Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hey sen, farkýnda deðil misin, asýl bölücü sensin sen!

 

 

Hey sen! Yoksa farkýnda deðil misin? Asýl bölücü sensin. Bölücüðün daniskasýný yapan senden baþkasý deðil.

Kürt açýlýmýna, demokratik açýlýma, barýþ sürecine karþý çýkarak bölücülük yapýyorsun.

Ýnsanlarýn çektikleri acýlarý ortaklaþtýrmalarýna, birbirlerinin acýlarýný anlamalarýna, acýlarýna hep birlikte saygý göstermelerine engel olarak bölücülük yapýyorsun.

Hey sen!

Bu ülkenin en yakýcý sorununun Millet Meclisi çatýsý altýnda ilk kez ele alýnmasýný boðuntuya getirmek isteyen...

Kürt açýlýmýný “Türkiye’nin temeline dinamit koymak” diye niteleyen...

Farkýnda deðil misin yoksa?

Savaþ deðil barýþ isteniyor.

Daðdan inmek istiyorlar.

Silah býrakmak istiyorlar.

Yoksa sen farkýnda deðil misin, neye karþý çýktýðýnýn?..

Kan mý aksýn?

Ölüm haberleri mi gelsin?

Göz yaþý mý aksýn?

Ýstediðin bu mu?

Çeyrek yüzyýldýr kýrk küsur bin insanýmýz öldü.

Yetmedi mi bu kadar acý?

Daha çoðunu mu istiyorsun? Aklý baþýnda olan, yüreði olan, vicdan sahibi bir insan, Allahaþkýna, savaþ ister mi, kan aksýn ister mi?

Hey sen!

Yoksa farkýnda deðil misin?

Barýþa karþý bu tavrýnla, asýl sen bu ülkenin temeline dinamit koyuyorsun.

Düþün biraz.

Kürt yoktur dedin. Kürt dilini yasakladýn. Kürt kimliðini inkar ettin. Kürtleri demokrasinin gereði olan insan haklarýndan yoksun býraktýn.

Kýsacasý:

Kürtleri Türkleþtirmek istedin.

Olmadý.

28 isyan çýktý, þimdiki 29.

Peki sonuç?..

Yapamadýn, baþaramadýn.

Sadece kan ve gözyaþý aktý.

Kürtler Türkleþmedi!

Yoksa farkýnda deðil misin?

Hayatýnda Diyarbakýr’ýn, Van’ýn, Aðrý’nýn, Hakkâri’nin, Þemdinli’nin, Cizre’nin, Þýrnak’ýn, Viranþehir’in ya da Kýzýltepe’nin kahvelerinde hiç oturup sohbet ettin mi? Biraz sabýr edip o insanlarýn sana yüreklerini açmalarýný bekledin mi? Hiç hissetmeye çalýþtýn mý o insanlarýn dertlerini kendi yüreðinde?..

Düþün.

Bunu yapsaydýn biraz, kökleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþuna giden bir sorunun, Kürt sorununun ne olduðunu ve son çeyrek yüzyýlda nasýl daha beter yakýcý hale geldiðini az da olsa anlayabilirdin.

Ama sen Türkiye’yi resmi tarih kitaplarýndan öðrenmeye çalýþtýn, o kadar. Ve bu yüzdendir ki, sen hâlâ analar biraz daha aðlasýn, daðlardan biraz daha ölüm haberleri gelsin diyebiliyorsun, bunu isteyebiliyorsun.

Yazýk, çok yazýk.

Bunca yýl, korkunç acýlar çekildi. Bunca yýl, demokrasi ve hukukun kolu kanadý kýrýldý. Bunca yýl, aþ ve iþ sorununun çözülmesi için kalkýnma yolunda seferber edilebilecek kaynaklar silaha, daða taþa yatýrýldý.

Ve sen hâlâ kalkýp Kürt açýlýmýna, demokratik açýlýma karþý çýkabiliyorsun.

Hey sen!

Yoksa farkýnda deðil misin?

Asýl sen bu tavrýnla, Türkiye’nin temeline dinamit koyuyorsun.

Asýl bölücü sen oluyorsun.

Farkýnda deðil misin?

Onca yýl Kürtlere Kürt deðilsin diyen sensin. Onca yýl Kürtlere Kürtçe konuþmayý yasaklayan sensin. Onca yýl Kürtlerin kendi çocuklarýna Kürt adý koymalarýný yasaklayan sensin. Onca yýl Kürtçe þarký, türkü çalýnýp söylenmesini yasaklayan sensin. Onca yýl sarý, kýrmýzý, yeþil renkleri bile yasaklayan sensin. Onca yýl Kürt sözcüðünü, Kürdistan sözcüðünü telâffuz edeni hapse atan sensin.

Bilmiyor musun bunlarý?

Bunlarý yapan sensin.

Bunlarý yaptýðýn için Kürtleri soðuttun. Bunlarý yaptýðýn için Kürtleri devlete yabancýlaþtýrdýn.

Diyarbakýr Askeri Cezaevi gibi iþkencehaneler kurduðun için, faili meçhul cinayet iþleyen çeteler kurduðun için, korkunç hukuk boþluklarýnda Susurluk’lar, Ergenekon’lar yarattýðýn için, hukuku askýya alýp insan haklarýnýn canýna okuduðun için, bütün bunlarý yaptýðýn için daða ittin insanlarý...

Bütün bunlarý yaptýðýn için Kürtler daða çýkan insanlara sempati duydu, onlarýn arkasýnda durdu.

Bu yüzden bitmedi PKK. Liderini, Öcalan’ý yakaladýn, yargýladýn, Ýmralý’ya koydun ama o da bitmedi.

Hey sen!

Farkýnda mýsýn bunlarýn?

Ýþte bütün bunlarý yaptýðýn içindir ki, asýl bölücü sensin... Ýþte bütün bunlarý yaptýðýn içindir ki, Türkiye’nin temeline dinamiti koyan asýl sensin...

Hey sen!

Farkýnda mýsýn?

Bu ülke günün birinde bölünürse, senin yüzünden bölünür. Kürt açýlýmýna karþý çýktýðýn için, demokratik açýlýma karþý çýktýðýn için, barýþ sürecine karþý çýktýðýn için bölünür.

Hey sen, asýl bölücü sensin!

Ama baþaramayacaksýn.

Çünkü barýþ ve demokrasiyi sevenler sana bu fýrsatý vermeyecek.

 

 

 

 

Hasan Cemal, Milliyet, 12.11.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...