Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Vatan’a Said Nursiye hakaret davasý

 

Doðan Grubu gazetelerinden Vatan’ýn internet sitesine “Ýslâm’a ve Müslümanlara hakaret” soruþturmasý açýldý

 

Halil Cömert'in haberi

 

Vatan gazetesi internet sitesinin, geçtiðimiz ay yaptýðý, hakaret içerikli yorumlara yer vermesi, mahkemelik oluyor. AK Parti Ýzmir Milletvekili Ýbrahim Hasgür'ün, Risale-i Nur Külliyatýnýn müellifi ve 20. yüzyýlýn ünlü Ýslâm alimi Bediüzzaman Said-i Nursi'nin mezarýnýn nerede olduðunun açýklanmasýný ve iade-i itibarýný istemesine yönelik önerisini konu alan 'Bu da Nur açýlýmý' baþlýklý haberi yayýnlayan Vatan internet sitesi, okuyuculardan gelen hakaret içerikli ve küfürlü yorumlarý yayýnlayarak büyük tepkilere neden olmuþtu. 21 Ekim 2009 tarihinde yayýnlanan habere iliþkin yazýlan yorumlara, kamuoyundan büyük tepki gelmesine raðmen hâlâ internet sitesinde tutan Vatan gazetesi hakkýnda suç duyurusunda bulunuldu.

 

SUÇ UNSURU TEÞKÝL EDEN AÐIR HAKARETLER

 

Ali Emre Bukaðýlý adlý vatandaþ, Vatan gazetesinin internet sitesindeki bir habere yapýlan yorumlarda, Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'ne ve inançlý mütedeyyin insanlara yönelik aðýr sövgü, hakaret ve tehditlerde bulunup insanlarýn kin ve düþmanlýða tahrik edildiðini belirterek, Þiþli Cumhuriyet Savcýlýðý'na baþvurdu. Bukaðýlý, suç duyurusu dilekçesinde, “Hem sitedeki yayýnlarýn içeriði, hem de bu eylemlerden ötürü oluþan toplumsal tepki çeken suçun subut olduðunu göstermektedir. Ýlgili yorumlarý yapan ve buna gelen yorumlarý internet sitesinde yayýnlayan ve oluþan tepkilere raðmen bu yorumlarý internet sitesinden çýkarmayýp muhafaza eden Vatan gazetesinin internetten Sorumlu Müdürü Ali Nazým Onaran hakkýnda TCK'nýn 216. ve 218. maddelerinde yer alan halký kin ve düþmanlýða tahrik ve dini aþaðýlama suçundan dava açýlmalýdýr” talebinde bulundu.

 

Milyonlarca insanýn örnek alýp sevdiði bir Ýslâm alimi hakkýnda Vatan gazetesinin internet sitesinde yayýnlanan yorumlarýn vahametine dikkat çekilen suç duyurusu dilekçesinde, Bediüzzaman Said-i Nursi hakkýnda yapýlan bazý hakaret ve sövgüler de sýralandý.

 

SAVCILIK ÝNCELEME BAÞLATTI

 

Þiþli Cumhuriyet Savcýlýðý suç duyurusunu kabul etti. Suç duyurusunu inceleyip kabul eden Cumhuriyet Savcýsý Hasan Bölükbaþý, soruþturma baþlattý. Yaptýðý suç duyurusunun peþini býrakmayacaðýný belirten Ali Emre Bukaðýlý, dilekçesinde þu ilginç noktaya vurgu yaptý: “Vatan gazetesinin internet sitesinde yer alan Bediüzzaman Said-i Nursi'ye ve bu fikrî yapýda olanlara yönelik þikâyet konusu yayýnda görülen düþmanca yaklaþým ile aþýrý sol bir terör örgütünün terörü bir yol olarak benimseyen ideolojik yaklaþýmýnýn örtüþmesi dikkat çekicidir. Bu hususlarýn, Vatan gazetesinin internet sitesi sorumlularýnýn suçunu ortaya koyduðu aþikârdýr.” Vatan gazetesinin internet sitesinin Genel Yayýn Yönetmeni Aylin Duruoðlu, “Devrimci Karargah” adlý silahlý terör örgütüne üye olmaktan aylardýr tutuklu bulunduðu halde hâlâ ilgili sitenin künyesinde yönetici olarak görülüyor.

Vakit

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...