Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bilinçaltýmýzý çöple doldurmayalým

 

“Iþik gökgürültüsünden, düþüncede eylemden önce gelir.“

Heinrich Heine

 

 

Büyük düþünür Heinrich Heine`nin vurguladýðý bu gerçeði anlayabilmek icin bilinç ve bilinçaltýmýzýn fonksiyonlarýný incelememiz gerekiyor.

 

Bilinç nedir? Bilinçaltý nedir?

 

Bilinçaltý, Yaratanýn her hücreye, her atoma yerleþtirdiði bir zekadýr ve bedenimizin yapýsý olarak bilinir. Bedenin tüm fonksiyonlarýný, hatta aslýnda bedenimizin her hücresini yönetir. Bilinçaltý bilinç tarafýndan emirler alýr ve uygular. Bu sistem günümüzün modern bilgisayarlarýndan dahi daha geliþmiþ bir sistemdir. Düþünmediðimiz, dikkat etmediðimiz önemsiz þeyler dahi orada kayýt edilir ve lazým olduðunda ortaya çýkar.

 

Eger alýþkanlýklarýmýza bir göz atarsak, þunu fark ederiz: Birçoðu bilinçaltýmýza yerleþmiþ. Fark etmeden günlük hayatýmýzda, hal ve hareketlerimizde bu bilgilere baþvuruyoruz ve mesela medya tarafýndan bilinçaltýmýza yerleþtirilen önyargýlar ile hareket ediyoruz. Bu nedenle bilinçaltýmýzdaki bilgiler hayatýmýzla ilgili kararlarýmýzý etkilerler. Halbuki bilinçaltýmýzý kendimiz yönlendirebiliriz. Emirleri biz verebiliriz. Eðer emirleri biz vermezsek, bilinçaltýmýz bize emir vermeye, bizi yönlendirmeye baþlar. Demekki bilinçaltýmýzý kendimiz yönlendirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde düþüncelerimiz bizi kontrol eder. Nefret, kin, düþmanlýk, haset, gýybet gibi aklý bulandýran düþünceler günlük hayatýmýza iþler ve karakterimize yerleþir.

 

Peki nasýl?

 

Misal olarak “masum” bir alýþkanlýk olarak görülen “müzik dinlemeyi“ ele alalým. Bu alýþkanlýk, sokakta her insanýn günlük hayatýnýn ayrýlamaz bir parçasýný oluþturuyor. Kulaklar kulaklýklara týkanýlýr, dýþ dünyaya kapatýlýr… Müziðin sözleri, cümleleri ve anlamlarý tamamen bire bir bilinçaltýmýza yerleþir, hafýzamýza kayýt edilir. Bu nedenle, “Sadece müzik dinliyorum” cümlesi büyük bir yanýlgýdýr. Tüm manalar ve sözler, biz farkýna varmadan, aklýmýzda çeliþkiler, sorular ve sorunlar meydana getirir.

 

Ýnançsýzlýk, dinsizlik, saygýsýzlýk gibi kötü düþünceler ve huylar dinlenilen masum maskeli müzik sözleri sayesinde insanýn bilinçaltýna kolayca yerleþebilir. Toplumsal ahlaký, tatlý beatler arasýndaki gizli zehirli cümleler çalar…

 

Çünkü her duyulan cümle kulak vasýtasýyla, her gözle görülen olumlu, olumsuz resim beynimizin bir dosyasýna kayýt ediliyor. Tefekkür ve derin manalý düþüncenin ve Kuran dinlemenin dinimizdeki öneminin sebebiyetini, bu bilgiyle daha iyi anlamak mümkündür.

 

Evet, Kuran dinlemek bilinçaltýný onarýyor, temizliyor, yönlendiriyor, düþüncelerimizin denizine derinlik katýyor. Tefekkür etmek ise, bilincimizi Allah´ýn rýzasýna eriþme isteðine temel atýyor ve en önemlisi: bize Kendimizi-yönetme-yöntemini gösteriyor.

 

Madem ki bilinçaltýmýz bizi yönlendiriyor ve madem ki bilinçaltýmýza bilgileri biz kendimiz fark etmeden yüklüyoruz, o zaman nerede hayýrlý bir bilginin, nerede bela olacak bir bilginin olduðunu iyi ayýrmamýz gerekiyor. Çünkü Bediüzzaman´ýn deðimiyle: “Güzel gören güzel düþünür. Güzel düþünen hayatýndan lezzet alýr.“ Hayattan tam manasýyla lezzet alabilmek için, bilinçaltýmýzý iyi þeylerle beslememiz ve doldurmamýz gerekiyor..

 

Güzel görmek dileðiyle….

 

Sümeyye Kiliçaslan, Moral Haber, 05/11/2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=13409&yazar=497

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...