Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðiþmeyen tek þey: KOLTUK SEVDASI

 

Ben doðduktan tam dört gün sonra Kenan Evren iktidara el koydu. O günleri doðal olarak hatýrlamýyorum.

Ama ilkokul yýllarýmý çok ama çok iyi hatýrlýyorum.

 

O vakitler bir sýnýf arkadaþým Esra'yý bir de Baþbakan Turgut Özal'ý çok severdim. Neden bilmem ama severdim. Býyýklarý dedeme benziyor, belki bundan... Hala da çok severim rahmetliyi... Ruhu þad olsun.

 

O günlerden bugünlere çok þey deðiþti hayatýmýzda...

 

Mesela; artýk hayata siyah beyaz ekranlardan bakmýyoruz. Devlet(asker)in emrine amade; birileri(?) 'höt' dedin mi tir tir titreyen TRT'ye mahkum deðiliz.

Mesela; 'Sýkýysa yasaklasýnlar' diyenler bile sigarasýný zamaný heba etme hanenin kapýsýnýn önünde içiyor artýk.

Mesela; o zamanlar Ceyar olmak prestijdi, þimdi Behlül...

Mesela; Kurtlar Vadiye inmezdi, ormanda gezerdi. Hele pusu hiç kurmazdý.

Mesela; ben çocukken on yüz bin milyon baloncuk yutan Küçük Seda vardý. O þimdi büyüdü, 25 yaþýnda gelinlik kýz oldu. Hala baloncuk yutsa da çok þey deðiþti onun bile hayatýnda...

Mesela; ben ufacýkken bir Barýþ abi vardý "Bir ben var benden içeri benden öte benden ziyade" diyen... 7'den 70'e adam olacak çocuklarýn abisi adam olmuþlarýn hayýrlý evladý... Þimdi Mali'ler sarmýþ dört bir yaný!

Mesela; ben paçasý çorap içinde gezerken Susam Sokaðý'nda tadýný bile bilmediðim kurabiyenin canavarý olurdum. Þimdi kilo yapýyor diye yemiyorum.

Mesela; komþumuz Tülay Abla'nýn evine büyük bir aþkla çocuk baþýma çocuk bakmaya giderdim ki Mogu Mogu'yu izleyebileyim. Mock ve Swet'in maceralarýna ortak olayým. o komþu da yok artýk. Nerelerde kim bilir. Çok hakký var bende...

Mesela; 20 sene önce Lessi ile maceradan maceraya koþardýk, þimdi K9'lar kahraman oluverdi.

Mesela; benim dönemin çocuklarý Cosby Ailesi gibi bir ailesinin olmasýný anlamýný bilmeden çok istemiþtir. Þimdi Cosby Ailesi'ni izletseniz çocuklara iki dakika dayanamazlar.

Mesela; Tanju kral, Rýdvan þeytandý o zamanlar. Þimdi Hakan kral, þeytan Sergen...

Mesela; saç traþý için berber koltuðu yerine babamýn dizinin dibine oturduðum zamanlarda Naim SÜleymanoðlu'nun kaldýrdýðý halteri ayný anda büyüklerimiz de kaldýrýrdý ýkýnarak.

Mesela; ben çocukken insanlar hayata Ýstiklal Marþý ile baþlýyordu. TRT kapanýrken 'Televizyonunuzu düðmesinden kapatmayý unutmayýn' diye hatýrlatmazsa ayýp olurdu. Þimdi TRT bile 24 saat canlý yayýnda...

Mesela; ben çocukken 'lambada' yasak danstý. Üstelik Yaþar Alptekin Gençlik Fýrtýnasý filminde yasak dans yapmýþ ve olay isim olmuþtu. Alptekin þimdi de olay isim. Ama bu sefer çok baþka... Beþ vakit namazýnda, niyazýnda... Hacca gitti geldi.

Mesela; Parliament Sinema Kulübü'nün sunduðu filmler için artýk pazar gecelerini beklemeye gerek yok. çünkü o filmler ya korsana düþtü, ya da internete!

 

Daha sayalým mý?..

 

O günlerden bugünlere neler neler deðiþti de bir tek koltuk sevdasý deðiþmedi.

 

Gel de söyleme:

 

Koltuk;

Senden uzak yaþamak

Ýnan yaþamak deðil

Seni anlatan hiçbir söz tamam deðil

Bazý duygular var ki

Kelimelere sýðmaz

Seni sevenler anlar ancak sevmeyen deðil...

 

Hüsamettin Cindoruk; ilk 14 Mayýs 1985 tarihinde Doðru Yol Partisi Genel Baþkanlýðý'na seçildi. 16 Mayýs 2009'da yapýlan Demokrat Parti 5. Olaðanüstü Büyük Kongresi'nde, 3. turda 559 oy alarak partinin genel baþkanlýðýna seçildi. 'Hala çok gencim' diyen Cindoruk 76 yaþýnda ve hala koltuk sevdasýnda...

 

Deniz Baykal; 9 Eylül 1992 tarihinde tanýþtý koltukla. Partisine oy verenler bile yalvarýyor 'býrak artýk, biraz da baþkalarý otursun' diye. Ama yok! Aþk bu! Kolay vaz geçilir mi koltuktan! Baykal 72 yaþýnda ve hala koltuk sevdasýnda...

 

Ben liseden mezun olmadan iki sene önce, yani 6 Temmuz 1997'de koltukla tanýþan Devlet Bahçeli, 2002 seçimlerinde yaþadýðý hüsran karþýsýnda istifa etti ama çok da fazla uzak kalamadý koltuðundan... Bir aya kalmadan geri döndü. Bugün yapýlan Kongrede Devlet Bahçeli, yeniden genel baþkan seçildi. Üstelik rakipleri son anda beklenmedik bir þekilde adaylýktan çekildi. Bahçeli 62 yaþýnda ve hala koltuk sevdasýnda...

 

Uzun lafýn kýsasý:

 

Degiþ bu kafayý degiþ,

Ayný yerde kalma geliþ,

Degiþtir bu düþünceyi,

Ayný yerde kalma geliþ,

Ýyi degil ki bu gidiþ!

 

 

Emrah Iric, Moral Haber, 09.11.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...