Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kitaplar yüzünden evini terk eden yazarlar

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/69944.jpg

 

Yazarlarýn sadýk dostu kitaplar, yýllar ilerledikçe baþlarýna dert oluyor. Ýflah olmaz kitap dostlarý, eþlerinin 'ya ben ya kitaplar' tehdidiyle dramatik bir seçime zorlanýyor.

 

Saliha Cüvelek'in haberi

 

Yazarlarýn sadýk dostu kitaplar, yýllar ilerledikçe baþlarýna dert oluyor. Ýflah olmaz kitap dostlarý, eþlerinin 'ya ben ya kitaplar' tehdidiyle dramatik bir seçime zorlanýyor. Tabii sonuç belli!.. Kitaplar yavaþ yavaþ elden çýkarýlýyor ya da kütüphanelere baðýþlanýyor. Biraz daha cesur davranýp evini kitaplarýna býrakanlar da yok deðil.

 

Doðan Hýzlan, Hayrettin Karaman, Ýlber Ortaylý, Gülçin Çandarlýoðlu bu yolu seçenlerden birkaçý. Kitaplarýna kýyamayan birçok yazarýn evi ise içinde dolaþýlamaz durumda. Orhan Okay, Hilmi Yavuz, Enis Batur, Erol Üyepazarcý gibi yazarlar "Þimdilik eve girebiliyoruz." diyor.

 

Ayaklý kütüphane olarak tanýnan ve nesli tükenmiþ bir yazar olarak bilinen Taha Toros, kayýp. Kaybolmasýna sebep ise kitaplarýnýn onu evden kovmasý! Toros'un evinden ona ancak bir iki metrekare yer kalacak kadar çok kitabý varmýþ. Kapýsýný bile zorla açýyormuþ. Olan olmuþ ve evden çýktýðý bir gün geri girememiþ. Kitap yýðýnlarýnýn önünü kapattýðý kapýsýný açamamýþ. Tabiri yerindeyse kitaplarý onu evden kovmuþ. Toros da mecburen evini kitaplarýna terk etmiþ. Kendisi ise sýrra kadem basmýþ. Toros'un istilacý kitaplarý hâlâ evinde duruyor. Kimse de kapýyý açýp içeri giremiyor. Toros'un nerelerde olduðunu ise bilen yok!

 

5, 10, 20 hatta 30 bin kitapla bir insan, hatta aile ayný evde, hem de apartman dairesinde nasýl yaþar? Çok zor þartlarda! Ýþte bu sebeple birçok kitapsever kitaplarý için ev açýyor ya da iki katlý bir eve taþýnýyor. Depo tutanlar, dükkan kiralayanlar var. Kimileri ise kitaplarýný kütüphanelere baðýþlýyor. ÝSAM kitap severlerin en favori baðýþ mekaný. Ýlber Ortaylý ve Hayrettin Karaman mesela, kütüphanelerini buraya baðýþlamýþ. Çalýþmaya ve kitap okumaya ÝSAM'a gidiyorlar. Çok kitapla bir arada yaþamak evet çok zahmetli, bir o kadar da masraflý bir iþ. Bakýn binlerce kitap sahibi yazar ve akademisyenler kitaplarýyla nasýl baþ ediyor?

 

***

 

ORHAN OKAY: Ýki katlý evinin bir katýný kitaplara ayýran Orhan Okay'ýn 15 bin kitabý buraya da sýðmaz olmuþ. Kitap ve dergi almaya devam eden Okay, kitaplarýný sýðdýrmak için çözüm yollarý arýyor. Raflara farklý yöntemlerle dizmeyi deniyor veya yeni raflar ekliyor. Bazý kitaplarýný ise kurumlara baðýþlýyor. Kitaplarýný ileride çok güvendiði için ÝSAM'a baðýþlamayý düþünüyor.

 

EROL ÜYEPAZARCI: Üyepazarcý, evinin üst katýndaki 3 odayý ve banyoyu kütüphane haline getirmiþ. Alt kattaki salonun bir duvarý boydan boya kitaplarla kaplýymýþ. 30 bine yakýn kitabý bulunan Üyepazarcý, kitaplarý için özel bir bilgisayar programý kullanýyor. Temizliðiyle kendisi ilgileniyor. Kitaplarýný deðeri anlaþýlamayacaðý için baðýþlamayý düþünmeyen Üyepazarcý, çocuklarýna vasiyet etmiþ, öldükten sonra sevdiði iki sahaf tarafýndan satýlmasýný istiyor.

 

ENÝS BATUR: Kitaplarýný saymadýðýný söyleyen Enis Batur, 20 bin civarýnda olduklarýný tahmin ediyor. Bu kadar çok kitapla ayný evde çaresizlik içerisinde yaþýyormuþ. O kadar ki evinde kitaplarýndan ona küçücük bir yer kalmýþ. Oracýkta yaþýyormuþ. Ara ara kitaplarýný ayýklayýp sahaf arkadaþlarýna ve eþine dostuna hediye ediyormuþ. Batur, öldükten sonra kitaplarýnýn daðýtýlmasýný istiyor.

 

PROF. DR. GÜLÇÝN ÇANDARLIOÐLU: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarih bölümü hocasý Çandarlýoðlu, kitaplar bizi evden kovuyor, diyor. Bu yüzden ikinci bir daire almýþ. Bir ev dolusu kitabýnýn sayýsýný bilmiyor. Kütüphanesinden öðrencileri ve asistanlarý da faydalanabiliyor. Hatta yurtdýþýndan ve Anadolu'dan kütüphanesi için geliyorlarmýþ. Kitaplarýný, Anadolu'da hiç kitabý olmayan yerlere veya ÝSAM'a baðýþlamayý düþünüyor.

 

Prof. Dr. MUSTAFA ÖZBALCI: 19 Mayýs Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatý profesörü Mustafa Özbalcý, üç katlý villasýnýn bir katýný kütüphaneye dönüþtürmüþ ve araþtýrma yapmak isteyenler için ücretsiz misafirhane kurmuþ. Kütüphanesinde akademisyenlerin birçok ilden gönderdiði kitaplar da bulunuyor. Kitaplarýnýn sayýsýný henüz bilmediðini söyleyen Özbalcý, yayýnevlerine yazý yazýp daha çok kitap isteyecek.

 

DOÐAN HIZLAN: 30 bine yakýn kitabý bulunan Hýzlan, Fatih'teki evini kütüphane olarak kullanýyor. Burada plak ve cd arþivi de var. Yaþadýðý evde de, ofisinde de kitaplarý varmýþ. Kitaplarýnýn bir kýsmý da TÜYAP'ta adýna kurulan kütüphanede. Fatih'teki kütüphanesinden aradýðý kitabý bulmakta zorlanýyormuþ. Hatta aradýðý kitabý bulamadýðý için yeniden alýyormuþ. Herkese güvenemediðini söyleyen Hýzlan, kitaplarýný dostlarýna emanet etmiþ.

 

PROF. DR. ABDULVAHAP KARA: Tarihçi Kara'nýn 5 bini aþkýn kitabý var. Kara, kitaplara servet harcadýðýný söylüyor. Ama daha fazlasýný onlarý muhafaza etmek için harcýyor. Çalýþma odasýndan yatak odasýna kadar her yer kitapla dolmuþ. Eþinin de yoðun isteði üzerine kitaplarý için ayrý bir mekân ayarlamak zorunda kalmýþ. Babadan kalma dükkânýnýn kiracýsý çýkýnca burayý kütüphane yapmýþ. Þimdi 130 metrekarelik bir kütüphaneye sahip.

 

HAYRETTÝN KARAMAN: Oldukça seçkin bir kitaplýðý olan Hayrettin Karaman'a göre; hocalarýn ikinci hanýmlarý kitaplarýymýþ. Birinci hanýmlar hem onlarý kýskanýr hem de eve sokmak istemezlermiþ. Kýþlýk ve yazlýk olmak üzere iki evinin ikiþer odasý kitaplarla doluymuþ. O da kitaplarýnýn bir kýsmýný ÝSAM'a baðýþlamýþ. Ýleride de ilahiyat dalýnda ilim yapan torunlarýna ve ÝSAM'a baðýþlamayý düþünüyormuþ.

 

ÝLBER ORTAYLI: Ankara'da ve Üsküdar'da altlý üstlü olmak üzere kitaplarýný üç ayrý mekanda muhafaza ediyormuþ. Ancak bu üç ev de yetmiyormuþ. Kitaplarý için depo kiralayýp hepsini orada toplamayý düþünüyormuþ. "Ömrüm oldukça da kitap almaya devam edeceðim." diyor. ÝSAM'a 5 binin üzerinde kitap baðýþlamýþ. Kitaplarýný ileride ÝSAM'a ve Galatasaray Üniversitesi'ne baðýþlamayý düþünüyormuþ.

 

Ya ben ya kitaplarýn!

 

HÝLMÝ YAVUZ: Hilmi Yavuz ile ilgili ortalýkta bir efsanedir dolaþýyor. Her ne kadar Hilmi Yavuz, "Adý üzerinde bu efsane, aslý astarý yok." dese de söylentilerin önünü almak mümkün deðil. Yavuz'un 'yok' dediði efsane ise þu: "Hilmi Yavuz'un evinde artýk kýmýldayacak yer kalmamýþ. Eski eþi de þaire 'Ya kitaplarý bu evden taþý ya da ben gidiyorum.' demiþ. Usta þairin canýna minnet, ben kitaplarýmdan ayrýlamam, gidenin yolu açýk olsun!" Bu olayý yalanlayan Yavuz'a "Ýþin aslý ne?" diye sorduk. O da anlattý: "Her gün eve bir çanta dolusu kitapla geliyordum. Eski eþim de haklý olarak bunlardan rahatsýzdý. Bana bir süre sonra eve kitap getirmeyi yasakladý. Ben de getirdiðim kitaplarý bakkala býrakýyordum. O da akþam herkes yattýktan sonra kapýya getiriyordu. Ben de eve alýyordum." Þu anda evde durum nasýl diye sorduðumuz Yavuz, pek renk vermese de evini görenler "Dolaþýlacak gibi deðil." diyor.

 

Ömer Faruk Þerifoðlu: Kitaplarýný dört ayrý mekanda muhafaza ediyormuþ. Yaþadýðý eve kitaplarý sýðmayýnca evini kitaplara terk edip kendisi ayrý bir eve çýkmýþ. "Ýnsan zaman içinde birçok konudan uzaklaþýyor" diyor. Bunun için zaman zaman kitaplarýný eleyip ilgili kurumlara küçük çaplý baðýþlar yaparmýþ. Kitaplarýný þimdiye kadar hiç toplu baðýþlamamýþ.

 

ÝSAM: ÝSAM'a (Ýslam Araþtýrmalarý Merkezi) bu zamana kadar aralarýnda Ýlber Ortaylý, Hayrettin Karaman ve Ýlhan Bardakçý gibi isimlerin de bulunduðu 23 yazar ve akademisyen kitaplarýný baðýþladý. Birçok yazar ise öldükten sonra kütüphanesinin ÝSAM'a verilmesi için vasiyet ediyor. ÝSAM, baðýþçýlarýnýn isteðine göre kitaplarý konumlandýrýyor. Kimi kendi adýna oda stiliyle sahip olduðu kitaplarýn bir arada olmasýný yani müstakil bir koleksiyon olarak yer almasýný istiyor. Yaþayan baðýþçýlar çalýþmalarýný yapmak ve kitaplarýný okumak için buraya geliyor. Yavuz Argýt ise kitaplarýyla birlikte ÝSAM'a yerleþmiþ. Eþi, çocuðu ve kimsesi olmayan Argýt, ömrünün son 10 yýlýný ÝSAM'da geçirmiþ. Baðýþçýlarýn kitaplarý üzerine adýnýn ve soyadýnýn ilk harflerinden oluþan rumuzlarý basýlýyor. Kitaplardan istifade eden öðrenci ve araþtýrmacýlar kitabýn kimin baðýþý olduðunu görüyor. Çok sayýda baðýþ gelince aynýsýndan birçok kitap oluyor. ÝSAM baðýþçýlarýn onayýný alarak aynýsý kütüphanede bulunan kitaplarý Anadolu'daki üniversitelere göndermiþ. Bu zamana kadar Anadolu'ya 40 bin baðýþ kitabý gönderilmiþ.

 

ZAMAN, 09.11.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...