’un da adý indirilsin tabelalardan..

Biz Kudüs’ün ana giriþ kapýsýna “Lailahe illallah, Ýbrahim Halilullah” yazdýk, onlar ise Akevler’in kapýsýna Çevik Bir tabelasý dikiyorlar, Alevi Mahellesine “Yavuz Selim” adý veriyorlar..

Onur’un Dersim’i hatýrlatan açýlým karþýtý sözleri toplumda “þok” etkisi yaptý..

Aslýnda Onur, gerçeði söyledi sadece. Partisinin durduðu yere iþaret etti.

Onur’un söylediklerinden daha vahimi ise Dersimli Kýlýçdaroðlu’nun alkýþlarý idi elbette. Alevi kökenli CHP’lilerin sesizliði idi bu rezalet karþýsýnda..

Öymen adeta dalga geçer gibi, özür dilemek yerine, güya aklýnca diplomatik bir dil kullanarak, “Üzülmelerine üzüldüm” dedi.. “Üzmek kastým yoktu” dedi..

Bir yandan AK Parti’nin “Alevi Açýlýmý”, öte yandan CHP’nin Dersim hatýrlatmasý..

CHP böyle böyle kendini tüketiyor.. MHP de öyle.. Çözümsüzlüðü çözüm gibi dayatarak aslýnda bu yaklaþýmlarý ile silah tüccarlarýnýn ve uyuþturucu kaçakçýlarýnýn ekmeðine yað sürüyorlar..

Bu seneye veda ederken; Cumhuriyet, 10 Kasým ve açýlým tartýþmalarý bir biliç açýlýmýna sebeb oldu.. Bazý gerçekler bu vesile ile ortaya çýkmýþ oldu..

Her sene 10 Kasým’da o kadar çok hakaret ve küfür içeren mail gönderilirdi ki; bu sene bu sayý yüzde 10 bile deðildi. Kemalistler mi akýllandý, yoksa askerin iþlettiði siteler kapatýldýðý için mi bu mesaj patlamasý olmadý bu sene bilmiyorum. Ama belki de millet bazý gerçeklerin farkýna varmýþ olabilir..

Ergenekoncular, Çiçek’i 2. kez yargýnýn elinden kurtarmanýn sevincini yaþarken, aslýnda Yargýyý batýrdýklarýnýn farkýnda deðiller.. Küçük mevzi kazanýmlarla gönüllerini teselli ediyorlar..

Aslýnda Çiçek ve Çiçek’i serbest býrakanlar, adýna karar verdikleri milletin vicdanýnda kendilerini mahkûm ettiklerinin farkýnda deðiller.

Çiçek için de bu sonuç bir zafer deðil..

Çiçek, keþke içeride kalsaydý, daha güvende olurdu..

Çiçek, darbeye teþebbüsten, silahlý bir çete üyeliðinden yargýlanacak muhtemelen. Öyle olunca kaçmak, kaçýrýlmak, susturulmak her zaman ihtimal dahilinde..

Adres belli, kaçma ihtimali yok, deliller toplandý. O zaman tutuksuz yargýlansýn.. Ýyi de, deliller gerçekten toplandý mý?. Ele geçen ýslak imzalý belgelerle ilgili yüze yakýn belgeden söz ediliyor..

Çiçek’in evi güya aranýrken, arama için gelenler belgeleri imha etmiþler, sohbet etmiþler.. Baþka yerlerde kopyalarý bulunan karartýlabilecek belgeler de söz konusu. Bunu da biliyoruz..

Tahliye kararýný HSYK’nýn yeni atadýðý, YARSAV’lý hakimler vermiþ..

HSYK’lý ve YARSAV’lý üyeler, kendi durumlarýný yeniden gözden geçirmeliler.. Yarýn iþleri ters gittiðinde kimse yardým eli uzatmayabilir.. Ayný þekilde Çiçek de durumunu yeniden gözden geçirmeli.. Bir vicdan muhasebesi yapmalý. Eþi, kardeþleri, ailesi, çocuklarý bu konuda ona yardýmcý olmalý.. Kendini daha fazla kullandýrtmamalý.. Bu ülkeye daha fazla zarar vermemeli..

Eðer ahiret gününe inanýyorsa, bu iþin bir de öbür dünyasý olacaðýný hesaba katmalý.. Son yolculuðunda “Nasýl bilirdiniz?” dendiðinde, insanlarýn baþý önlerine eðilmemeli..

Emekli Albay Atilla Uður’a ait olduðu iddia edilen bir konuþma metnine göz atalým, bakýn ne diyor: “TSK BÝZÝ VEREREK HATA YAPTI. BÝZÝM ÜZERÝMÝZDEN TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ’NÝN BÜTÜN OMURGASINI KIRDILAR. YANÝ ‘SARI ÖKÜZ’Ü VERDÝLER. ÖBÜR ÖKÜZ GÝTTÝ. EN SONUNDA DÝÐER ÖKÜZLER TOPLANACAK, DÝYECEKLER KÝ; ‘NEREDE HATA YAPTIK’. ÝLK GÜN ‘SARI ÖKÜZ’Ü VERDÝÐÝNÝZDE YAPTINIZ O HATAYI. SÝLAHLI KUVVETLER’ÝN ÝÇÝNDE BÝR SÜRÜ YANLIÞ VAR. HEPÝMÝZ ÞAHÝDÝZ. BUNLARI AYIKLA YA DA VATANDAÞLA DAHA ÝÇ ÝÇE OLABÝLECEK BÝR SÝLAHLI KUVVETLER YAPISI OLUÞTUR. BUNU YAPMIYORSUNUZ. BENÝMLE ÝLGÝLÝ 100 SAYFA VAR. BELKÝ DAHA FAZLA VAR. TEKNÝK ÝSTÝHBARAT DAÝRE’DE ÝKEN BEN DE ADAM DÝNLEDÝM. HEPSÝ ELÝMDE. HA BEN DE 2003’TE TEKNÝK ÝSTÝHBARAT DAÝRE’DE ADAM DÝNLEMÝÞÝM. ‘EVET DÝNLEDÝM’. ARTI YAPILAN OPERASYONLAR VAR.. BÝR MERKEZÝN ÝÇÝNDE TURKCELL’E AVEA’YA TELSÝM’E GÖNDERÝRSÝNÝZ. BUNLAR ÞÖYLE BÝR BAKARLAR. BÝR HAT VERÝRLER, DÝNLERSÝNÝZ. ADLÝ MÜÞAVÝRLÝK ÇALIÞIYOR: BÝR SÜRÜ GAZETECÝ TUTUKLANACAK. AMA HER ÞEYÝN BÝR ZAMANI VAR. TSK’NIN ALEYHÝNE ÇALIÞANLARIN HEPSÝ YASALARA GÖRE SUÇ ÝÞLÝYORLAR. SABAH GAZETESÝ, ZAMAN GAZETESÝ, BU SUÇLARLA ÝLGÝLÝ HAZIRLIK YAPIYOR ADLÝ MÜÞAVÝRLÝK. BUNLARI GÜM DÝYE KOYACAKLAR. BÝR SÜRÜ ADAM TUTUKLANACAK ÖBÜR TARAFTAN. ONDAN SONRA GÖRECEÐÝZ BÝZ. BU ÝÞ BÖYLE. SÝLÝVRÝ’DE TUNCAY ÖZKAN’LA BÝRLÝKTE KALIYORUM. ORADA TABÝÎ ORADAKÝ YATTIÐIMIZ SÜREYÝ DEÐERLENDÝRMEK ÝÇÝN UYKUYA ÇOK AZ ZAMAN AYIRIP SÜREKLÝ ÝSTÝÞARE YAPIYORUZ. KONUÞUYORUZ. TUNCAY DA ÇOK DOLU BÝR ÇOCUK. TUNCAY ÖZKAN ÝLE AYNI KOÐUÞTA KALMAK AVANTAJLI. BU MEDYA REYTÝNG HADÝSELERÝNÝ EN ÝYÝ BÝLEN ÝNSANLARDAN BÝRÝ TÜRKÝYE’DE.. DIÞARIDAN AVUKATIYLA GETÝRTTÝ. BU STV ÝÞTE ATV BÝLMEM NE, BU MARJÝNAL VEYA YANDAÞ MEDYA DEDÝÐÝMÝZ KANALLARIN ÝZLENME ORANI % 22. DÝÐER GERÝ KALANI KANAL D, STAR, ÝÞTE NTV VS. BUNLARI ÝZLÝYOR. ONUN ÝÇÝN BUNLARI ÇOK FAZLA KAALE ALMAMAK LAZIM. BU BÝR SAVAÞ. YANÝ BU ÝÞ BÖYLEDÝR. BUNUN BAÞKA SEKLÝ YOK. ÝZAH TARZI YOK.”

Harika deðil mi? Kýlavuzlarý, en zekileri Tuncay Özkan. Yalan-yanlýþ reyting raporlarý ile teselli buluyorlar. Yerel, bölgesel kanallarý, internetten haberleri bile yok.. Gazete tirajlarýndan da... Demek ki moralleri çok bozuk.. Ama umutsuz da deðiller. GKB de, hukuk müþavirliðinden yapýlan bir çalýþmadan umutlular..

“Kendi kanallarý”nda izleyicilerinin en çok hangi programlarý izlediklerinin farkýnda bile deðiller.. Ya da o kanallarda bile artýk önemli, etkili isimlerin kendilerine arka çýkmadýðýnýn da..

Bakalým bu açýlýmýn sonunda, çalýnan mezarlar açýklanacak mý? Gizli arþivler açýklanabilecek mi? Darbecilerin ve halka zulmedenlerin isimleri tabelalardan indirilecek mi? Halkla inatlaþmaktan vazgeçilecek mi?

TSK’nýn içindeki darbeci örgütler daðýtýlsýn, Media, Mafia, Sermaye, Siyaset, Bürokrasi ve STK’lara gizlenen darbeciler ayýklansýn.. Bu kanlý oyun bitsin artýk. Birileri istemese de!

 

Selam ve dua ile...

 

 

 

Abdurrahman DÝLÝPAK - VAKÝT, 16.11.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...