Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Risale-i Nur'u dünya iþlerine alet etmek

 

 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hizmet Rehberi'nde buyurmuþ ki: "Risale-i Nur dünya iþlerine alet olamaz, dünya iþlerinde siper edilmez... Dünyevî maksatlar onunla istenilmez, istenilse ihlas kýrýlýr."Bu ne demektir?

Risale-i Nur'lar tahkiki imaný temin eder. Mademki tahkiki imaný temin eder, öyleyse Allah rýzasý için okunmalýdýr.

 

Kastamonu Lahikasý'nda deniyor ki, "Biz Nur'un hizmetinde çalýþtýkça hem maiþetçe (geçim), hem istirahat-i kalpçe bir geniþlik, bir ferah, zahir bir surette hissediyoruz."

 

Amma bir insan "gönlüm rahat olsun, okuyayým dertlerim gitsin" diye Risale-i Nur okuyabilir mi? Okursa rahat eder mi?

 

Bu þuna benzer: Yiyeceklerimizi yeriz; bu gýdalar hangi hücrelere faydalýysa oralara gider. Nasýl ki hastalanýnca ilaç almak doðru bir harekettir fakat þifayý veren Allah'týr. Ayný þekilde Risaleleri okumak dermandýr fakat maddi manevi dertlerimize þifa veren Allah'týr.

 

Ýslam kahramanlarýndan Celaleddin Harzemþah harbe giderken veziri ona demiþ ki: "Sen muzaffer olacaksýn, Allah seni galip edecek." O da demiþ ki: "Ben Allah'ýn emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarým. Cenâb-ý Hakk'ýn vazifesine karýþmam, muzaffer etmek veya maðlup etmek O'nun vazifesidir."

 

Allah rýzasý için yapýlan iþler devam eder. Baþka gayeler için olan ameller devam etmez. Mesela ''ben þifa bulayým" diye oruç tutan bir þahýs, eðer þifa bulmazsa orucu yer. Amma Allah rýzasý için oruç tutan hasta da olsa orucu tutar. Ýbadetlerimizin bütünü Allah rýzasý için olacak; Allah bize ne verecek kendisi bilir. Mesela Allah her namaz kýlana iyi bir hayat verse, o iyi þeylere kavuþmak için ibadet edilirse bu da putçuluk olur.

 

"Namazýmý kýldým, iþlerim yolunda gidecek mi?"

 

"Ýbadetlerime dikkat ediyorum, bakalým Allah bana ne verecek?"

 

"Cevþen okuyayým da Allah bana þu kadar para göndersin!"

 

Ne oldu? Ýhlas gitti...

 

Hizmet Rehberi'nde buyuruluyor ki: "Evrad-ý Kutsiye-i Þah-ý Nakþibendi'yi veya bin hâsiyeti (hususiyeti) bulunan Cevþen-ül Kebir'i, o faydalarýn bazýlarýný maksud-u bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydalarý göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de haklarý yoktur. Çünkü o faydalar, o evradlarýn illeti olamaz ve ondan onlar kasden ve bizzat istenilmeyecek."

 

Birisi diyor ki: "Borcumu ödemek için Sekine okuyayým." Okudu, borcunu ödeyemedi, diyor ki: "Okudum. Hiçbir þey olduðu yok! Bunlar boþ iþler." Aðzýndan çýkan kelimeler nerelere gidiyor...

 

Bir haným diyor ki: "Kocamla aram bozuk!" Öbürü de diyor ki: "Tahmidiyye oku, aran düzelir." Kadýn okuyor, bir tesir olmayýnca Tahmidiyye okumuyor artýk.

 

Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor ki: "Böyle hâsiyetli evradý okumak için zaif insanlar bir müþevvik (gayrete getiren) ve müreccihe (tercih ettiren sebep) muhtaçtýrlar. Allah'ýn izni olmadan sinek kanadýný kýmýldatamaz.

 

Hekimoglu Ismail, Zaman, 07.11.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...